NOOfMOLLAlM STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ. beweert dat jaarlijks te Parijs een vijfde deel der bevolking aan longteering sterft. Te Ostende heeft een Engelschman 35 werklieden onthaald op 10 stukken gebraden ossevleesch wegende 108 Ned. ponden, 10 poddings tot welker toebe reiding 35 flesschen wijn gebruikt waren, eijeren, krenten, rozijnen en specerijen provato. De podeling woog 142 Ned. ponden en werd in de stal met lepels uit schotels geor- jberdde drank bestond uit punseh en rum. Te Rosmalen is ten gevolge van vallende ziektendood in het water ge vonden Mieke vermoedelijk een officiers dochter. Te Pres burg heeft op het schavot een boxpartij plaats gehad dooi de misdadigers Tornyi en Kowacz omdat Toryi van adel zijnde pretendeerde het eerst onthoofd te moeten worden. Machiel van der Linden heeft 's konings paard vast gehouden bij het overgeven van een requestmen wil weten dat er sommige zijn die hierin eene misdaad van gekweste majesteit zien gelijkstaande met vadermoord, M E, FIÜijBïöJ. DE SABEL TAN NE IJ. Toe Ne ij zoo verhaalt 31. de Si. Ifilaire eenige dagen na zijn huwelijk met zijne gade Mevrouw Bonaparte opMalmai- son eeu bezoek bragt, trad de eerste Consul binnen. »Ik breng u mijnen gelukwensch waarde Generaalzeide hij doch dit is niet alles. Ik wil u tegelijk een huwelijksgeschenk aanbieden." De kamerdienaar bragt ecnen Oosterschen sabel met rijk versierden greep. «Ontvang," riep de consul, dit wapen als herinnering aan de vriendschap en. achting welke ik jegens u koester. Hij behoorde eenen Egyptischen pacha dia moedig op het slagveld stierf. Draag hem als de gelegen heid zich aanbiedtom de republiek te verdedigen." Gene raal hernam Neij mol geestdriftik zweer 'oij mijne eer dat deze sabel slechts met mijn leven mij verlaten zal. Hij sprak do waarheid. Dertien jaren later verraadde deze sabel de schuilplaats van den vlugteling op hei slot Bessouis in Aurellac, EEN RRAZILIAANSCHE KARAKTERTREK. Zeker Europeer gaf cicn President van de Provincie Fernam- biiC (waar de sluikmoord, aan de orde van den dag is) in be denking ofwanöeer het duël ware toegelaten de persoon lijke haat zich niet meer in een eerlijk gevecht, dan in. moord -zou lucht geven. ».Wat denkt gij was het antwoord, zou een beleedigd man ook nog bewilligen, zijn leven te wagen? tot zulk eene dwaasheid is geen Braziliaan bekwaam." MERKWAARDIG VERGRIJP. Gedurende de restauratie werden in Parijs verscheidene lie den voor de regtbank betrokken, wegens oproerig stikivij- gen" zij hadden niot ingestemd in de jubelkreet: «leve dc hertog Tan Berrij ja een officier op half nog niet eens betaald soldij die zich dies aangaande bij den krijgsraad bezwaardewerd als vijand der regering gevat wegens een beenknoop van hoogverraad. De arme man had een defecte slopkous met een knoop verbeterd op welken nog do keizer lijken N stond. DE EERLIJKE NATIE. Beter de Groote was eens in den senaat zeer verontwaardigd over de menigvuldige gevallen van diefstal, die hem waren aangebragt. «Schrijf," zeide hij tot den kanselier Fagïtschin- skij, «ieder die van nu af de waarde van een strik steelt, zal zonder genade worden opgehangen." De kanselier lachtte overluid: «iudieu U. M. lust heeft Czaar zonder onderdanen te zijn, zal het oogenhiikkelijk geschieden." Beter begon nu ook te lagchen en de zaak bleef zoo als zij was. BEZON. De Godverzaker meentdat de zon zoo van zelve gekomen is dit is heel natuurlijk maar het is toch eeu wonder dat er niet nog een andere zon is bijgekomen. BELEEFDHEID Eene van buiten geleerde beleefdheid is laf. Die een edel hart, eene reine ziel heeft, weet zich overal goed te gedragen, is altijd beminnelijk en behoeft niet naar Frankrijk of Italië te reizen om zijue eenvoudigheid te verkoopen of zijne be scheidenheid te verwisselen. SCHAAMT E. Het rood der schaamte en de tranen des berouws zijn liefe lijker om aan te zien dan een bloeijende roos met morgen- daauw. Vele lieden willen zich over niets schamen dan dan dat zij zich zouden schamen Geven wij don duivel ook daarom eene zwarte kleur, omdat hij, aan kwaaddoen gewend, het rood der schaamte geheel mist? K. S. £1 b tr c v I e u t i tt. Heden beviel van eene DOCHTERCHRISTINA MARIA GRAAT geb. EAZERGA. IVHlemoord25 October 1844. Eenige Kennisgeving STOOMBOOT DU SAAaSTSïROOM. Dienst van ALKMAAR op AMSTERDAM over de ZAAN, VICE VERSA. WSMTSSMB.J9HSSXST. Be Directie verwittigt het PUBLIEKdat dezelve den Isten November aanvang neemten de Uren van Afvaart tot den 28sten Februarlj 1845 zuilen zijn: alle dagen behalve Donderdag. Van ALKMAAR 's morgens ure en 's namiddags 1 ure. AMSTERDAM 7 h 2| ure. Do Bestelhuizen zijn: te Alkmaar bij den heer C. Koe man en te Amsterdam bij den heer L. Teijs in de Raamskooi, De Ondergeteekende heeft de eer aan het Publiek te berigten, dat door hem ontvangen is met de Collecte op den 23sten dezer de som van ƒ18.50, en op den 22steu dezer door H. ARONS 8.80. A. L. L E U W Jr. Bij den UITGEVER van dit Weekblad wordt op den 30sten dezer verkrijgbaar gesteld Eene Nieuwe zijner LEES BIBLIOTHEEK. H. H. Lezers die in het bezit zijn van eene oude kun nen dezelve gratis verwisselen. Er wordt bij denzelven. een LOOPJONGEN gevraagd. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te NieuwcDiep. Gedrukt bij G. GILTJES Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 4