tlragt tsu dea eigenaar en de leden va» den gemeente-raad uil eeu dubbeltal door dieu eigenaar voorledragen. Als de gewoon te ons niet met dit gebruik gemeenzaam had gemaakt uien zou Mcenen in een ander land, ol' in ceue andeie eeuw te zijn over- gebragl. Yroeger onder onze republiek bestond er nog eeneu grond Toor dat regl. Ofschoon de vrijheid van beschikken over de heer lijkheden zeer groot was, berustte deze inagt der Heeren op de bcleeniug der graaflijkheid. De lleertn waren vasallen der graaflijkheid. Zij waren in hel leenstelsel inderdaad Heeren, eene soort van vorsten en hun regt van benoemen vloeide voort uit dat soort van souvereinileitsregtwaarmede de opperheer der grafelijkheid hen beleend had; maar na de vernietiging van het leenstelsel, is elke grond daarvoor weggevallen. Politi- sicho regtenhet regt om een' Burgemeester te benoemen tot een onderwerp van een burgerlijk contract te maken, dat regt voor geld te kunnen koopeu en verkoopen is eene anomalie in den tegenwoordigen staal onzer maatschappij. Hierbij aan een verondersteld belang der gemeente te denken, «ou al te dwaas zijn. Want waar hel geld is, beuoodigd om eene heerlijkheid to koopenis uict altijd hek meeste doorzigt, het meeste verstand, de meeslo belangstelling in het heil der gemeente; cn men zal, wat men voor geld gekocht heeft, eer der geneigd zijn als een' eigendom te beschouwen, waarover men naar lust en gunst kan beschikken, dan als eeu last, die incn ten mecsleu nutte der gemeente op zich genomen heeft. BDITENL ANDSCHE EERIGTEN. WEST-IN DIE. CURAQAO, 20 Nov. 1847. Met de aankomst in den loop der week, van de Nederlandsche Schoener de Zusters, ka pitein A. PVindJieldvan St. Euslatius, is alhier de droe vige tijding ontvangen der verwoesting van het Brilsche eiland T'obago, op den, ook voor meer andere plaatsen, noodlot- ligen dag van den 12 Oclober dezes jaars. De stad, zoo ■wordt berigt, is geheel in piun veranderd door een zwaren wind- en regenslorm, welke er op dien dag gewoed heeft. Zeer vele menschen hebben er het leven verloren door hel instorten van de gebouwenhet grootste gedeelte der man schappen van het garnizoen is onder de puinen van de ka zernen bedolven. De verwoesting is zoo algemeen, dat een aantal bewoners dezer plaats naar het eiland Triuidad ver trokken zijn, om er huisvesting te zoeken. 18 Deo. Verleden Zondag, den 12 dezer, is Z. M- Transportschip Prins fVillem Frederik Hendrik, onder hevel van don luitenant ter zee 1ste klasse G. C. Zoutman, van Suriname binnen deze haven aangekomenhebbende aan boord voor het garnizoen van dit eiland één korporaal en 24 Jagers. Verleden Zalurdag, den 11 dezer, is alhier met de schoener Victoria, kapitein A. Garces de tijding van Coro aangebragl, dat de op den avond van den 23 November jl. uit deze haven gedrevene pont aan de kust van Paraguana was aangekomen. Van een passagier aan boord van dit vaartuig hebben wij de volgende bijzonderheden hieromtrent vernomen. Hij bevond zich op den 4 December te Coro, en opdien dag ontving de Gouverneur van deze plaats een brief van den Gezagvoerder van Pueblo Nuevo, een dorp in Paragu ana, waarin dezen gouverneur ter kennis werd gebragt, dat er aan de kust van Paraguana eene pont was komen aan drijven, met twee vrouwen en een kind in dezelve. De vrou wen hadden opgegeven, dat zij op den avond van den 23 November, mei een hevigen Noorden wind uit de haven va* Curafao waren gedreven dat in de pont zich nog bevond#*; had een kanonnier, behalve den pontneger; dat deze beide i personen waren overleden, de kanonnier een dog voor den neger; de neger had nog geholpen hel lijk van den kanon nier overboord te werpen; de twee vrouwen hadden het lijk van den neger in zee geworpen, uil vrecze van misschien nog langen tijd in gezelschap van een dood ligehaamdat reeds tol ontbinding was begonnen over te gaan, tc zullen blijven. IIoo lang de ellende van deze ongelukkigen geduurd heeft, weet men niet me', juistheid op te geven; de passagier ver meent geboord te hebben van drie cn een halve dag. I)« twee vrouwen verlangden zeer naar Curafao terug to keeren. De passagier heeft den Gouverneur van Coro verzocht om [deze menschen van Paraguana naar Coro to laten komen, ten einde hoe eerder hoe liever gelegenheid Ie hebben naar Curafao te kunnen terug keeren; hij heeft levens op zich genomen hiervan kennis aan hel Bestuur dezer kolonie te geven. Naar wij vernemen zijn bereids slappen door den Heer Gezaghebber genomen, ten einde die menschen gelegenheid te verschaffen naar Cura^ao terug te keeren. ENGELAND. LONDEN, 7 Februarij. Ofschoon de zending Tan lord O Minto naar Rome, ten einde den Paus te bewegen, om in lijds de Jesuiten uit Zwitserland terug tc roepenen daardoor het uitbreken van een burgeroorlog daar le lande te verboe- denis mislukt, licefl zijne tegenwoordigheid in genoemde hoofdstad bewerkt, dat van de zijde van de II. congregatie ceno ernstige vermaning aan de r. k. prelaten in Ierland is gezonden, waarbij deze worden gelast, om naauwkcurigo inlichtingen in le winnen, nopens dc jammerlijke geruchten als of geestelijken daar le lande de menigte van den kansel tot moord en doodslag zouden hebben aangemoedigd. De congregatie verklaart daar bij, deze geruchten lot dus verre als lasterlijk le beschouwen, maar meent niettemin dc pre laten le moeten vermanen, om hunne onderhoorigen dcrzel- ver verpligling in te prentenvan zich alleen met geestelijke aangelegenheden te moeijenen vrede en liefde onder de menschen le prediken en le bevorderen. F R A N K R IJ K. PARIJS, 6 Febr. Het ministriele ochtendblad deelt be- riglen uit Konslantinopcl van den 17den Januarij mede, wel ke inhouden, dat de lijding, betreffende de onderwerping van Abd-el-Kaderdaar ter slede een hoogst ongunstigen indruk heeft teweeg gebragt. Vooral schijnt men daar zeer verwonderd, dat do Emir zich liever aan Christenen, dan aan zijne geloofsgenooten heeft overgegeven. Voor het ove rige schijnt de Porie zwarigheid te maken, om hel wettige bezit van Algerio aan Frankrijk loclekenneniels, 't welk cenige bevreemding baart, daar do Turkscho Regering cr nooit aan heeft gedacht om Abd-el-kuder in ernst tegen Frankrijk le ondersteunen cn zich slechts bij niets beduiden de wenschendat de Emir mogl slagen heeft bepaald. Wcl- ligt zal de Porie deze omstandigheid te baat nemenom van de Fransche Regering ccnige voordeden te vragen, of acht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2