WEEKBLAD van den EN N°. 44. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. TWEERE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 30 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. IAAIBA® ADVEBTENTIEN gelieve men ongtzegela i:>n den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 rtgc-'s is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 33 centen zegelregt voor elke plaatsing. 28 GC® O BEIS- DE NOODZAKELIJKHEID DAT DE GRONDWETSHERZIENING VAN DE REGERING UITGA. Langs twee wettige wegen kan men tot eene Grondwetsherziening geraken. De Staten-Generaal kunnen ook wanneer zij zich naauwgezet binnen de grenzen van hun regt bepalen den Koning nopen hunne wenschen te verhooren; zij kunnen het initiatief nemen; maar ook de Koning kan, zonder groote en sterken aandrang van de Staten-Generaal af te wachten, er geheel gewillig toe overgaan. Er zijn vele voorstanders van het gevoelen dat de Staten-Generaal bij de Grondwetsherziening het initiatief moeten nemen. De Steten-Generaal zoo redeneren zij, vertegenwoordigen het volk; zij zijn het wettig orgaan van de wenschen des volks; zij behartigen de belangen des volks inzon derheid. Is eene Grondwetsherziening noodig zij behooren er op aan te dringenniet bij deze of gene gelegenheid gelijk zij tot heden deden als ware het ter sluik maar in een krachtig uitgewerkt adres waaruit de Regering hunne denkwijze brpaaldelijk kan ontwaren. De Regering moet niet dan met vele behoedzaamheid tot eene Grondwetsherziening komen; zij moet zich vooraf verzekeren, of de notie in hare wettige ver tegenwoordigers zulks verlagt; voordat de Staten-Generaal zich bepaalde lijk verklaard hebbenmoet de Regering de vraag omtrent eene Grond wetsherziening ontwijken. De Regering moet zich niet blootstellen in eene zoo gewigtige zaak, aan de afkeuring der Staten-Generaal; zij mag geene ijdele hoop op hervormingen aanwakkerendie door haar voor gesteld ligtelijk bij de Staten-Generaal schipbreuk zouden lijden zoo zij den aandrang der Staten-Generaal niet eerst had afgewacht. Bij her vormingen in de Staatsinrigtingbehoort eene constitutionnele Regering de wenschen der Vertegenwoordiging af te wachten; zij behoort ze niet vooruit te loopen. Men doet zulks in Engeland altijd en de Begering aldaar wordt toch liberaal genoemd. De noodzakelijkheid van eene Grond wetsherziening moet algemeen door de natie in eenen wettigen zindoor hare wettige vertegenwoordigers gevoeld wordenalvorens zij door de Regering als aanwezig wordt verklaard. Deze denkwijze die inderdaad eene niet verwerpelijke zijde heeft schijnt ook gedeeld te worden door des Konings Ministers. Telkens wan neer van de Grondwetsherziening sprake was hebben zij zich met ont wijkende gezegden beholpen. Stellig en rond is de Grondwetsherziening nimmer geweigerd. De Koning heeft zelf een aanmoedigend antwoord gegeven toen men ten verleden' jare in het antwoord op de troonrede met een enkel woord van de Grondwetsherziening gewaagde. Het zoude onwaardig aan eene loyale Regering zijnwanneer zij een bepaald ant woord ontweken had terwijl zij stellig tegen eene Grondwetsherziening wasalleen omdat zij vreesdedat anders de financiële wetten ontworpen zouden worden. Men mag zulk eene illoyale en lage politiek niet voor onderstellen. De ongunstigste oplossing van de telkens ontwijkende ant woorden der Regering wanneer er in de Staten-Generaal door een of ander Lid der Staten-Generaal over de Grondwetsherziening werd gespro ken is deze dat zij wil afwachten totdat zich de meerderheid der Staten-Generaal bepaald voor eene Grondwetsherziening verklaart. Zoo de Koning op een eenvoudig adres van de Staten-Generaal to* eene Grondwetsherziening met welwillende toenadering aan de wenschen der Staten-Generaal overging, zonder verderen aandrang, zoude voorzese' in de afwachtende houding der Regering iets zijn dat wegens voorzig- tigheid aanbevelenswaardig kon geacht worden. Maar wanneer de Koning meer doet dan afwachten, wanneer hij ver klaart, na een bepaald verzoek der Staten-Generaal, dat hij geene voor dragten van Wet tot herziening der Grondwet zal inleveren, dan rekenc,. wij zoodanig gedrag én voor het Vaderland én voor Oranje hoogstverderfelijk De Prinsen van Oranje hebben hunnen roem en hunne grootheid danken daaraan dat zij steeds aan het hoofd stonden der Nederlandsclie vrijheid. Dat zij het steeds blijven hierin ligt een krachtige waarbo; - - - - - i voor den Nederlandschen Staatmaar ook voor de gehechtheid van do. natie aan hare doorluchte dynastie. Tegen de onderlinge twisten van aristocratische partijen tegen de heerzucht van stedelijke en provinciale oligarchie zocht men in 1313 heul bij het Huis van Oranje. Willem I kwam met de opregtste en edelste bedoelingen maar reeds van stonden, aan maakte zich de aristocratie gedeeltelijk ter goeder trouwvan dc leiding der zaken meester. Be Grondwet van 1813 huldigde aristocratische en foederative beginselen, die, als verouderd, hadden behooren verwor pen te zijn geweest. De Patriotsclie Granjegezinden zagen het met leedv oogen. Een hunnerdie deze rigting bij de omwenteling van 1813 ver tegenwoordigde leverde er een krachtig betoog tegen in. De vereeniging met België drong ens eene herziening opwaarbij de Grondwet eer. vreemd mengelmoes werd van Oud-Nederlandseke instellingen uit het foederative gemeenebest vereenigd met het in Oud-Nederland geheel vreemde stelsel van een hooger- en lagerhuis. Door al deze omstandig heden wacht de belofte door Willem I in 1813 gedaan Uwe vrijheic- zal door eene constitutie gewaarborgd worden in vele opzigten nog hare vervulling. \Y a t het vrijheid, maar tevens ordelievend Nederland van Oranjes Sou- vcreiniteit verlangt, is dat onder hare bescherming, onder hare bevorde ring de waarborgen voor de nationale vrijheden steeds zullen verbeterd en versterkt worden. Op den Oranjevorst moet den smaad niet kleven dot hij iot die Vorsten behoort welke elke verbetering en hervorming zoeken te keeren en alleen wenschen inwilligen wanneer zij in eenen opstand of bij eene omwenteling geuit worden. Een Oranjevorst benadeelt zich zeiven en de dynastie, waartoe hij behoort, wanneer hij den schijn op zich laadtdat het volk van hem geene Staatshervorming te wachten, heeft. De band tusschen Nederland en Oranje bestaat inzonderheid daarin, dat het volk in het Huis van Oranje den beschermer zijner vrijheden meent te zien die band werd dikwijls nnauwer toegehaald door menig grootsch bedrijf; hij werd ook somtijds verzwakt, zoodat hij dreigde ie scheuren; hij scheurde zelfs een- en andermaal. Wanneer Oranje zich niet aan bet hoofd van gematigde Nederlandsclie Staatshervorming plaatst, miskent het zijne roeping. De geschiedenis des Vaderlands levert vele wenken op die de Nederlandsclie borsten niet mogen verwaarloozen. Maar er is meerhetgeen het wenschelijk doet oordeelen dat de Ko ning niet afwachttotdat hij door de Staten-Generaal gedrongen wordt lot eene Grondwetsherziening loe te geven. Nederland is nog een jeugdige mor.arcbjj'; de overhsyeringen zijo- -aHe /V'

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1