MANUF ACTURE NVË R WERIJ Qlbücvtcuticu. GEREGTELIJKE AANKONDIGING. TAN RUSSISCHE PELTERIJEN, OPENBARE VERKOOPING, 4e moeder hield hem tegen. Hebt gij twintig centimes, mijn kind? ik heb ei maar twintig. Charles rag haar met ontsteltenis aan, en tastte werktuigelijk in al de rakken van zijn ouden rokMaar niets! Haast u watschreeuwde de brievenbesteller. AYij moeten den brief terug geven! zeide de moeder. Charles bekeek het opschrift en zeide met eene dolle stem Het is een brief van Mijnheer N**wicn ik mijne schildering heb toegezonden! hij is lid van de commissie voor de schoone kunsten. Louise, bleek en met hijgenden boezem, naderde toen hare moeder, zeggende Geef mij die twintig centimis moeder; ik zal er nog twintig bijvra- gen aan de buurvrouw ik zal zeggen dat ik alleen te huis ben. He moeder gaf haar de twintig centimes en Charles drukte haar kramp- aehtig aan zijn hart. Ik dank uLouise stamelde hij. De brievenbesteller werd voldaan. Charles mogt het cachet openbre ken en lezenReeds hij den eersten regel werd zijn gelaat zoo wit als het papier; voor zijne oogen werd het duisterhij viel stijf en ijskoud op den grond neder. Zie hier ook hoe die brief aanving «Mijn waarde heer! «In weerwil van mijne herhaalde pogingen en verzoeken, ik moet het «u tot mijn leedwezen berigtenheeft de commissie voor de schoone «kunsten uwe schilderij afgewezen...... Moeder en zuster droegen Charles naar zijne kamer. Toen hij weder tot zich zeiven kwam, waren zijne lippen droog en gloeijend als vuur; hij vroeg om drinkenLouise zag hare moeder aan er was geen gerstedrank meer en de kruidenier weigerde langer op crediet te geven-... De brievenbesteller had de laatste centimes der arme weduwe medege nomen Omstreeks het midden der maand September, op het oogenblik dat de critici zich vergastten op de werken der uitverkorenen die toegang tot de tentoonstelling hadden verworven, terwijl ook grootsche en edele gemoe deren zich bezoedelden en verlaagden te midden der kuiperijen en klein geestige kringen, en hunne schoonste verwachtingen betreurden, die in de eenzaamheid der werkplaats zoo langzaam ontkiemd en te midden der- menigte zoo snel vernietigd waren,-beweenden eene moeder, eene zuster, met heete tranen haren eenigen steun, door den dood aan de «narten en teleurstellingen van een arm kunstenaars leven, ja van een martelaars-leven ontrukt. De weduwe en hare dochter leven nog. Het afgewezen schilderstuk waarin men schoone verwachtingen bespeurt die echter helaas! onderden doodelijken adem der ellende in derzelver kiem zijn gesmoordhet schilderstuk is nog niet verkocht. Ik durf niet schrijven waar hel zich bevindtMaar dat een liefdadig en bescheiden menschenvriend mij er naar vrage en ik zal mij beijveren liem eene goede daad aan te raden; ik zal hem voorstellen het heillooze schilderstuk van de weduwe te koopen dat immers de onschuldige ooizaak was van den dood haars geliefden zoons. Getrouwd Jonkh. LI. P. de KOCK, Nieuwediep Luitenant ter zeeen 16 Febr. 1848. A. M. F. COERTZEN. TE HARDINGEN. Do ondergeteekende berigt hare geachte begunstigersdat r.ij bij hare Tan ouds gerenomeerde Vervvcrij van ZIJDEN, "WOLLEN en KATOENEN STOFFEN, ook de ecnige SCHAR- LAKEN-VERWERIJvan den Heer J. E. Eisingaheeft overgenomen, en alzoo een volledig Etablissement heeft daar- gcsleldom aan alle bestellingen te kunnen voldoen. Zij geeft tevens Heeren Winkeliers kennis, dat zij met primo Januarij een completen STUK-VERWERIJ heeft in- gerigttol het verwen van LAKENS MERINOSORLEANS, LINNENS enz.; al hetwelk zoodanig wordt bewerkt cn al- geleverddat prijzen en kleuren met do beste fabrieken kunnen concurrecren. HarlingenDe Wed. R. v. cl. VEEN. Fcbr. 1848. Bij Brieven van Meerderjarig-verklaringdoor den Hoogen Raad der Nederlanden, op den 27slen Augustus 1847 ver leend, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van den 21slen September 1847, No. 59, en gratis geregistreerd te 's Gra- venhageden lslen October 1847 zijn aan Nicolaas Vroon wonende aan den Helder, gegeven allo de Reglen bij de Wet aan Meerderjarigen toegekend, behoudens de bepaling van Art. 478 Burgerlijk Wetboek. Geschiedende hiervan openbare aankondiging ter voldoening aan Art. 486 van hetzelve Wetboek. 's Gravenhage den 4den October 1847. (Kosteloos.) CLANT. Procureur bij den Hoogen Raad. van P. JACOBOJV1CZBontwerker uit Amsterdam. Wegens vertrek naar Rusland zullen alle Pellergen ver beneden de kostende prijzen uitverkocht worden; soliedo be werkte Boazons met Ringen en KwastenMoffenColles, Bontjes, Kraagjes, Handschoenen, Heeren Kragen en Pelten geheel van bont, best gewerkte Kamerjassen f 4, enz. enz. Alle bekende soorten van Pelterijen, te veel om hier te mel den ook wordt alles op bestelling gemaakt; de goederen kunnen aan de buizen bezigtigd worden. Gelogeerd bij Hen- ke, in hel Wapen van Amsterdam. Blijft slechts eenigu dagen. Op Maandag den 2lslen Februarij 1848, des middags om 12 uren, ten huize van den Heer J. van Dam den Boumeester aan het Huldersch kanaal van EENEN NETTEN EN ZINDELIJKEN INBOEDEL, waar toe behooren 2 LEDIKANTEN 1 Maghonij houten CHIF- FON1ÈRE1 dito SECRETAIRE, 1 BOEKENKAST, voort» moderne TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHILDERIJEN, KAGCHELSTAPIJTENVERLAKT GOEDKOPER-TIN- GLAS- en AARDEWERK, KEUKENGEREEDSCHAPPEN enz. Alles op den Verkoopdag van des morgens 10 tot des middags 12 ure Toor elk te zien. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Nicnwcdiep. Gedrukt bij S. GILTJES k G. K00TER, te Heldin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4