republikeiusch wei niet in den smaak der nieuwerwetsche Fransehe the- oristen maar zoodanigdat men bij eenigzins gewijzigde -vormenzich wel weder zoude schikken onder Souvereine Staten. Ten einde het ge vaar van een terugkeeren tot vroegere tijden te ontwijken en de Sou- vereiniteit van het Huis van Oranje duurzaam te vestigen is het bovenal noodig dat de Koning regere. Het Volk moet in hem den Opperbe stuurder der Regering den Hoofdbeschermer der volksbelangen den krachtigsten en meest haltelijken voorstanders van zijne vrijheden erken nen. Eene Staatshervorming tegen te houdenvan welke de noodzake lijkheid algemeen erkend wordtgaat de magt van eiken Vorstmaar inzonderheid die van eenen Constitutionnelen Staat, te boven. Men be hoeft weinig voorspellingskunst, om te voorzeggen dat wanneer de Koning niet op een eerbiedig en dringend adres der Staten-Generaal tot eene Grondwetsherziening besluit, hij dan door de Staten-Generaal, al ge bruiken deze niets dan wettige middelenin zoodanigen geïsoleerden toestand zal geplaatst worden, dat hij binnen weinige jaren wel gedwon gen zal worden toe te geven. Het gevolg van zoodanigen dwang nu zal het niet zijn verzwakking van het monarchaal gezagverplaatsing van toegenegenheid en geestdrift, die de Natie voor den Koning zoude koe- teren, wanneer hij, zonder den minsten dwang, tot eene Grondwetsher ziening besloot, op die Volksvertegenwoordigerswalke het meest op eene Grondwetsherziening zouden hebben aangedrongen Eene Grondwetsherziening kan daarenboven eerit dan volledig zijn eerst dan nuttig en heilzaam voor den Staat wezen wanneer de Regering bij dezelve éénheid van beginsel, éénheid van doel, éénheid van redactie heerschen doet. Wanneer in eene talrijke Vergadering als de Staten- Generaal, het initiatief van eene geheele herziening der Grondwet ge nomen wordt bestaat er veel minder kans tot overeenstemming dan indien dc Regering in eene reeks van Artikelen eene geheele herziening der Grondwet voordraagt. Wanneer in eene talrijke Vergadering, als de Staten-Generaal het initiatief genomen wordtbestaat er veel meer gevaar dat de discussién daarover aanleiding geven tot tweedragt dan indien de Regering de voordragt doet. Wanneer uit de Volksvertegen woordiging de Grondwetsherziening uitgaatbestaat er veel meer gevaar voor eene eenzijdige het monarchaal beginsel te veel beperkende rig- ting dan wanneer de Regering de voordragt doet. Het welzijn van Nederland vordert een krachtigvolksgezind monar chaal door Nationale Provinciale Plaatselijke en individuele vrijheden getemperd Bestuur. Die voor de handhaving van dat gezag strijden verdedigen Nederlansche beginselen. Niet minder in het belang der volksvrijheid dan in het belang van Oranjeis het noodigdat de Grondwetsherziening van de Regering uitga. Het behoort de parel te zijn aan de Kroon van Oranje dat in Nederland de Koning aan het hoofd staat der Staatshervorming. [Tijdgenoot.) DE OPENING DER KAMERS enz. Op den 21 dezer zijn de werkzaamheden der gewone vergadering der Staten-Generaal begonnen. De koning heeft dezelve geopend met eene aanspraakdio zoo veel zeide als de koning zeggen mogtwant de koning is misschien de eenigste persoon in het rijk dio niet zeggen mag wat hij wil. De toon van de aanspraak is koel genoeg bij den triomfdien de regering behaald heeftmisschien verdient zij daarvoor lof, want menig burger gevoelt nog pijnlijk de offersdie deze uitkomst hem kosten. Wij wenschen met den koningof wie deze aanspraak gesteld hebbe dat op deze opofferingen de zegen des Allerhoogsten ruste, en dat Z. M. ministers dien zegen niet tegenwerken of verijdelen. Wij verblijden ons over de gunstige uitkomstendoor de rentevermindering verkregen en dat er eindelijk eene gun stige overeenkomst omtrent de plaatsing der Belgische schuld is getroffen en wij hopen dat het bij het overleggen der hegrooling zal blijken, dat de weg dien men tot bezuiniging inslaat doeltreffend zij en niet eene bloote woordspeling. Men mag van de kamer verwachten dat zij bij de behan deling van het tarief enz. zich aan het koninklijk woord zal houden zoodat het bij de uitkomst eene waarheid zal zijn, dat Nederland zich niet tot hloote woorden bepaalt wanneer het de voortgaande verbetering geldt van eene vrijzinnige handelswetgeving. Het is eene wezentlijke behoefte, dat aan den ellendigen staatwaaain het muntstelsel verkeerteene verbeterende hand geslagen worde; maar wij zijn nieuwsgierig om te zien,, welke middelen het gouvernement, hij vermeende openbaar heid achter de hand heeftom die verbetering zonder verhooging van lasien te verkrijgen. Er is in der tijd een Staat B in het nadeel der schatkist ter tafel gebragtmis schien komt er nu een Staat X in deszelfs voordéel. Het belangrijke stukdat wij uit den Tijdgenoot over nemen belet ons hier alle punten te behandelenwij kun nen daarom ook niet uitwijden over de zakendie wij hier hadden gewenscht te hooren. Wij zullen afwachten wat de kamer daarvan in haar antwoord op de troonrede zeggen zal. Zij kan toch niet vergeten zijn wat zij in de vprige zitting wenschelijk en noodig heeft verklaard. Da kamer heeft hare voorloopige werkzaamheden begon nen met de toelating der nieuwbenoemde of herkozene leden waaronder mannen zijn die de natie op een eervol terrein wacht. Wij hopendat de kamer nu voor goed een eind aan die vervelende debatten over de blanco stem biljetten gemaakt hebbe. Misschien heeft de uitslag van de stemming voor den presidialenstoel bij velen bevreemding gebaard. Het zal aan den heer van Akerlaken liggen die bevreemding eene gunstige rigting te geven. BÜITENLANDSCHE BERIGTEN. FRANKRIJK. PARIJS, 15 Oct. Uit hoofde eener ligte ongesteldheid van den heer Eugene Sue is de uitgave van den Wande lenden Jood in feuilletons van het dagblad de Constituti- onnel tot aanstaanden Woensdag gestaakt. Men verwondert zich dat eene ongesteldheid van een paar dagen de uitgave beletdaar men zich niet kan begrijpen dat de heer Sue een zoo uitgebreid werk dag voor dag, fepilleton voor feuil leton schrijft. Sommigen willen weten dat de Constituti- onnel door zekere geestelijke instellingen met een proces wordt bedreigd en dat de heer Sue bij het geregtshof is aangeklaagd. Men kan en zal nog veel gissenmaar aan staanden Woensdag wordt de zaak opgehelderd. BINNENLAND. HELDER en NIEUWEDIEP den 26 Oclober. In den loop dezer week had deze Gemeente het voorregt een bezoek te ontvangen van den heer Carron du Fillards, Kommandeur der orde van de EikenkroonMedecinse Doc- ter en Oogheelkundige der Leger van Z. M. den Koning van Sardinië enz. Met den meesten ijver en bereidwilligheid vaceerde genoemde geneesheer drie dagen tot het houden van kostelooze consultatien voor behoeftige lijderswaarvan door 72 personen werd gebruik gemaaktdie allen op do meest zorgvolle wijze werden behandeld of voorschriften tot herstel gegeven. Elf derzelven ondergingen de operatie van het scheelzienallen achtervolgd door het gewenschte her stel van het orgaan terwijl drie operatien van het cataract werden verrigt, waarvan de aanvankelijke goede uitslag eene volkomenc genezing doen hoopen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 2