K 6. 18*18. HELDER ES het MEUWEDIEP. zesde jmbcadic. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Be 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A A A G ADVEETENTIEN gelieve men ongezegeld naa den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsde» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot regeia is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelrcgt voor elke plaatsing. 7 F E B R D A R IJ. BÜIÏENLANDSGHE BERIGTEN. ENGELAND. LONDEN, 29 Jon. De onlusten in Cicilië geven den Time* weder aanleiding nopens de Italiaansche zaken in ee ltige beschouwingen te treden, waarin hij zeer bits legen Oostenrijk uitvalt. liet blad doet uitkomen, dal de groole gevaren in Italië juist in die stalen opkomen, welke onwil lig zijn geweest, tot de hervorming der staatkunde Ie ko men waar dwingelandij den volksgeest heeft pogen te verdoovcn. Ongelukkig echter, dut do woelingen van Sicilië tol Midden- Italie dreigen over te slaan, en dat do gematigde partij juist daardoor waarschijnlijk hol onderspit zal delven. Napels wordt in het blad voorgedragen als slaando onder den scepter van laatdunkende onkunde, onder laaghartige staatslieden en vreem den invloed, die adel en volk beidevoor het hoofd gestooten hebben. De ellende en rampzalige toestand van dal schoonste land van Europa, gaat dan ook alle denkbeeld te boven. Het blad ziet in de teruggaande, onverlichte staatkundedie zoo vele gevaren voorspelt, eene miskenning van de groole daden, door Engeland ten behoeve van Sicilië gedaan, en eene volslageno inbreuk op de beloften, eenmaal aan lord Bentinck gedaan. Als de koningsgezinde part ij te kort schiet, dan zal men Oostenrijk vvelligt inroepen, en Frankrijk heelt reeds van zijne bezordheid voor de persoonlijke veiligheid der koninklijke familie doen blijken, door een stoomschip naar Napels Ie zenden. 1 Febr. Volgens officiële opgave bedraagt de bevol king der Ver. Staten van Noord-Amerika op dit oogenblik 28,700,000 zielen, zijnde 300,000 meer dan een jaar te voren. In .een storm op 13 dezer leed een troep van niet minder dan 180 kleine walvisschcn schipbreuk op hel eiland ïlaroldswick in Schotland. Do voorstanders van de bestaande beschermende verordeningen op de scheepvaart hebben besloten, om een verzoekschrift ten gunste van het behoud dier verordenin gen aan U. M, de Koningin te doen aanbieden door do matrozen, stuurlieden en kapiteins van de thans voor deze stad liggende vaartuigen; en in eene verleden zalurdag daar- oier gelioudene bijeenkomst is bepaald, dat de bedoeldo varensgezellen, ten getale van omstreeks 20,000, zich lo dien einde morgen in plegtigen oplogt naar het paleis van Buckiogham zouden begeven. De lord-mavor heeft echter in eene zamenkomst met de afgevaardigden van die lieden, zich tegen dergelijkcn oplogt verklaard, op grond dat het verkeer in do stad daardoor al te zeer belemmerd zou wor den maar zijne toestemming verleend, indien de zeelieden gedeeltelijk te water, namelijk tot aan Weslminslerzich naar het paleis wilden begeven. ITALIË. Volgens een brief uit Venetië van 18 Januarij in Galig- nani's Messenger moet daar eene sterke gisting heerschen, die nog vermeerderd werd door het berigt van het gebeurde lo Milaan. Twee voorname jonge dames de gravinnen Ju- stiniani en Bentivoglio deden onmiddellijk eene collecte voor de familicn der in laatsgcmcldo plaats gevallen slagt— offers. De geestdriftdie daardoor werd te weeg gebragt, was over deze daad zoo grootdat de vrouwen dien avond in den schouw burg meteen algemeen gejuich begroet werden. Den volgenden dag werden de echtgenootcn van beido dames op het bureau van politie ontboden waar hun het geld werd afgevraagd alsmede de lijst van de inschrijvers. Beiden weigerden zulks en Bentivoglio voegde er zelts bij, dal het geld (ongeveer ƒ3000) reeds op weg naar Milaan cn de lijst der inschrijvers vernietigd was. Een dagblad van Florence meldtdat 500 te Cremona verzamelde recrulen geweigerd hebben lo marcheren men moest hen dreigendut de tiende man doodgeschoten zou worden om hen van besluit te doen veranderen. Een aan tal anderedie lo Como stonden zijn naar Zwitserland gedeserteerd. 1TALIAANSCHE GRENZEN, 27,.Jan. De Paus heef^zd» als uit Romo gemeld wordt, eend belangrijke schrede/* waarls gedaan; hij heeft verscheidene ministriclo betrj H-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1