\>y A WEEKBLAD van den HELDER en oet ffiJWEDiEP. n®. 8. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. ITALIË. DUIT SCIL-L AND. KEULEN, 14 Feb, Het gebruikmaken van paardenvleeseïh P". a&Esiss; jAAnGAs&. i I E N H x Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen «itgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. 0e 1' rijs is 80 Cts. in de drie maanden en Toor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M JL A W A ADVEKTENTIEN gelieve men ongezegeld aaa den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdt» middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 21 FEBBI A R IJ. RUSLAND. To St. Petersburg heeft men weder berigten omtrent do krijgsbewegingen in den Kaukasus ontvangen. In het land schap Tschetschna was men lot den 4den Januarij voortge gaan met het maken van doorhakkingen in de bosschen en do tusschen de rivieren Morlan en Goita gelegen dorpen to verwoesten. Den 26sten December was de vorst Bariatins- kibevelhebber van het regiment jagersaan het hoofd van eenige infanterie en kavallerie legen een der bedoelde dor pen, Bagatscharoi genaamd, opgetrokken en had hetzelve vernield. De generaal Freitag had mede den overste For tten ter vernieling van eenige aan do Goita gelegen gehuch ten afgezonden, en deze had zijnen last met gunstig getolg volbragt. Bij deze beide krijgsverrigtingen vielen er aan de zijdo der Russen slechts 9 dooden. Do moed der Tschet- schenzen was ten gevolge der geleden nederlagen zoo zeer gezonken, dat de gemelde doorhakkingen geen den minsten tegenstand van hunne zijde meer ontmoetenden en zij de transporten van levensmiddelen geheel ongemoeid lieten. Van een ander gedeelte van het oorlogstooncelvan den regler vleugel namelijk der door het leger bezette linie, wordt ge melddal do vroeger in onderwerping gekomen Abadsechen die zich aan gedurige roofioglen eu plunderingen schuldig gemaakt hadden, in de maanden November en December door den generaal-majoor Kowalewski op eene nadrukkely- ke wijze getuchtigd waren. (Men lelie op dat deze berigten uil Russische bronnen afkomstig zijn.) MESSINA, 31 Jan. Nadat in Mcssina de gelukkig ge slaagde opstand van Palermo bekend was gewordenstond de bevolking van den 28slen Januarij op en de militaire magt bleef tot de vier vestingen bepaald. Do bevelvoerende generaal bad aan de vreemde consuls zijn woord van eer gegeven, dat hij do stad niet zou beschieten dan na vooraf gaande waarschuwing, opdat alle vreemdelingen zich in vei ligheid zouden kunnen verwijderen toen plotseling den 29sten ten 5 ure in den avond, zonder eenige waarschuwing, do kanonnade van de forten op de stad begon en tol 6| ure duurde: De Fransche consul, graaf Maricourtbegaf zich (gelijk vroeger de consul Lessepste Barcelona) midden onder de kanonnade naar den kommaudantdoch werd weér- houden. Den 30sten 's morgens vroeg verkreeg hijin het hijzijn van andere consuls, audiëntie; men protesteerde en de vijandelijkheden hielden op. Den 31slen kwam hel berigt van de verleende constitutie en alles jubelde. De vrijhaven met het depot waren verschoond gebleven. Ook Catania is beschotendus alle drie de hooldsleden van Sicilië, doch zonder groole schade. (Maar nu is de koning van Napels dan toch ook overtuigd.) FRANKRIJK. PARIJS14 Febr. Men heeft in de bibliotheek van Douai in een mand met oude en zoo als men meende onbelangrij ke papieren, een volmaakt goed geconserveerd handschrift van Fenelon gevonden. Het is een geschrift betrekkelijk het stichten van seminarien. 13 Febr. Uil het fort Lamalgue heeft Abd-el-Kader den volgenden brief gezonden aan den koning der Franschen Aan den grooten sultan der Franschen den edele, den grootmoedige. »Ik vraag u, mij, zoo als men mij beloofd heeft, naar een Muzelmannisch land, naar Mecca of Alexandrië Ie laten vertrekken. Daar zal ik onze godsdienst beoefenenmij met bepeinzingen en met het gebed bezig houdenik zal tre den in do voetstappen mijns vadersdie door de geloovigeu zoo vereerd werd. Frankrijk is groot en schoonregtvaardig en grootmoedig, de natie is krachtig en gij zult mijn ver zoek gewis inwilligen." Men wil, dat de regering er ernstig overtïëiikl, dcn^fiöncT? ,v naar Egypte Ie lalen brengen. \:-h--

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1