WEEKBLAD \AN des [IllR ES EET 1IUWEDIEP. •.tdlgen HEr p_ BEKENDMAKING. o O TWEEDE JAAR6MO. Tk 42. O Q°£/> Dit Weekblad -vrordt eiken Maandag-morgen uilgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en -voor de buitensteden franco per post 00 cents. Dien abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAANDA 1844. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Hel der maken Lij deze aan de Ingezetenen bekenddat tot Gedelegueerden der Tweede Klasse voor de 194ste, 195ste en 196ste Koninklijke Nederlandsene Loterijen in deze Ge meente zijn geadmitteerd MARCUS ABRAHAM LEUW, HARTOG POLAK en IZAK MOZES GROEN. Helder den 11 Oetober IS44. Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. i 'T V E L T. Ter Ordonnantie van HEd. Achtb. J. SCHOON, Secr. De BURGEMEESTER der Gemeente Heldermaakt bij deze bekend, dat de Heer CARRON DU VILLARDS, Doc tor in de GeneeskundeOogheelkundige der legers van Z. M. den Koning van SardiniëKommandeur van de orde der Eiken Kroon enz.op Dingsdag den 22 Oclober aan staande deze Gemeente zal bezoeken en in het Algemeen Weeshuis alhier zal vaceren, tot het gratis behandelen van Onvermogende lijders aan Oogziekten welke lot dat einde zullen behooren voorzien te zijn van Certificaten van On vermogen door den Burgemeesterden Rijksontvanger en eenen Geestelijke hunner gezindheidvan de gemeente waar in zij woonachtig zijnonderteekendwaaruit van derzelver onvermogen blijkt. Helder den 11 Oetober 1844. De BURGEMEESTER voornoemd J. in 't F E L T. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. DE NOODZAKELIJKHEID DAT DE GRONDWETSHERZIENING YAN DE REGERING UITGA. Een eerste beginsel voor eenen vrijen Staat is het beginsel van wettig 14 ©CTOBBR. heid. Waar liet van geen belang wordt geachtof de Wet wordt nage leefd t maar men de politiek alleen doet vragen wat nuttig en niet wat daarbij wettig iswordt het veld geopend voor grenzelooze willekeur voor rolslagene beginselloosheid voor wanorde van velerlei aard voor eene anarchie, waarin de Koning, de aristocratie en democraten elkander den schepter betwisten. En echter dat beginsel van wettigheid kan in Nederland zonder ver andering der Grondwet, geene plaats rinden. De Grondwet, zoo als zi; daar ligtis onuitvoerbaarzij wordt daarom in verschillende van hare bepalingen nimmer naauwgezet ten uitvoer gelegd. Dien transigeert over den duidelijken zin van bare bepalingen. Er kan ook geene naauwgezette grondwets-betrachting bestaan daar ieder praktisch Staatsman voor zoo danige strenge toepassing der Grondwet met reden Treest. De Grondwet is daarenboven in vele bepalingen in strijd met de maatschappelijke be hoeften in plaats van vrijheid en gemak aan de Natie te geven is til ia vele opzigten een lastig en moeijelijk te dragen jukhetgeen vele verbeteringen in bet Staatsbestuur verhindertgelijk door velen en door ons bijna elke week in bijzonderheden is aangewezen. De kracht der Wetten is in de zeden des Volks gelegen; waar eene- Grondwet in vele van hare bepalingen in strijd is met den maatschappe- lijken toestand eener Natie, is haar voortdurend behoud onmogelijk. Men moge de Grondwetsherziening een twee drie misschien tien op zijn hoogst twintig jaren kunnen tegenhoudeu komen zal zij binnen éénen menschenleeftiid. Dien zal zich met het slecht gebouwde staatsschip met behulp van ongewone stuurmanskunst, eenigen lijd langs de kusten kun nen redden, totdat eene enkele felle windvlaag het doet strandenterwijl het schipin tijds verbeterdde kracht van aanhoudende stormen zoude hebben kunnen wederstaan. De Grondwet zal binnen eenige jaren veranderd worden; hieraan be staat bij ons geen twijfel. Het is een feithetgeen men met gerustheid voorspellen kan, hetgeen men voorspellen moet, wanneer men zijne oogen niet sluit voor het licht der geschiedenis. DIaar hoe zal die herziening plaats hebben Door vreemd geweld door eene binnenlandsche coalitie Tan Democraten en Ultramontanenge lijk de Belgische omwenteling werd tot stand gebragt? door den invloed der Staten-G eneraal of zal een Willem van Oranje, gedachtig aan het geen een andere Willem van Oranje zeidedat hij niets kendedat den hoogmoed eens stervelings zoo zeer streelde dan aan het hoofd te staan van een vrij Tolk eene herziening der Grondwet voorgedragenom Nederlandsche beginselen te handhaven en Nederlandsche vrijheid krach tiger dan thans te waarborgen Omtrent het wensehelijke van die wegen bestaat bij ons geen twijfel. De grondwetsherziening moet geen uitvloeisel van geweld zijn, het minst van alle vreemd geweld. Droevig zijn de begoochelingen der Pa triotten van de vorige eeuw geweest toen zij vau vreemde hulp hand having der Nederlandsche vrijheid verwachteden. Pp bloed en tranen zijn hun die begoochelingen te staan gekomen. Bittere en harde lessen hebben die tijden voor Yolken opgeleverd, maar voor Torsten en Rege ringen niet minder. Had het Huis van Oranje het door Willem IV aangewezene spoor ge volgd en met krachtige hand staatsverbeteringen doorgezethad men

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1