WEEKBLAD van des HELDER es iiet N1EUWEDIEP. N°. 7. 1848. THEORIE VAN EENIGE BESTAAN- DE INSTELLINGEN. STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN ENZ. ZESDE JAARGANG. Uil Weekblad wordt elkea Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. fl« Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan teren zijuer woonplaats. M A A X D A G 1G E N H y ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aea den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsde* middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is (50 centen voor eiken regel meer 15 ceDten behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 14 FEBRVARIJ. Het is bekenddat aan de voorstanders van regtslreeksche verkiezingen, meestal door de inannen des behonds wordt ver weten, dat hunne redeneringen niets zijn, dan holle Iheoriën; wy mogen dus vertrouwen, dat hel bestaande op eene stevige welgevulde theorie berust, en wij achleu het daarom wel de moeite waard eene poging aan le wenden, om die theorie te léeren kennen, Het was blijkbaar de theorie der grondwet, om de beslnren ten platte lande en in de steden naar plaatselijke omstandig heden in te rigteu, daar zij de zameiistclling liet afhangen van reglemculeu, door de bestaande regeringen, of bijzondere cotn- «lissiënin de sleden, en door of van wege de provinciale sta ten voor bet platte land le ontwerpen. Dit moet wel eene zeer holle theorie zijn geweest, die voor den geest van den tijd, die eenvormigheid wil, bezwijkende nimmer gewerkt h eeftdaar al le reglementen, met zeer geringe uitzonderingen, van denzelfdcn inhoud zijn geworden. Het bestuur ten platte lande is zamengesteld uit een' Burge meester, twee Assessoren eu een' Gemeente-raad, te zanten ze ven of negen personen. He Burgemeester wordt benoemd door den Koning, en is als ïoodanig ook lid van den gemeente-raad. Do Assessoren wor den van wege den Koning door den Gouverneur uit de leden van den raad benoemd. De leden van den gemeente-raad wor den benoemd door de staten, na het plaatselijk bestuur gehoord te hebben. Op welke theorie zouden deze bepalingen wel steunen? Het ligt in den aard der zaak dat men Itemvan vvien de benoe ming afhangt, het eeist uaar de oogen ziet, dat men zich on willekeurig geroepen acht clicns belangen het eerst in aanmer king te nemen. Men mag dus veronderstellendat men zich als doel heelt gesteld niet om het belang der gemeente in het bestuur te doen veitegenwoordigcn, maar om do gemeente geheet afhankelijk le stellen van het hooger gezag. Ou der den schijn van aan de gemeenten ceuige zelfstandigheid te geven heeft men door de iiirig'ing van het bestuur, haar alle zelfstandigheid ontnomen; onder deii schijn van eene represen tatie der ingezetenen heeft men hun allen invloed op het be stuur onmogelijk gemaakt- De Burgemeester, van reglswege lid van den raad kan als hij ijslt met gedeputeerde staten wal kan verstaan ,(ca deze hebben veel over vooreen' Burgemeester, die blindelings hunne beveleu opvolgt;) uit de leden van den raad tot Assessoren benoe men, wie hem hot aaugenaamst ziju; eu men begrijpt dal do invloed van dese drie, vooral in die gemeenten, waar de ge meenteraad uit zeveu leden beslaat, reeds zeer groot moet zijn. Maar om de mogelijkheid van het gevaar te voorkomen, dat de overige vier leden alle zich wal onafhankelijk moglen betoonen worden de leden van den raad door de staten gekozen, na het plaatselijk bestuur gehoord te hebben. Zoo is er geene vrees, dat een enkel lastig mensch zitting krijge in den gemeente-raad Eu inogt door eene wonderbare verblinding zulk een vrezen in den raad geraakt zijn wees gerust! na zes jaren treden zij af. Men zal een' ander benoemen! Elke aftreding is eene dwaasheid, zoo zij niet daartoe dienen moet, om hem, die de benoeming deed, in de gelegenheid te stellen, eene andere keuze le doen, indien hij zich in den ge kozene bedrogeu vindt. Het is dus volkomen rationeel om een persoon, die de stalen, of de Burgemeester tegenspreekt, niet weer te verkiezen. Yoeg hier nu uog bij, dat al de handelingen van liet bestnnr in het geheim worden gehouden, dat is te zeggengeheim Tooi de gemeente,want het spreekt wel van zelf dat de staten allijd kunnen weten, wie zich als zoete kinderen in den raail gedragen, en wie er aanmerkingen maakt dan geloof ik voor al niet te veel tc zeggen, als ik stel: dat de invloed der inge zetenen op het gemeenlo-besUiur en de waarborg voor eeae rig- tige administratie in het belang der gemeente volkomen gelijk is aan NUL. liet schijnt dus, dal de theorie van het besthande op dit punt medebrengt, dat het tot heil van de gemeen le meest uultig is, dat de ingezetenen niet» van de gemeenle-belangeii vernemen, daarop niels geen' invloed kuuneti uitoefenen dat de gemeenten geheel naar den wil en het goedvinden van hoogere besturen worden geregeerd; gecue zelfstandige ligchameu, niaar slechls afdeelingen van het provinciaal bestuur zijn. Iii één woord, dat de ingezetenen ten platte lande tiiet meer zijn, dan een hoop domme boeren, te weinig ontwikkeld, te barbaasrehdan dal men hen zelfs zou kunnen vertrouwen, otn hunne eigene raadslieden te kiezen een hoop schapen, die le vrede moeten zijn, als men hen niet al te ongenadig scheert. Is iuderdaad de trap v,ui beschaving, waarop de ingezetenen ten platte lande staan, nog zoo laag? Zoo neen dan is «taAlre-- orie van het beslaande, eene holle theoriedie gèeuen of eeo^opt«l^<^ schen grondslag heeft, die op eene veronderstelling van onbe» kwaamheid der ingezetenen berust', die niet beslaat. Nog vreemder verschijnselen merken wij op hij de gemeenten, welke Heeiv lijkheden zijn; daar wordt dc Burgemeester benoemd, op voor-- f -'v.-.. St Pi iV hf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1