WEEKBLAD van den HELDER en het MEIWEDIEP. V Mn N°. 45. 1844. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. TWEEDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zicli bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAIÖAG wlGEN HET r ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zatuidags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 4 OlEMHER. DE AANVANKELIJKE TRIOMF DER OPEN- EAARHEIU. Sedert liet jaar 1815 bestond de gewoonte dat de beraad slagingen over liet adres dat tot antwoord op de troonrede djenen moest in liet geheim gehouden werden. Zoo lang de Kamer slechts de echo was van ministeriële uitdrukking was dit gebruik overbodig sedert dezelve tot zelfstandigheid ge rijpt is, is het schadelijk.Waartoe toch eenc geheime zit ting, als de griffier niets anders te doen had dan do troon rede om te zetten. Was daartoe nog beraadslaging noodig dan kan men zeggen dat de Kamer haren tijd met beuzelin gen verkwistte. Maar in de laatste jaren is de zaak al lang zamerhand veranderd en tot de uitkomsten van de geldelijke rampen van een ongelukkig bestuur behoort ook deze dat veler oogeu zijn geopend en het voornemen tol de uitvoering begint over te gaan oin hel volk door deszelfs vertegenwoor diging uit eeue zoetzappige maar duur betaalde curatele tot mondigheid op te voeren. Reeds sedert eenige jaren gingen er stemmen in de Kamer op die begeerden dat de natie zoude weten hoe hare ver tegenwoordigers over het wezen, den gang en de strekking der regering dachten. Eu waarom die stemmen onderdrukt? omdat de troonrede zich doorgaans door onbeduidendheid en duisterheid en verzwijgen kenmerkte? maar was het dan niet pligt, dat het volk wist, dat de Kamer, of ten minste een gedeelte daarvan een beduidend en helder antwoord daartegen over wilde stellen dat ook sprak waar en waarover de regering zweeg; kan de Kamer zich ooit tegen over de natie compro mitteren, als zij de daden der regering belangrijk wil hebben, als zij niet met achter houdendheid maar met bescheidcnc rond heid haar gevoelen openbaart? of verliest de regering daarbij in vertrouwen en gezag? dan heeft zij dit aan den gang te wijten dien zij volgt, en de Kamer beantwoordt aart hare edele roeping, indien zij de regering op hare schreden terug leidt. Maar misschien ducht men hel oordeel der openbare meening, die zicil bij openbaarheid te luide zou doen booten Die vrees kan ten minste het gouvernement niet kwellen welks voor naamste orgaan rond genoeg in de Kamer heeft verklaard geenj openbare mectting te kennen of te eerbiedigen dan die in en door de Kanter wordt uitgedrukt. Wat kan het dien hooggeplaatste man schelen wat Jan rap etr zijn maat waar voor hij misschien liet volk, dat otinoozel genoeg is otn bij het geld ook het woord te vragen aanzietover de staatsaange- legeuheden oordeelt. De openbaarheid is dus in geen opzigt te vreezen haar getnis zond schadelijk wezen. Gesteld al eens, dat het adres op de troonrede, bij eindelijken uitslag, minder voldoet men zal dan toch weten hoe het alzoo geworden is men zal de vertegenwoordigers leereu kennen men zal bij voorbaat weten wat men van de vertegenwoordiging te wach ten nebbe. Wat er ook van zij er waren in de tegenwoordige zitting nog 20 leden die voor de openbaarheid schuw zijn. Ik weet niet of zij daarmede een kruis al moest er ook een nieuwe orde om geschapen worden, verdiend hebben, zekerlijk niet de hoogachting des volks. De heer Fuber van Riemsdijk heeft zijne medeleden een vlieg trachten af te vangen maar die grap is mislukt, heeft den voorzitter in dubbelzinnig licht geplaatst en eene nederlaag berokkend die hem en het stelsel dat hij voorstaat een nadeelig antecedent voor de voelen werpt. De zitting van den 20 October heeft een tooneel opgeleverd dat de laatste stuiptrek van het oude donkerheids-systeem vertoont doch dat wij niet weder terug wenschcn. Wij gelooven dat de voorzitter zich vergist heeft. Wij laten het daar of hij regt had to handelen tegen den heer van Golstein en anderen zoo als hij gedaan heeft maar zeker gaat het dat hij niet tegen wet of reglement zou misdaan hebben indien hij het woord ver gund had. Er was ten minste verbittering voorgekomen en ook dit misschien dat deze en gene weifelaar zich niet zou verklaard hebben zoo als nu geschied is. Deze worsteling zal een pijnlijken indruk achterlaten, wij hopen dat de uitslag der overweging van het adres dien zal wegnemen, te meer daar zij welligt aanleiding heeft gegeven otn te verkrijgen wat wij in een der belangrijkste beraadslagingen tot hiertoe mistenopenbaarheid. .VEDEK L.1 X gf SCSS E FSSOUIV. Toen de Leening van de M et der verschrikking volteekend wasstond Europa opgetogen van verwondering en allerwegen werd de opoffering geroemd en verheerlijkt; alleen die dagbladen, welke hunnen wensch naar een volslagen ommekeer die of de demokraten het wenschten of niet, het Ultramontanisme boven het listig bedreigd Protestantisme verhe ven zou hebben op de mislukking der leening gebouwd hadden wa ren laag genoeg om den roem dien vreemdelingen ons dikwerf miskend Vaderland toebragten te bekladden. Zoo verbiergen zij hunnen spijt, maar elke daad zoo ook deze ontvangt hare waarde niet uit beoordee ling maar uit zich zelve. Wat groot is wordt niet klein door aanblik van veroordeelenden afgunst en teleurstelling. Wij voor ons die het verschrikkelijke het inquisitoriale van de wet bestredenmaar het behoud van het Vaderland wenschten, hebben ons over de uitkomst als het Nederlandschë' Volk waardigverblijd. En zoo heeft het ons voor de natie goed aan het hart gedaan te vernemen dat bij de le termijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1