N°. 4. 1848. WERK-ÏNRIGTIKG, Z£SD£ JiiRGMG. ^lGMnHeT •S .1 «ft. 'V. tïiL Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER. Bz te Nieuwe Diep. [)e i'rijs is BO Cis. in de drie maanden en voor buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A 5 0 A Cr ADYERTEINTTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsde* middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regel» is 60 centen, voor eiken regel meer 15 cer.leo behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 24 J A Y U A E IJ. Het Algemeen Arm-bcslnur in dc Ge meen Ie Helder Brengt Ier kennis Tan alle ingezetenen, dat van ai Maandag, 24 dezer, in hel lokaal der wei k-inriglitig zal geopend zijit ee- no breiscltool voor kinderen van armen en bcliocttigenin de welke gedurende bet w inteisaisoen lederen dag der week be halve des Zondags, ondeiwijs zal worden gegeten in iiel brei- jen, van des voot middags acht lot twaalf, en van des namid dags een lot vijf uren. Kindcten beneden tien en boven vijf tien jaien oud, zullen niet worden toegelaten, terwijl voorloo- pig uit ieder huisgezin slechts één kind zal worden geplaatst, ten zij genoegzame plaals voor meerdere mogt aanwezig zijn. Ouders en voogden van arme en behoeftige kinderen, wor den tliensvolgens met den mecsien aandrang nilgenoodigd de aan hunne zorgen toevertrouwde meisjes, vallende in de hierboven aangegevene jaren hel ondeiwijs op deze school te doen genie ten hetwelk niet alleen gratis wordt verkregen, maar waarvan het brtijeii voor dc iurigtiiig, tegen hel bepaalde brciloou ver bonden is, zoodra de leeilingen behoorlijk werk kunnen leve ren;brei-penneu worden kosteloos aan de leerlingen verstrekt, fin even zoo eeue portie warme spijze, iederen middag, om in de school te worden gegeven. Men vei voege zicii Ier inschrijving bij den Secretarisiederen werkdag der week, Zatuidag uitgezonderd, aan het lokaal der wer k-ini igling des v oor den middags lusschen tien en twaalf uren voorzien van een bewijs van werkelijke ai moede of behoefte, afgegeven door den Ai m-Besluuidcr der wijk, van inwoning. liet yJhjenieeii yivrn-Bestvvr voornoemd. Helder J. L. CBAP HEI LIAGMAR. 1'rest 21 Jan. 1848. A. TRÜOA. (Sec? ets.) BU1TENLANDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. LONDEN, 17 Jan. Hel buitengewoon ie Ennis vergader de gereglshof heeft in de vorige week reeds twee personen wegens noord, ter dood, eii eenige andere, ter zake van gewelddadige aanranding, lot langdurige deportatie veroor deeld. Voorts zijn in de laatste dagen der vcrloopene week eenige honderd gewapende politic-agenten in Tippera- ry aangekomen, om daar, ingevolge de jongste verordenin gen op dat stuk, hij de ingezetenen onderzoek le doen naar het bezit van wapenen. Niettegenstaande de strenge maat regelen, die thans in Ierland te werk gesteld worden ter beteugeling van do misdrijven, worden daar nog, ofschoon in veel mindere mate dan vroeger, van lijd lot lijd moorden en andere zware misdaden gepleegd; die enkel aan wraak zucht of' partijzucht worden toegeschreven. 's Rijks brik Snak*van 16 stukken, is in het laatst van Augustus j. 1. hij een der eilanden op do kust van Mo zambique, vergaan. Do equipagie heeft zich gered en het mecreudeel der goederen geborgen. Behalvo do 90,000 p. st.met de Hibemia overgebragt, zijn dezer dagen hier weder 100,000 p. st. in specie uit Rusland ontvangen. F R A N K R IJ K. PARIJS, 13 Jan. Het gerucht heeft zich gisleren alhier met eene verbazende snelheid verspreiddal men hij den koning, sedert eenige dagen ongesteld, plotseling verontrus tende, zoo niet ernslige verschijnselen, had waargenomen. Volgens den Gazelle da France zou de Koning, gedurende eene wandeling eene verkoudheid hebben opgedaan en op het oogenblik van lo gaan middagmalen eene zekere soort van duizeling hebben gekregen, welke de oorzaak was, dat dc Koning zich naar zijne vertrekken hegal doch die gce- no andere gevolgen zou hebben gehad. Hel Journal des Débats heeft over den toestand des Ko- nings het stilzwijgen behouden, doch dc Conservatvur weer spreekt in de volgende bewoordingen het geruchl, gisteren door de Palrie medegedeeld. Een avondblad beweertdat er op nieuw geruchten in deze slatl hebben geloopen, dat de Koning ernstig ongesteld was. Wij verklaren plegtig dat dezo geruchten zonder cenigen grond zijn." 15 Jan. De Toulonschc dagbladen geven eene beschrij ving van de overbrenging van jibd-el-kader uil liet Laza- O O O rel naar het fort Lamalgue, die den Sslen onder cenen slag regen heeft plaats gehad. Men heeft daarbij liet gevolg van den Emir gescheiden: 27 personen van hetzelve hebben hem naar het fort verzeld73 anderen zijn aan de andere zijde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1