WEEKBLAD van den HELDER en det MEUWEDIEP. 1GEN HET SURINAME. TWEEDE JAARGANG. _N°. 48._ Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep. De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den UitgeTer in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 25 NOVEMBER. De Koninklijke besluiten van 6 November jl. waarbij de honorifieke leden van den kolonialen Raad en drie leden van liet Geregtshof der kolonie Suriname werden ontslagen en eenen nieuwen Raad uitsluitend uit Ambtenaren za men ges leid werd opgerigt grondde zien daarop, dat gemelde heeieu, allen gc- jnagtigden van aanzienlijke üollaudsclie huizen en geïnteres seerden in Suriname ot' wel zelve eigenaren in een besluit van den Gouverneur Generaal eene verdei t'elij ke strek kiug voor de koloniale iinuntieu hadden ineenen te bespeuren en zich verpligt gevonden in een door alieu onderteekend stuk deze vrees en consideratie deswegens aan te duiden welk stuk vervolgeus aan hunne respeclive committenten werd ver- zoiideu ten einde hen in dit, voor Stiriuaainsche belanghebben den zoo hoogst gewiglig vraagstuk voor te lichten. Men lette wel op, dat dit stuk dus niet. openbaar werd gemaakt. Nu ech ter is de tijd geboren van dit stuk aan de natie Ie leeren kennen ten einde men de gronden beoordeele, welke het Ko ninklijk misnoegen hebben opgewekt. Voor meerdere bijzon derheden wegens de koloniale kwestie, verwijzen wij naar het Handelsblad van den 19 en 23 dezer artikel Suriname. ER OCES-VERBAAI van het verhandelde op eene Comparitie van Eige naren en Administrateuren van Planta- gien qehovden op MAANDAG den 1 JULlj 1844. De ondergeteekenden allen Eigenaren en Administrateuren van Planlagieu gezien hebbende de Publicatie van den Gou verneur Generaal der West-Indische Rezittingen van den 19 Junij dezes jaars houdende intrekking der strafbepalingen tegen pogingen tot depreciatie van het circulerend medium hebben bet noodzakelijk geacht eene bijeenkomst te houden ten einde niet gemeenschappelijk overleg in het algemeen be lang te overwegen wal onder de thans bestaande omstandig heden behoort te worden gedaan. Ieder Kolonist die de ondervinding van vorige jaren voor zich heeft toen het in omloop zijnde kaarlcngeld reeds een maal tegen de enorme agio van 210 pCt. tot Ncderlandsch geld is herleid en die de gevoelige schade kent welke daardoor aan de Kolonie is loegebragl, zal volkomen overtuigd zijndal niets onbeproefd behoort 1e woiden gelaten om alle depreciatie vart het thans circulerend Bankpapier, dat voor ongeveerac/rï- tien jaren tegen effectieve Neder landsche waarde is uitgegeven, tegen te gaan, alzoo eene hernieuwde vermindering dier gelds waarde voor de Ingezetenen dezer Volkplanting in het alge meen en voor de Plantagieu in het bijzonder de grootste na deden moet na zich slepen: immers dit was de aanleiding van. den vorigen gcachten Gouverneur Generaal J. C. RIJK tot hel: uitvaardigen der Publicatie van den 16 üctobcr 1841 (G. E. No. IOj daar die Staatsman de zekere gevolgen der agio voor zag en daardoor zoo als in den aanhef dier Publicatie wordt gezegd Krachtdadige middelen noodig achtte tol beteugeling van haudelingon welke voor deze geheete maatschappij nadee- lig zouden zijn hel openbaar crediet schokken, ja velen met eenen totalen ondergang bedreigen." Het staat echter niet aan Aduiinislrateureu om deswegens afdoende maatregelen te nemen alzoo zij in hunne onder scheidene betrekkingen afhankelijk zijn van de voorschriften en bevelen hunner principalen. Zij achten het desniettegen staande voor hen als eenen gewigligeii pligt om hunne lastge vers opmerkzaam te maken op alles wat voor dezeiveu voor- of nadeelig kan zijn, en dien teil gevolge is door hen, met medewerking van de ondergeteekende Eigenaren goedgevon den oui door deze van de aigemeeue opinie betrekkelijk de onderw erpelijke aangelegenheid te doen blijken, waarbij ge zamenlijke teekenaars zich hebben voorgesteld 1. Om aan te tooi.en de vermoedelijke gevolgen welke de opheffing der strafbepalingen tegen het deprecieren van het circulerend medium van den kant van het Gouvernement zal kunnen hebben en 2. Welke middelen er kunnen worden in het werk gesteld, om deze depreciatie tegen te gaan. Vooraf moet echter worden aangemerkt, dat, hoezeer door geene solide Eigenaar of Administrateur lot hiertoe eenigeagio i is genomen op door heil algegeveue Wissels, hel nogthansniet j ontkend kan worden dat door enkele individuen van de ge- legenlieid is geprofiteerd om eenige percenten agio op hunne i Wissels te nemen. Wanneer men daaromtrent eenter naauw- j keurig onderzoek doet, zal al dadelijk blijken, dat dergelijke Wissels meestal zijn afgegeven door menschen die bijna de zekciheid hadden dat hunne trailtcs met protest van non- belaling naar herwaarts zouden terugkceren en om zich der halve reeds vooraf zooveel mogelijk te securcrcn tegen het te wachtene rembours met 25 pCt. herwissel is door hen eene agio bedongen en genoten, welke zij evenwel nader weder met. niet. meerdere schade liehhen moeten teruggeven. Zoodanige speculanten kunnen echter bij de behandeling van solido en zuivere zaken niet in aanmerking komen, en derhalve zal daarop thans niei worden gereiieclecid. De ondergeteekenden zich alzoo voorge.st.eld hebbende om in ide eeiste plaats aan te tonnen de vermoèdelijko gevolgen, li welke de opheffing der strafbepalingen tegen\hct deprecieren

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1