neemt hier en in den omtrek zoo zeer loe, dat het paar- denvleesch tegenwoordig als een der voornaamste artikelen der slagterijen aangemerkt kan wordenen de Rhijnlander geheel schijnt terug lo keeren lot zijnen vroegeren lio- veüngskost, dio hem door Karei den Grooten, op straffe des doodsverboden werd. FRANKFORT, 13 Febr. Het bevestigt zich niet alleen, dat de Koning van Beijeren werkelijk het bevel tol verwij dering van Lola Montes heeft onderleckendmaar ook dal deze reeds in de daad de stad, misschien bereids het land heeft verlaten. Do rijksraden, welke sedert den morgen bij den Prins van heiningen vergaderd waren, hebben zich da delijk daarop naar het paleis begeven en Z. M. voor H. D. beslissing bedankt. Velen twijfelen intusschen nog, of het besluit des Konings wel ernstig gemeend is. Toen hel be vel des Konings, lot wederopening der universiteit en verban ning van Lola Montes, het paleis verliet, werd dit opeen vaandel gestoken en onder een donderend hoerah naar het stadhuis overgebragt. Intusschen was do Koning zelf naar hel huis zijner minnares geijld vond haar echter daar niet meer, maar wel eene woedende menigte, die hare geheele prachtige woning vernield had, en slechts met moeite door den Koning zeiven verwijderd kon worden. Waarheen Lo la Montes zich begeven heeft is nog niet met zekerheid bekend. Naar men wil moet zij naar Slahrcnberg (den weg naar Italië) gebragl zijn. !4 Febr. Volgens berigten uit Muiichen van 12 Fe- bru.irijwas op dien lijd de rust aldaar weder volkomen hersteld; maar blijkt hel meer en meer, dal de plaats ge had hebbende ongeregeldheden van zeer ernstigen aard ge weest zijn. Men is het. voornamelijk aan de bemoeijingen van den burgemeester der slatlden heer Steindorfver schuldigd, dat het besluit, waarbij het opheffen van do aca demische lessen was bevolen, spoedig is ingetrokken; het welk al dadelijk den besten indruk heeft te weeg gebragl, welke is overgegaan in do ontboezeming van de levendigste vreugde-beluigen, cn hel roepen van luide vival's ter eere van Z. M.van het ministerie cn van liet stedelijk bestuur, op het vernemen, dat Z. M. aan de gravin v. Lansoeldt bevel bad gezonden, om de stad binnen een uur te verla ten. Bij het vertrek der gravin, hetwelk den lldenFebru- arij des morgens ten elf ure beeft plaats gehad, was hare woning door eene ontelbare menigte volks omsingeld. Van den cenen kant verzekert men, dat de gravin, op het vernemen van hel bevel des Konings om de stad lo ver laten, uit vrees voor de menigte, als het ware stoetsgewijze en in aller ijl is vertrokken; van cerio andere zijde daaren tegen wordt de moedige houding der gravin, legen de haar bedreigende menigte geprezen, en wordt verzekerd, dal zij de stad verlatende, tot op cenigen afstand door cenige der jongelieden te paard is gevolgd, ten einde deze zich van haar vertrek zouden kunnen verzekeren. Ook de leden van hel Landsmanschap Alemannia hebben hevel gekregen, de stad te verlaten. Reeds zijn eenigen hunner met den stoomtrein naar Schwabach vertrokken, om zich verder naar Leipzig te begeven. Algemeen worden do verwondingenbij de plaats gehad hebbende wanorden, aan de onnoodige voort varendheid, en zelfs ongeoorloofde gestrengheid der gensdar- men toegeschreven, cn ten hoogste betreurd. Do hevelheb ber van hel genoemde militaire corps is dientengevolge af gezet cn zal gercglelijk worden vervolgd. Een der gekwet sten is aan zijne wonden overleden; de overige verwondingen zijn echter van minder cinstigen aard. Men vleit zich, dat deze ongeregeldheden dit gunstige gevolg zullen hebben, dat de gravin v. Lansoeldtwaarop do bevolking thans meer dan ooit gehelen is, voor goed uil Munchen zal ver wijderd zijn, hetwelk zoowel voor den naam van den Koning als voor de rust van hel Rijk, als noodzakelijk beschouwd wordt. De gravin v. Lansoeldt heeft zich over de ijzerhaan naar Augsburg hegeven, en heeft van daar den logt met rijtuig naar Liudau voortgezet. BINNENLAND. HELDER EN NIEUWEDIEP, 19 Februarij. AMSTERDAM, 16 Febr. De Amsterdamsche Courant meldt, dal de tentoonstelling der schilderij van den Heer CKruseman, in de zaal van hel genootschap Arti et Ami- citicedo algemeenc belangstelling in hooge male heeft op gewekt; en dat men erkentelijk is voor de vrijgevigheid van Z. M. den Koning, die den kunstenaar in de gelegenheid heeft gesteld, om dit belangrijkedoor hem vervaartlige schil derstuk, aan de inwoners dezer hoofdstad, zijne geboorte» plaats, ter bezigligitig aantebieden. Het aantal der personen, welke deze schilderij onder an deren op zondag jl. hebben hezigligdwordt op ruim 1000 geschat. 'S GRAVENHAGE16 Febr. Bij bevelschrift der arr.- reglbank te Middelburg, van den 2den dezer, is tegen de uilgeefster der Vlissingsche Courant reglsingang verleend, ter zake van hel in haar nummer van 3 Januarij dezes jaars voorkomende, door haar uit hel weekblad de Banjer over genomen artikel, getiteld: De aftreding des Ministers oan Hall. Dientengevolge is do uitgeefster reeds, hij dag vaarding in persoon, door den rcgler-comrnissaris verhoogd. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd [Zie Adverlentie.] Bevallen A. Vennik geb. de Moei, Z. G. Groenewoud geb. Ewohl, D. N. de Vries geb. QuakZ. J. Zeeman geb. Kruk D. A.J. Duinker geb. Bakker, Z. - C. Iloogervverf geb. J.a Maire D. M Kuil, Z. L. Bosgeld Z, Overleden G. J. B. Overmars, 19 m. D. E. Bruijn, 7 j. J. van der Molen 5 ra. F. Moorman, 30 j. L. F. de Bruin, IJ in. H. Yirlioevc39 j. G. Blankman, 38 j. J. Pranger, 3 w. H. de Trij, 29 j. 1 levenloos kind. 1 ambtshalve ingeschreven. ©cmcMgbc ïacvtgtcu. Volgens bcrigl uit Miinchcn is Lola Monlez uit die stad verbannenals hebbende tweedragt gezaaid onder de stu denten. Te Sncek is een boerenjongen liet slagtoffer ge worden van hel dnivelseh-kunstje met drio kaarten: hier is hij niet en daar is hij nietmaar vlak in den midden. Verschenen een nieuw blad getiteld: Lichtstraal in de duis ternis, der gemeente-besturen, ter bevordering van openbaar heid in plaatselijke aangelegenheden. In Friesland wordt de veldmuis opgegeten door valken. De Nederlandsche Consul te Pulermo heet J. (an?) Rap. De Arnhemschctou<-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2