VAN DEN N°. 9. "eT II- 1848. PUBLICATIE. "ELDER ES IET NIELWEDIEP. ffiESKE JAAS«iNC. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Be Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. A A M i fi BURGEMEESTER en ASSESSOREN der gemeente Helder maken bij deze, ten gevolge cener onlvangene dispositie van Z. Exc. den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord- 220 Holland, d.d. 17den Februarii 1848No.aan de ingcze- j 1368 tenen bekend lo. Dat van Donderdag den 9den tot en met Zaturdag den 11 den Maart aanstaandealsmede nog op Maandag en Dingsdag den 13den en liden dier maandbij de Në- derlandsche Bank en bij de Betaalmeesters in de Arrondis sementen, met uitzondering van dien te Amsterdamop de gewone kantoor-uren, ter inwisseling kunnen worden aangeboden Alle gedeelten van Zeeuwsche Rijksdaalderszijn de de haloen vierden en achtsten van die stukken. 20. Dat de intrekking van do voorzeide muntstukken zal plaats hebben tegen voorloopig in omloop blijvende Oude Munten, of wel legen Nieuwe Zilveren Munten of ook legen Munt biljetten, volgens de wet van den 18den December 1845 (Staatsblad No. 90), daargesleld. 3o. Dat bij tijdelijke ongenoegzaamheid der kassen, door de Betaalmeesters zullen worden afgegeven, bewijzen op dc Nederlandsche Bank to Amsterdamhij vertoon aldaar betaalbaar als bij 2 vermeld, of bewijzen bij hen zeiven me de in dier voege betaalbaar, vijf dagen na dato; en zulks naar keuze door dc belanghebbenden, bij de afgifte der spe ciën te doen. 4°. Dat de Ontvangers der Belastingen, de inwisseling zullen bevorderen, door overneming tot en met den 13den Maart aanstaande, van de voorgemelde buiten koers gestelde spe ciën tegen andere zoo veel hunne kassen dit toelaten. 5°. Dat do gedeelten van Zeeuwsche Rijksdaalders, met den 12den Maart aanstaande builen omloop worden gesteld, cn dien ten gevolge niet meer in betalingen voor de schal ij; kist zullen aangenomen worden noch door de ingezetenen zullen behoeven tc worden aangenomen. ADYERTENTIEN gelieve men ongeregeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regfl meer 15 eer ten f behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. F E 1 1 U A B IJ. Wordende de aandacht der ingezeleneu bepaaldelijk gevestigd op de Nos. 1 en 5 der hierboven gedane kennisgeving, vvaar uit blijkt, dal, hoezeer de inwisseling nog op den 13de en 14 Maart aanstaande, bij dc Nederlandsche bank en bij de betaalmeesters in de arrondissementen, met uitzondering van dien te Amsterdam, kan worden bewerkstelligd, de bedoelde muntstukken echter met den 12 dier rnaand buiten omloop worden gesteld, en niet meer in betaling voor de schatkist zullen aangenomen worden of door dc ingezetenen zullen behoeven te worden aangenomen. HELDER den 25 Februari] 1848. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. ik 'T V E L T. Ter ordonnantie van Ed. Achtbare, J. SCHOON, Secr. BUITEN LANDSCHE B E R I G T E N. ITALIË. ROME, 15 Febr. Volgens brieven uit Napels van den Sstcn schijnt bet zich tc bevestigen, dal de koning van Na pels de regeringen van Engeland en Frankrijk tol eene ge meenschappelijke lusschenkomst ten aanzien van Sicilië uil- genoodigd heeft; vooreerst echter zoude zich deze lusschen komst tot eene bemiddeling bepalen, cn uitnoodiging aan de Sicilianen, om hunne cischen niet al te boog op te voe ren. Den 7den zond de koning van Napels nieuwe parle mentairen naar Sicilië. De geregelde posl-gcmeenschap tus- schcn Napels, Messina en Paiermo is bij voortduring gestremd. 1TALIAANSCHE GRENZEN, 17 Febr. Volgens brieven uil Napels van den 12den heerschtc aldaar algemeene geest drift over deop den vorigeu dag afgekondigde conslitutie. De bezorgdheid wegens de Lazzaroni is verdwenen; ook zij 'nebben gedeeld in do algemeene vreugde. Wat zal thans Sicilië doen, vcor hetwelk art. 87 der constitutie niidr^k kelijk bijzondere wijzigingen belooft. Uit dc omstandjgliQftfr;;. dal bel ofiiciele blad den llden eene lange lijst plaatsingen van Siciliaansche rcglers en ambtenarenj'ytn NaV" -s pels naar Sicilië bevat, maakt men op, dat dc rpgèringl;

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1