Ocmcugbc isctugtcu, DE DROOM DES KONINGS. BURGERLIJKEN STAND. (iehuwd A. Kikkert en P. A. Ox. Betraliën E. Snel geb. de Wijn, Z.M. C. F. van Leeuwen geb. Benrath D.SI. Verschuren geb. ZutZ. D. Veenstrageb. Otlo Z. A. Dienaar geb. Kooij D.C. Ilam geb. Klopper, Z. II. W. Simons geb. van Furth I).I'. Ilontes Z. Overleden 0. II. Ran 3 j. II. Forraer 20 j. W. Stijn 69 j. A. L. van Willigen, 2 j. N. Volkerts, 50 j. C. de Bruin, 5 j. A. Klaassen 4 j. P. Frankfort, 24 j. 1 Ambtshalve ingeschreven. In Zweden gebruikt men tegenwoordig do soldalen om een meer droog te maken: voor-zeker eene nuttige bezigheid. Do waarnemer wil van elk dagblad eene storting vergen ten einde daarop de boete te verhalen. Twee oude kennissen van Napoleon zyn overleden zijn adjudant Chalot en sir Usscher die hem van Elba heeft laten ontsnappen. Hard rijderijen spelen thans de boventoon in Friesland. Don Espartero heeft in eene der drukste stalen van Madrid zijn intrek genomen. Lola Monles heeft van de koniningin van Beijeren de orde van de heilige Theresia ontvangen met oogmerk om ze ook heilig te maken. In hare eetzaal as al het vaatwerk van massief goud De koningin van Spanje is ziek haar toestand wekt ongerustheid. In Over ijssel zijn tegenwoordig veel vossenotters en bunsings. De straf gevangenis in Weslphaleu is in zooverre gereed dat de beambten dezelve kunnen betrekken. In de kamer der Pairs heeft men beweerd dat men Paus Pius niet al te veel goeds moet toeschrijven. Do Olaheilsche jongetjes kunnen zich in parijs niet aan de kou gewennen. Zij zul len tot den zomer naar Algerie vervoerd worden. De Lord- luilenanl van Ierland heeft onder het houden van een feestmaal aan de dischgenolen een treurig tafereel opgehangen van genoemd land doch eindigde met te zeggen dat do maat schappelijke weder(mis?)geboorle van hetzelve op handen is. In Belgie slaat het ministerie van fiinanlien vacant te wor den. De keizer van Oostenrijk heeft het Lombardisch Ye- netiaansch koninkrijk verklaard te zijn iu eenen revolulionnai- ren toestand. De bisschop van Marseille heelt den spoor weg ingezegend van die slad naar Avignon. Al wederom is ons de hoop gegeven van eenen spoorweg van den Helder naar Amsterdam. Men schijnt slecht te wachlen op do ko ninklijke Sanctie. In het huis waarin de moeder van Eras mus gewoond heeftte Zevenbergen is een bewaar school gevestigd genoemdo vrouw was do dochter van eenen Zevenbergschen geneesheer. Bij den vijgendam te Amster dam zijn zeven hoofdzonden te koop waaronder de hoogmoed. FEU XZdX/JETOjV. 'Willem, bijgenaamd de roode koning van Engeland, had hevige twis ten gehad met de geestelijkheid: trouwens gedurende zijn gansche leeftijd had hij onophoudelijk met dezelve overhoop gelegen. Ansclmus was be- ichuldigd geworden van meineed en verraad; maar het hof van Rocking- liam had hem niet veroordeeld, en daardoor als het ware hel gedrag van den koning gegispt. De vervolgingen welke deze prelaat toen van 'a koningswege te verduren had verpliglten hem om Engelaod te verla ten. Dit verlof door hem aangevraagd zijnde, verkreeg hij zonder eeni- ge de minste moeite. Alvorens zijn aartsbisdom te verlaten ging de fiere Normaudicr den ko ning in zijn paleis bezoeken.-(*) »Sire!" zeide hij tot den koning, »tk ga vertrekken: maar daar het mogelijk is, dat wij elkander thans voor het laaist zien, kom ik als uw vader en uw aartsbisschop, u den zegen geven." Terwijl hij dit zeide, maakte hij boven het hoofd des konings het tee- ken vau het kruis. De koning was verpligt te bukken voor den man dien hij als een verrader behandeld had maar die zich tegen hem over stelde met het teeken der verlossing. De woede belette den koning te spre ken en zijn hoogmoed moest ditmaal bukken. »31ijn zegen stuite de hemelsche wraak," zeide Anselmutzoodra hij geeinrligd had. Willem liet hem vertrekken zonder een enkel woord te spreken. Daar enboven werd hij geheel en al door het bijgeloof beheersebt. De laatste woorden van den priester hadden een dit pen indruk op zijn gemoed ge maakt, dat reeds geschokt was;spijt en schrik hadden de plaats ver vangen van de woede en de verontwaardiging.liet was ni.et zonder een diep gevoel van berouw dat hij er aan dacht, dal hij dien wijzen en vro men Godsman genoodzaakt had zijne staten te verlaten. Als vervolger van de lterk, moest hij ook billijkerwijze de straf veiwaehlen die Gods regtvaardigheid aan zoodanige trol-clie tirannen oplegt; liij was zich ook wel den haat en de verachting bewust die hij zich had op den hals ge haald. Men riep tegen hem de hernelsche wraak in en het volk be dreigde hem met treurige voorspellingen. Weldra verschrikte hem een ander voorval. In den nacht van den Ie» Augustus van het jaar 1100 werd Willembijgenaamd de roode gekweld door een lastige nachtmerrie. Treurig en neerslagtig had hij zich te sla pen gelegd. Zijne laatste gedachten waren steeds bezig met cie heelden van priesters en kerken; de laatste dreigende woorden van Anselmus be letten hem den slaap te vatten. Toen meende hij de hoofdkerk van Can- terburij binnen te treden op het oogenblik d it het ligchaam van Christus werd nedergelegd. Eensklaps gevoelde hij zich door eenen hevigen hon ger aangetast, en hij had op het altaar niets gezien dan een afzichtelijk en bloedend lijk. Hij wilde vluglen maar ijlhoofdig wierp hij zich op het lijk om zijnen schrikkelijsen honger te stillen. Deze afschuwelijke maaltijd kon liem nog niet bevredigen, en door den honger aangezethad hij reeds een been en eene hand van het lijk opgegeten, toen hij zijn prooi voelde beven en onder zijne handen bewegen; vol schrik hield hij op en de doode opstaande, gaf hem met de andere hand een ge duchte oorvijg. Willem gal een gil, ontwaakte, en riep zijne bedienden. Toen zij ter zijner hulpe toeschoten waren zij verschrikt den koning zoo bleek en met een bebloed aangezigt te zien. Ben ging dadelijk een' monnik halen, om de droomen te verklaren, die de vorst zoo even ge had had. O Vorsthernam de monnik met een vaste en dreigende stem j>de- ze droom is eene waarschuwing die de hemel zendt aan de zondaars, die llij met zijne regtvnardigheid treffen wil. Het lijk dat gij op het altaar gezien hebt, is het heilige ligchaam van onzen goddelijken zaligmaker J. G. De ledematen die gij htjbt opgegeten, zijn de inkomsten van al die abdijen en bisdommen, waarvan gij den lieer beroofd hebt in den persoon zijner dienaren. Dat levende lijk kondigt u uwe welveidiende straf aan; de Heer, die zich door uwe daden getergd gevoelt, zal opstaan om zijnen vervolger te straffen Toen hield de eerwaardige priester op en sprak toen op nederiger en eerbiediger toon Vorst! deze bedreiging is verschrikkelijk;zoo gij niet schielijk van gedrag verandert, zal zij spoedig vervuld worden." Willem en degenen die rondom hem warenwaren geheel uit het veld geslagen; maar de koning zijnen angst willende verbergen, zeide tot een der Ileeren die hem omringden »Filz-Humon," al glimlagchendeziet gij dien dwaas daar? Hij raaskalt, even als een monnik; hij denkt mij wat op den mouw te spel den. Och geef hem maar 100 schellingenen laat hem dan elders zijne paternosters oplezen!" 1 Toen zeide hij tot den monnik: »Gij ziet mijn vader! dat ik ten uwen opzigte de christelijke liefdadigheid uitoefen. Gij voorspelt mij iets kwaads, en ik wil u verrijken! Ik vergelil u dus kwaad met goed." De priester antwoordde niets: zonder te wachten tot dat men hem de genoemde som overgaf, hoog hij zich voor den koning en vertrok eens klaps. De bijgeloovige geest van den koning was echter Dict gerustgesteld. Bij beval nog denzelfden dag eene jaglpariij en vergat niet het hevel dat hij den vorigen dag had uitgevaardigd, om namelijk eenen prachtigen maai tijd te doen gereed maken. Deze ontaarde in eene slemppartij. Zijn hoofd Hij was vroeger abt geweest in Normandie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3