WEEKBLAD van den HELDER en eet 1EIWEDIEP. WAARSCHUWING. SURINAME. TWEEDE JAARGANG* Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG W°. 49. ^IGEN HET BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Helder herinneren bij deze den Ingezetenen aan de gevaren waar aan men zich bloot steltdoor het werpen met voetzoekers of andere vuurwerkenalsmede door het schieten met ge weren of pistolen en waarschuwen dezelven ten ernstigste om zich ten allen tijde en vooral ook bij het aanstaande verjaarfeest van Z. M. den Koningte vrijwaren voor alle onaangename gevolgen die uit handelingen dienaangaande welke met de plaatselijke keuren en verordeningen strijden, kunnen voortvloeijen. Voorts waarschuwen Burgemeester en Assessoren voor noemd elk en een iegelijkom bij gelegenheid van het op handen zijnde Sint Nicolaasfeest, zich stiptelijk te onthonden van alle baldadigheden en buitensporigheden welke de rust en goede orde kunnen storen of de Ingezetenen kunnen benadeelen zullende de overtreders ten deze zonder eenige oogluiking vervolgd en volgens de wet gestraft worden. Helder 30 November 1844. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. in 'T V E L T. Ter ordonnantie van HEd. Aclitb. J. SCHOON, Secr. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN enz. (Vervolg en Slot.) 3. Indien er Tcezentlijk zijdens het Gouvernement plan bestaat om tot eene inwisseling van het in omloop zijnde geld over te gaanen daarbij onverhoopt eenig doel inogt bestaan om dit nogmaals ten nadeele der Ko lonie te bewerkstelligen zoo zoude het ontstaan eener agio die uit de Ingezetenen zelf haren oorsprong had daartoe zeer te pas komen. Die agio eenmaal daar zijnde wordtzoo als de ondervinding heeft geleerd van lieverlede grooteren wanneer van Gouvernementswege onder de hand wordt medegewerkt om dezelve langzamerhand te doen toenemen zal de waarde van het papier in korte jaren aanmerkelijk verminderd wezen. Het middel om zulks te beproeven heeft het Gouvernement in handen, door het afgeven van Wissels door de Particuliere West-Indische Bank voortdurend opgeschort te houden en daardoor de Kolonisten ge heel aan hunne eigene geringe ressources over te latenin de verwachting 1 1844* ADVEBTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2 DECEHEB. dat dit door de dringende behoefte aan remises het ontstaan eener steeds hooger loopende agio ten gevolge zal hebben. Is echter die agio eenmaal tot stand gekomenen de waarde van het circulerend Bankpapier daardoor aanmerkelijk afgenomen en verminderd dan zal misschien de inwisseling van dat papier voor Nederlandsch geld of Wissels andermaal tegen die hooge agio plaats vinden en daardoor bet geld met een enorm voordeel voor de Bank kunnen worden ingeruild en afgeschaft. Voor de Kolonie zoude zoodanige manoevre echter de grootste nadeden ten gevolge moeten hebben. i. Als een ver Yooruitwerkend plan behoort het nog onder de moge lijkheden dat het proyoceren eener agio zijdens de Kolonisten in Ter- band staat met eenig ontwerp yan emancipatie der slavenbevolking van dit Gewest. Wanneer men toch door de omstandigheden gedrongen 7 in yervolg van tijd tot zoodanige emancipatie zoude moeten overgaan zal dit niet anders dan tegen schadeloosstelling kunnen geschieden en het belang van het Gouvernement brengt mede om dit op de voor het Moederland minst nadeeltge wijze te doen. Het eenvoudigste middel daartoe is ongatwijfeld om deze eventueele schadeloosstelling te effectueren in gedeprecieerd Koloniaal geld waardoor de belanghebbenden alsdan tegen eene hooge agio Wissels op Nederland zullen kunnen bekomen. Hoe hooger derhalve de agio op dat tijdstip staat hoe voordeeliger de schadeloosstelling door het Gouvernement kan worden gegeven terwijl de Eigenaar op zijne remise hiervoor een groot verlies moet lijden. De ondergeteekenden verineenen deze vermoedelijke gevolgen van de vermindering der waarde van het circulerend Bankpapier van dat gewigt en aanbelang te zijn dat het voor elk weldenkend belanghebbende bij deze Kolonie een onderwerp van de ernstigste overweging behoort uit te maken om door geene verkeerde maatregelen en schijnbaar genot van. voordeel het ontstaan eener agio te provoceren en daartoe welligt een der voorgestelde gevaUen tot eigene schade in de hand te werken en te bevorderen. Zij zullen derhalve alsnu in de veronderstelling dat het de bedoeling van het Gouvernement is om het ontstaan eener agio uit te lokken in de tweede plaats overgaan tot het onderzoek en eanwijzen van die mid delen welke strekken kunnen om de depreciatie van liet circulerend Bank papier te voorkomen en te beletten. 1. Kan hiertoe hoofdzakelijk strekken dat van de door het Gouverne ment verleende vrijheid om ongestraft agio te mogen nemen door nie mand gebruik gemaakt worde en dat men derhalve blijve voortgaan met afgeven van wissels a parizoo als tot hiertoe voor alle solide huizen heeft plaats gehad. Elk voordeel door bet nemen van agio behaald is slechts denkbeeldig en zoodra door het Gouvernement de bestaande belastingen in dezelfde evenredigheid worden verhoogd vervalt van zelf alle winst welke die agio schijnt aan te brengen. Het zal toch wel geen uitgebreid betoog behoeven dat wanneer men b. v. 25 pCt. neemt en alles daarentegen met 25 pCt. verhooging moet betalen alsdan alle voordeel v,*.n zelf ver valt en ophoudt. Het geldt bier niet eene agio of cours zoo als die in Europa tot facilitatie van het handelsverkeer bestaat en waardoor aan de geldswaarde der onderscheidene plaatsenwaar op gehandeld wordt geene de minste attentie wordt toegebrngt maar integendeel eene agio

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1