DE CHSNEESC H - ZIJDEN SOPHA bijzonderheid dat hij op zeer grooto uilgestrektheden 1). v. op do lengte van 18 geogr. mijlen regelregt aangelegd is. Als deze voleindigd is, zal men in 13 uren van New-York naar Délroit vliegen, liet navolgende wordt uit Zulphen, dalo 28 Januarij gemeld: Ecne dame uil eene naburige plaats, was sedert eenigen lijd in het geneeskundig geslicht hier ter slede ter verpleging opgenomen, daar zij somtijds aan vlagen van eene zeer zware melancholie leedin welke haar het leven tot last was, waarvan zij zich alsdan poogde te ontdoen. Niet tegenstaande zij met do meeste zorg bewaakt en opgepast werd, gelukte het haar echter eenige dagen geleden de waak zaamheid van do haar omringenden eenige, weinige oogen- blikken te ontduiken, en in dien tijd eene gewone zilveren tafelvork in te slikken. Do geneesheer van het gesticht raad pleegde daarop eenige deskundigen, die meererideels van oor deel waren, dat de eenige hoop om de ongelukkige lijderes to behouden in eene moeijelijke en gevaarlijke operatie bestond, waartoe men echter eerst overging, na alvorens hel gevoelen van den hoogleeraar Ti/anus te Amsterdam te hebben inge- j wonnen. Na de patienle, door middel van cloroforme was i bedwelmd en in eenen staat van gevoelloosheid gebragtwerd j door onzen kuridigen stadgenoot Ortde kunstbewerking volbragt op eene wijze, die de bewondering van alle de te genwoordig zijnde deskundigen in de hoogste mate heelt weggedragen. Behalve de vork werd in de maag der patienle ook nog eene zeer puntige scherf van een bord gevonden. De geopereerde, waarvan do toestand aanvankelijk zich vrij gunstig liet aanzien, is echter na een paar dagen overleden, en men verzekert, dat de lijkopening zoude hebben doen zien, dat do maagwonde reeds weder was genezen, en het overlijden niet zoozeer hel onmiddelijk gevolg der operatie is geweest, maar grootendeels aan uitputting en verzwakking j der lijderes is toe te schrijven. In Beijercn is het toedienen van chloroform uil hoofde I van do ongelukkige gevolgen aan het onvoorzigtig gebruik er aan verbonden, uitsluitend aan do gegradueeule en er- kende geneeshetren voorbehouden en zijn er omtrent het verkoopen van dit middel zeer strenge voorschriften bepaald. AMSTERDAM, 30 Jan. Van 24 tot 29 dezer zijn alhier geboren 126, overleden 248 personen; sedert den eersten dag dezes jaars zijn hier 464 meer overleden dan geboren. ROTTERDAM, 2 Febr. Het letterlievend genootschap Door vriendschap werkzaam gebleven heelt gisteren eene vergadering gehouden, welke aan de herinnering van liet sluiten van den vrede van Munster, in 1648, is gewijd ge weest. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd J. II. Douwes en N. J. BninLer. J. G. Hoeken M. Blom. Bevallen T. Jucti geb. de Lange, D. T. KruijfT geb. Itubbeling D. SI. Dekker geb. Abrahams: Z. T. STiering geb. Bakker, Z. Overleden SI. van Doalen 13 m. A. Buis, 21 m. J. Budde 57 j. H. Nonnekes 3 j. R. van Furih 39 j. E. Slot 24 j. J. F. Keil, 62 j. J. Buijs 70j. J. Yermeij 16 vv.A. Vlam 23 j. K. Smit, 34 j. E. Sehendetaar G j. J. Bianchij 26 j. 31. Bak ker 59j. J. Janse 6 w. E. Bijvang 34 jSchenk 12 m. S. van der Sleer 33 j. Ocmcisgbc öcriajteas. In Engeland heeft men onder de verschillende genootschap pen, vereenigingen of wel clubs, ook een Jonge-heeren-da- mes - opnemend -aan-de-kerkdeur-blijvend-staan-wachten- af schaf/in gs-genoot schap. Mede verwacht een Jonge-da- mes-broekpijps - d rugend - kromme - beenen-verbergend-af- schaffings-genootschap. Do Turk wil ook andere muut hebben; zullen er ook munlbillelten in omloop komen? Christiaan de 8ste en Sinkel zijn dood. Een meisjo van 15 jaar studeert aan do hooge-scbool to Madrid. In Leiden zijn de finantiën in eenen berooiden slaat. De aandBelhoudcrs in de Overijsselsche spoorweg-maatschappij zullen in het begin van April (den eersten?) nog eens to Amsterdam vergaderen, en dan is de grap uit. Hel beeld van den sladliuis-loren te Batavia, heeft zich ten gevolge CO van dc jongste stormen geheel omgedraaid. De opper rabbijn Rosenbachte Groningen, is in 84-jarigen leeftijd overleden. In Rijnsburg wordt veel ingezouten late bloem kool naar Engeland gezonden. Tegen het eindo van Fe- bruarijzal de tweedo kamer bijeenkomen. Hel plan eener nieuwe leening schijnt geheel opgegeven te zijn. De Paus heefL eene uitnoodiging ontvangen oin in Augustus het Domfcest bij te wonen. Eene schoone gelegenheid voor velen om hem te zien, zonder te Rome geweest te zijn. Een los gerucht spreekt van het verschijnen van eene Russische vloot, in d<> Middellandsche zee. 60 a 80 Arabische bevelvoerders willen in Frunsche dienst treden. Bij Workum zijn tweo Otters gescholen. De inboorlingen der Balta-eilandeu (Sumalra) hebben beloofd, voortaan geen menschen meer te zullen eten, (K.om. No. 4.) De aanrander van van Bevervoorde in het Fransche koflijhuis te 'sHage, is ver oordeeld tot eene maand gevangenisstraf en twee boelen ieder van acht gulden. FEUX&XJETOIV. [Vervolg en Slot.) zoo," gaf Rciphael ten antwoord. «Maar zeide Ar mandik beb u haar portret nog niet lalen zien." Dit zeggende wees hij zijnen broeder een schilderij aan, dat boten dc sopha hing, en hetwelk dus de jongeling nog niet had opgemerkt. Dit schilderij was het beeld tan een schoon meisje; zij wa» niet groot, maar rank; haie handen en toeten waren klein, hare gelaatstrekken hjn, iti een wootd zij geleek nog op een kind tan twaalf jaren, ware het niet dat hare uiterlijke bevalligheden en de glimlach die om hare lippen speel de, in haar eene twintigjarige trouw hadden doen ontdekken, aan wél-^ ker schoonheid slechts ontbrak dat zij bemind werd. Raphacl beschouwde gedurende eenigen tijd het portret met eene soort van verrukking. Maar in plaats van zijne verwondering uittediukken wend de hij zich tot den markies, en zeide: Sedert wanneer bezit gij dit portret?" «Slechts sedert veertien dagen, langer niet." l)e jonge verloofden kenden elkander slechts sedert twee maanden.»Mnar," hernam Ar- mand verder, terwijl hij van den schoorsteen een kleine medaillon nam «zie hier een ander portret, van Mejufvrouw de Coctvendat drie jaar geleden, vervaardigd is. Zij gelijken beiden op Julia." Inderdaad de - zelfde houding, dezelfde glimlach, dezelfde blik zag men erop. De jon ge diplomaat inoest erkennen, dat hare gelaatstrekken in drie jaren ge«nc de minste verandering ondergaan hadden. Mejufvrouw de Coëtvin was zichzelve bewust dat zij den markies we zenlijk beminde, omdat hij haar niet mishaagde. Maar hoe kwam het dat Armond die meer ondeivindiüg had dan zij hare onverschilligheid niet bemerkte? De markies de Brcvannc bragt zijn broeder den zelfden weg teruglangs welken hij gekomen was. Toen eerst bemerkte hij zonder nog te kun nen gissen waarom, eene zekere treurigheid op het gelaat van Iiaphael, De afgetrokkenheid van dezen liatsten was zelfs zoodanig, dat hij in rijae

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3