(Bcmctigbc Sacrtgfcu. DE OMBEKENDE MARTELAAR. tij zich zedelijk verpligtzwarigheden- op lo werpen, alleen •m het gevoel der geloovige Muzelmannen niet Ie krenken, die in den val van Abd-el-kader iets zeer buitengewoons tneenen te zien. De onderwerping van den Emir zal in middels wel vermoedelijk aanleiding geven lot eeno veran derde betrekking tusschen de Turkscho en Fransche Regeringen. D ITI T S C II L A N D. HAMBURG, 3 Febr. De Eibo zal een pendant leveren lol hel gebeurde aan den Rhijn, toen, acht jaren geleden, de Hessen bij Bieberich sleenen in zijne bedding wierpen om de concurrentie van deze nieuwe haven tegen Mainz in eens den kop in Ie nijpen, llanover wil, gelijk men weet, tot eiken prijs van Harburg eene zeehaven maken en heeft te dien einde, om het vaarwater dieper te doen worden, een van de armen der Elbe bij de zoogenaamde Köhlbrand laten afdammen. Daardoor is eene geweldige slrooming in het water ontslaan, die het naar den regler oever, naar de haven van Allona perst en reeds zooveel werking doet, dat het fundament ecner geheelo straat de Elbestraat waai de grootste pakhuizen staan, ondermijnd is en dreigt in te storten. Denemarken heelt reeds meermalen en steeds drin gender tegen deze handelwijze van Hanover geprotesteerd, doch deze prolesten zijn lot nu loo steeds zonder gevolg ge bleven. Denemarken beroept zich hierbij op het laatste ver drag van scheepvaart op de Elbe, hetwelk dergelijke eenzij dige en willekeurigo waterbouw-werken zonder overeenkomst met de aangrenzende oever-stalenverbiedt. Doch terwijl men van weêrszijden protesteert en tegen-protesteert slroomt het water voort en hel ongeluk kan alle dagen gebeuren. Wat kan men in zulk een geval anders doendan zichzel- ven helpen? en welk eene nieuwe en luisterrijke bijdrage voor do Duitscho eenheid en bonilgenoolschappelijkheid BINNENLAND. HELDER EN NIEUWEDIEP12 Februarij. Gedurende het jaar 1847 is door de alhier gevestigde Maatschappij van Moederlijke Liefdadigheid, onderstand ver leend aan een getal van 57 behoeftig gehuwde kraamvrou wen, lot een bedrag van 237-24. De conlributien en gif ten, met inbegrip der jaarlijkschc gilt van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin ad yiüO; hebben bedragen do somma van /250-20. Besluurderesscn dezer waarlijk edele en liefdadige instel ling, mogen zich bij voortduring over eene ruime deelneming verheugen, daar bij inteekeningboven de gewone contri butie en giftendezer dagen aan dit fonds is bijdragen eene «omma van 74-75. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd Geene Bevallen J. Noordeloos geb. Edeienbos I). A. Wilner geb. Abbe- nes Z. L. van Herwerden geb. de Ring, Z. \V, Dekker geb. van Grouw P. J. van der Horst, D. Overleden J. Been, 8 w. H. Winters!eijn 74 j. A. G. Gaking, 45 j. J. de Wit20 j. Doodgeboren 1 en Ambtshalve inge schreven 1. Op verschillende plaatsen in Noord-Braband zijn in Janu- arij 1848 meer menschcn gestorven dan in het ganschojaar 1847. In Silezie heerscht groot gebrek aan gezond voed selfabrieken om wat te verdienen zijn er niet; drie jaren achtereen is de aardappeloogst mislukt; de menschen worde» er in sommige streken op straat dood gevonden. In Por tugal wil men het tractement van do koningin in overeen stemming brengen met de algemeeno armoede- In Kam pen is Gerriyje Mulder voor de honderdste maal verjaard. Mad'le Sontay heeft dezen winler lecren schaatsenrijden. 50,000 in lompen gehulde Ieren brengen de nachten onder den bloolen hemel door, in Londen en hare omstreken. - Het is opmerkelijk dat dit jaar de winter in de zuidelijke gedeelten van Rusland bijzonder vroeg en in de noordelijke gedeelten bijzonder laat begonnen is. Tegen den redac teur van de Hydra is regtsingang verleend. Bij Zwol be slaat een leesgezelschap, waar alleen landbouwkundige boe ken gelezen worden. Er hebben zich reeds 18 boeren als leden aangemeld. Nog vier miljoen Arabieren kunnen des noodig als krijgslieden legen de Franschen te velde trek ken. Abd-el- Kaderwordt dc jugurtha van den nieu wen tijd genoemd. Mehemed-Aliheeft zevenhonderd stokslagen aan eenen Griekschen onderdaan doen gevendien ten gevolge zullen cr moeijelijkheden ontslaan. De Heer de Ruijter te Rotterdam, heeft een luchtschip uitgevonden dal met twee honderd duizend Ncd. ponden dc lucht zal kunnen doorklieven. Te Oudkarspel zijn 460 getopte Oostenrijk- sche juffers te koop. FEU SEEETOX. Eene schets uit liet werkelijke leven. Naar het franselt van mevrouw marie joly.) Mevrouw Marie Joly is eene nog jeugdige schrijfsteren gewis de bevalligsle en meest talent- en gevoelvolle welke België bezit. Het naïf en treffend verhaal dat wij hier laten volgen, is getrokken uit een bundeltje, getiteld Les conté* et histoires de Madeion, uitgegeven te Brusselbij A. Jatnar. Jlet was een donkere graauwe winterdag; het scheen dat de ton zich voor immer had gesluijerd. De hemel had een somher eentoonig aanzien de vrolijkste mensehen gevoelden eene zekere verveliog en droefgeestig heid hun hart bevangen, van lieverlede, gelijk de stofregen allengs d« wanden van des arinen woning door en door bevochtigde. De Zondags-vesper was juist in de Sint-Briceskerk te Doornik geëindigd. Twee vrouwen kwamen een huis binnen dat achter de kerk stond. Nadat zij zich zwijgende van haren schoudermantel had ontdaan, sprak de oud ste tot hare gezellin Louizemaak het vuur aan. Charles moet honger hebben;hij heeft sints dezen morgen doorgewerkt; ik zal het weinigje bouillon voor hem opwarmen dat van ons middagmaal is overgebleven. Moeder, vroeg nu zij, die Louise was genoemd, waar zal ik tuki aanmaken? hier of in de keuken? Hier, in deze zaal; ge weet wel dat Charles niet van de keuken houdt, en misschien komt hij zoo straks heneden. Maar ge moet vooreerst maar een klein vuurtje aanleggen, het is niet zeer koud, en wij hebben nog maar weinig steenkolen; wij moeten er zuinig op zijn en ze voor Charles werkplaats bewaren. Overgenomen uit No. 25 van dt Burger.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3