WEEKBLAD vai des *^1GEeHEr G° HELDER en het NIEÜWEDIEP. W. 51. 1844. TWEEDE JAARGANG. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz.te Nieuwe Diep De prijs is 80 Cts. in de drie maanden en yoor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG BIZEÏÏDMAZIHS. BURGEMEESTER en ASSESSOREN der Gemeente Hel der maken bij deze aan de Ingezetenen bekenddat bij besluit vau den Gemeenteraad dd. 14 October jl. No. 4, de Gemeente is -verdeeld in de navolgende Wijken en tot Wijkmeesters zijn benoemd de Heereri hierna nevens elke wijk genoemdwelke bereids hunne functien hebben aan vaard te weten Bovendijk, voor en achterom en benedendijk L. Verlieij. De Laan de Zwaanstraat en alle daarop uitloopende StegenG. Giltjes. Smidsstraat met alle daarop uitloopende Stegen de Hulskerde Verbrande Buurt met de Steegen daarop aan de westzijde uitloopende en de Steeg naar het Vlappoortje J. van der Haar. Tweede straatwestzijde met de Stegen daarop uitloopende K. J. Krul. Tweede straatoostzijde A. Overtoom. Langestraatwestzijde met alle daarop uitloopende Stegen J. J. Kreet. Langestraatoostzijde S. Harkes. Keerebuurt G. Rooter. Artillerie en Infirmeriestraatmet alle daarop uitloopende Stegen C. Jonker. Kerkstraat en omliggende woningen tot en met inbegrip van den Rooden Leeuw R. Beugeling. Kanaalweg (noordzijde) van G. Burgers tot en met het Postkantoor voor en achterom C. Giltjes. Kanaalweg (noordzijde) van het Postkan toor tot aan het Kluft voorbij den Zaag molen voor en achterom C. Metzelaar. Geheele bebouwing van de zu'd- en westzijde van het Heldersch Kanaalmet uitzondering vau de Nieuwstad J. van Dam den Noordzijde van de Rastersvan het Bouwmeester. westelijke Kluft tot en met do Torensteeg voor en achterom TV. F. Kissing. i ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 16 DECEMBER. Noordzijde van de Rastersvan de Toren steeg tot aan het Havenhoofd voor en achteromT. Groen. Havenkade en westzijde van den Koop vaardersbinnenhaven van af J. Boven tot zoo ver de bebouwing strektde Spij- kerbuurt uitgezonderdJ. van Bruggen. SpijkerbuurtJ. Vöger. Zuidzijde van de Rasters van af A. Jan zen tot de hoek van Spigt voor en achterom L. van Berk. Nieuwstad H. Daarnhouwer. Westzijde van de Rasters van de zuide lijke hoek tot aan de Nieuwe Hervormde Kerk, voor en. achterom J. Spigt. Westzijde van de Rasters van af de Nieuwe Hervormde Kerk tot aan den Kruis weg, voor en achterom S. Bijl. HuisduinenJ. de Groot. KoegrasJ. Ho/ste. Burgemeester en Assessoren voornoemdnoodigen tevens de Ingezetenen uit de voornoemde Wijkmeesters, als gezag hebbende personen in hunne wijk te eerbiedigen, hun steeds al die inlichtingen te geven, welke zij voor eene geregelde administratie mogten noodig hebben en speciaal bij het zich vestigen in- of het verlaten van eene wijk daarvan aan den Wijkmeester kennis te geven. Voorts wordt nog aan de belanghebbenden bekend ge maakt dat voortaan geen certificaat van onvermogen tot welk einde ook benoodigd, door het Gemeentebestuur zal worden afgegevennoch eenige onderstand van wege het Burgerlijk bestuur zal w orden verleend dan op vertoon van een certificaat van onvermogen afgegeven door den Wijk meester van de wijk waarin de onvermogende woonachtig is. Helder 12 December 1844. Burgemeester en Assessoren voornoemd, J. in 'T V E L T. Ter ordonnantie van HEd. Achtb. J. SCHOON, Secr.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1844 | | pagina 1