tu c v t c n t i GROOT BAL MASQUÉ OPENBARE VER&OOPING M A R I N E, BE TIJD. 1848! werd door den wijn verhit, en onder scherts en hoert vergat hij zijn eer^ ste besluit. Hij begon van de jagt te spreken, die plaats gehad zou heb ben en hij betuigde zijn spijt dat dezelve niet doorgegaan was. Eeu der gasten nam toen het woord om de bekwaamheid te roemen van eenen werkman in het maken van pijlen voor de jagt. De koning verlangde hem te zien, en beval hem eenige pijlen temaken. Iedereen bewonderde de juistheid waaimede hij arbeidde. Een der Ileeren bij den maaltijd tegenwoordig, nam een boog en wilde, een pijl proberen; maar de koning belette het hem, en zich tot Gairfhicrgraaf van Poix' wen dende, dien zijne behendigheid in het schieten met den boog, hem den naam van Tirrel had gegeven; zeide hij: Komaan sehutter! beproef gij de wapens.' Gauthier nam een boog, en wees den werkman de punt van eenen boom in den tuinwaarop men in de zaal uitzag. Gij zult hem zien vallen," zeide hij al mikkende. De pijl ging langs den boom zonder hem te raken. »Gij kunt het niet Tirrelzeide de koning, »ik ken het beter. Met een schoot hij de muts van het hoofd van den graaf, die geheel onthutst was. Alle gasten begonnen te lagchen, en bemerkten niet, hoe diep de graaf door deze belediging gegriefd was. »Kom aan!" zeide de koning, »nu eene wandeling gemaakt!" Dit werd eenparig goedgekeurd. Men was spoedig gereed, maar bij bet naar buiten gaan had de koning bijna een ongelukkige monnik over reden die zich niet had kunnen bergen. De koning hield stil en dted den man opstaan, niet wetende dat het dezelfde was, die hem zoo vrees- aelijk bedreigd had. Monseigneurzeide de monnik, »wees op uwe hoede! dit hosch zal u noodlottig zijn. Richard van Engeland is er doodelijk gekwetst, de zoon van den Heitog van Normandie is er ook kort geleden gestorven. Monseigneur' wees op uw hoede, lk heihaal het u." »Ga heen! ongelukspi ofeetzeide de koning, terwijl hij zijn paard de sporen gaf. IIij was echter somber en diepdenkend. »Het is toch vreemd," zeide hij lot zijn gevolg, »alies spreekt mij van dood! Er zal mij ztker ieis overkomen." »Ik denk het ook," zeide de graaf van Poix, die naast hem reed. iTillcm hoorde het niet, en vergat door de vrolijkheid die hem omring de weidia de onrust die zich van hem had meester gemaakt. Het Losch was echter digt bij; hij veivolgde een wild zwijn, en dit deed hem nog meer alles veigeten. Hij dreef zelfs zijne drift voor de jagt zoo ver, dat hij zich van al zijne gasten ver.wiideid vond. Gauthiergraaf van Poix, echter was hem op de hielen gevolgd. Spoe dig ontmoeten zij het zwijn dat zij zoo hevig vervolgd hadden. Willem schoot het eeisl maar zijn boog brak. Hij den duivel Gauthierschiet," zeide de koning. »Ik kan niet goed mikken," antwoordde de graaf van Poix, terwijl hij aanlag. Op het zelfde oogenhlik viel de koning onder het uiten van de hevig- ite verweDSchingenen blies den laatsien adem uit. Mei permissie van het Edel Achtbaar Bestuur, is men voornemens om op Donderdag den 27 Januarij 1848, len huize van den lieer J. J. Susstnhergin de NIEUWE PIJLaan te geven: C. het Nicuwediep Enlreé 60 Cents, welke in vertering zal worden aangenomen. Hel Orchest zal goed bezet en de zaal fraai verlicht zijn. Die iels te vorderen heeft van, of verschul digd is aan Arie Lcijen, landman, gewoond hebbende en overleden zijnde op het Koegras, gelieve daarvan, voor den lsten Februarij aanslaande, opgave of betaling Ie doenlen kantore van den Notaris P. A. Beett, aan het Nicuwediep. bij L. van BEUKte Nieuwcdiep: de 5 Ons hesle WI NT ER - BOT ER 0,45. GEROOKT SPEK 0,45. en alle soorten van GROENE-, VALE - en GRAAUWE ERWTEN; GORT en GRUTTERS-MEELenz. van Ruim 100 Zware Opgaande LIPEN, EfKEN en ESSEN BOOMENop de plaats Brandwijk, nabij de St. Maar- tens-brug, in de Zijpe op Maandag den 31 Junuarij 1848 des voormiddags elf ure. Openbare verkooping hij afslag en mijning, op Woens dag den 26 Januarij 1848, des voormiddags ten 10 ure, bij 's Rijks Werf der Marino, te Willemsoord, van het voor do dienst afgekeurde, als: Hrie ligle VAARTUIGEN, eenige koopen BRANDHOUT met ZEIL- VLAG- en VAATWERKenz. Alles twee dagen vóór cn op den Verkoopdag voor ie der te zien. Dit fraaije en goedkoope plaatwerk geeft jaarlijks 24 al- leveringen met 24 of 25 steendrukplaten of portretten die allen betrekking hebben op hel merkwaardigste nieuws van den dag. HE TIJD geeft ook verhalen; reisbeschrijvingen; humorisischc opstellen; levensschetsen van beroemde mannen eri vrouwenvan onzen tijd beoordeelingen en verslagen van nieuw uitgekomen boeken; medcdeelingen en beschrijvingen van belangrijke gebeurtenissen van den dagkleine uitgelezen anecdoien kunst- letter- en ander nieuws; advertentiën van allerlei aard; enz., enz., enz. De voornaamste schrijvers van ons land werken mede aan DE TUI). DE TIJD circuleert thans onder misschien meer dan 60,000 a 70,000 lezers. Ongeveer om de 14 dagen ontvangt men ecne roijalekeurig gedrukte aflevering met nieuwe, aangename lectuur en een fraaije plaat of een welgelijkend portret. DE TIJD gaat altoos met den lijd mede. Alle solide boekhandelaren en post directeuren des Rijks leveren DE TIJD. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Kieuwediep. Gedrukt bij S. GILTJES G. K0ÜTER, te Ilclde

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4