n°. 43. WEEKBLAD van dsn A 1844. es het IEEWEDIEP. ^IGEN HET r jl a ar d a STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. TWEEDE JAARGMG. - GA Dit Weekblad wordt eiken DIaandag-morgeu uitgegeven bij C. BAKKER Bz., te Nieuwe Diep. De prijs is SB Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Dien abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zatuidags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. SI ©CÏ9SE1Ï. DE NOODZAKELIJKHEID DAT DE GRONDWETSHERZIENING "VAN DE REGERING UITGA. Voor bendie Ultramoniaansche aanmatigingen willen doen gelden zijn de tegenwoordige tijden ongustigzoo al vroeger de oogen van vele Staatkundigen voor de woelingen der Jezuïten gesloten waren zoo er al gevaar bestaat, dat zij die later, wanneer de Jezuïten de onvoorzigtighe- den der laatste jaren zullen hersteld hebben weder zullen sluitende aanmatigingen der Fransche Geestelijkheid de te veel beteekende Arti kelen van het Fransche Dagblad l'ühivers, de niet slim genoeg bedekte bedoelingen van de Ultramontaansche partij hier te Landehebben krachtig gewaarschuwd tegen concessiën aan de Utramontaansche factie. En even ongunstig is het vooruitzigt der Democraten. De stem moge zijn opgegaan, welke de verdrijving van het Huis van Oranje door vreemden invloed in 1795 toejuichte en den tieren Batavieren verweetdat zij in 1813 eenen Willem van Oranje tot Souverein gekozen hadden, de Natie heeft op eene luisterrijke wijze getoond dat zij zoodanige antinationale gevoe lens niet was toegedaan. Eerbied voor orde voor wettigheid voor regt en billijkheid heeft gezegevierd maar men make zich hierbij geene begoochelingen. De ontevredenheid met het tegenwoordig regeringsstelsel is algemeen men is aan regt en billijkheid gehechtalleen door den morelen dwang der Wet heeft eene Natie van nog geene drie millioen zielen zich eene opoffering, gelijkstaande aan bijna 30 millioen getroost; maar juist omdat bet zoo veel voor regt en orde overheeftheeft zij regt te erlangendat al die verbeteringen in het Staatsbestuur worden aangebragt welke aan de Natie voortdurende rust en orde verzekeren. Bij de algemeene ontevredenheid zijn inderdaad in het vervolg de woe lingen van kwalijkgezinden niet zoo gering te achtenals sommigen doen. Een Ultramontaansch orgaan, waarin zelfs Bisschoppen Artikelen leveren, heeft onlangs op eene der jongste Grieksche omwentelingen gewezenom te toonen hoe een Tolk zijne vrijheid kan verwervenen naar het schijnt, heeft deze revolutionaire taal haar geene abonnés doen verliezen. De Brochure waarin de verdrijving van het Huis van Oranje in 1795 werd toegejuicht, en waarin de Natie tot lijdelijk verzet werd aangespoord, heeft herdrukt moeten worden en een veel gelezen Dagblad heeft zich niet geschaamd eene lofrede op het pamphlet te schrijven. Wanneer geene Grondwetsherziening komt, waarbij de wenschen van een groot, nu nog ordelievendhervormingsgezind gedeelte der Natie verhoord wor den staat het te Treezen dat de verderfelijke invloed van listige Ultra- montanen en baatzuchtige of opgewondene volksleiders op de groote massa elk jaar zal toenemen en datwanneer dan de Grondwetsherziening eindelijk zal afgedwongen worden het onmogelijk zal zijn te behouden het goede, hetgeen, bij eene tijdige herziening, niet alleen behoudenmaar cok versterkt had kunnen zijn. Een uitgebreid en zoogenaamdsalgemeen Kiesregt zoude eene noodlot tige ramp voor ons Yaderland zijnja zelfs nog noodlottiger dan in eenig ander Land. Bij minder publieken geest bij de lagere klassen zoude de invloed van het geld en de Geestelijkheid de verkiezingen geheel bestu ren en waar die invloed ontbrak zoude meest hij die de volksgunst door zinledige declamatiën had nagejaagd in aanmerking komen. Een uitgebreid Kiesregt vreezen wij niet eene voor het Yoik zelf allernoodlot- tigste ramp te noemen en echter behoort zoodanig algemeenof althans zeer uitgebreid Kiesregtstelsel overal in het programma der Ultramon taansche partij waar zij niet magtig genoeg is den monarchalen regerings vorm aan haar te onderwerpen. Ultramonarchaal in Napels is zij Ultra- democratisch in België, in Frankrijk, in Engeland en in de Nederlanden. Le vóte Universel is de leus der Priesterpartij en vele liberalen zijn dwaas genoagom zich door het schijnbaar democratische der Ultramon- tanen te laten misleiden. Nederland heeft hiervan ook onderscheidene voorbeelden opgeleverd. Zij die het Yaderland voor een tot onzelfstan dige burgers afdalend Kiesregt willen behoeden moeten in tijds toetreden tot eene gematigde uitbreiding van het Kiesregt waarbij de oefening van het Kiesregt wordthetgeen het inderdaad wezen moetde stem van het zelfdenkend en staatkundig verlichte gedeelte der Natie. Ieder vriend van orde, de Regering inzonderheid, zie toe tot geen ai- gemeen Kiesstelsel mede te werkendoor een verkeerd stelsel van behoud. Ons tegenwoordig Kiesstelsel is op den duur niet te verdedigenhet zelve is in strijd met de eerste beginselen eener volksrepresentatie in strijd met den monarchalen regeringsvorm doordat het geene ontbinding der Volksvertegenwoordiging toelaat, en terugvoert tot een hoogmogend Kollegie der Staten-Generaalmet eenen Stadhouder als eersten ambte naar der Staten. Tot heden is het staande gebleven eerst omdat men in de verdediging van Nederland, tegen de Belgische oppositieop geene Grondwetsherziening durfde aandringen later omdat men in een statv. quo ook ten opzigte der binnenlandsche politiek verkeerde. De her ziening der Grondwet van 1840 kwam voordat inderdaad de vraag om trent het Kiesregt tot rijpheid was gekomen thans dreigt men elk jaar op meer directe verkiezingen te zullen aandringen. Zij die voor een wijd uitgebreid Kiesstelsel het Yaderland willen bewarenbehooren thans op eene verandering aan te dringen. AYij weten beter zijne eenige Protestantsche ijveraars welke zich tegen elke verandering in het Kies stelsel zullen verzettenuit vreesdat er bij elke verandering in het Kiesstelsel eenige Roomsche Leden meer in de Staten-Generaal, meer in de Provinciale Staten zullen komen. Zij willen dat in de Grondwet zal blijven geschreven dat de belijders van alle gezindheden gelijke aanspraak op ambten en bedieningen zullen hebben om den schijn van liberaliteit te bewarenmaar inderdaad staan zij eene heerschende Kerk voor waarin zij gaarne alle Roomsch-Katholijken uit Volksvertegenwoor digende Vergaderingen zouden geweerd zien. Kortzigtigen als zij zijn door bet onhoudbare te willen behouden bereiden zij uit vrees voor eenige meerdere Roomsch-Katholijkan in Kieskollegiën en Statenvergade ringen de tijden voorwaarin ook Nederland door de groote uitge breidheid van het Kiesregt, de uitdrukking van den volkswil geheel onder de leiding zal staan der geldaristocratie of der Geestelijkheid. Alleen toch bij een zeer uitgebreid Kiesregt is op den duur de invloed der j Geestelijkheid te vreezen. Het lijdt geen' twijfeldat een minder uitge- i breid getal Kiezers in België in bet voordeel zoude zijn der liberale partijevenzeer als eene uitbreiding van het Kiesregt in Frankrijk eene I nederlaag der liberalen ter gunste der Ultramontaansche factiezoude tl wezen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1