ekcr moet zyn om zich raet Palermo lo zullen verslaan daar anders deze maatregel doelloos zoude zijn. Eene poging om afzonderlijk met Messina te ouderhandelen was niet ge lukt; hel geheelo eiland wil slechts doenwat Palermo doet. ENGELAND. LONDEN22 Febr. Volgens de dezer dagen hier uit Bombay onlvangene berigten van het midden van Januarij had men destijds aldaar van de Kaap-de-Goede-Hoop tijding van den 18 December bekomen (dus van latere dagleeke- ning dan de lot dus ver alhier regtstreeks van de Kaap aangebraglo brieven) inhoudende dat een aantal Kaffer- hoofden door de britscho troepon gevangengenomen waren zoodat do oorlog als geëindigd beschouwd werd. Met be langstelling ziet men hier de bevestiging van dit berigt te gemoet. D I T S G II L A N D. KOBLENZ20 Jan. Onder een gedeelte van het gar nizoen op de vesting Ehrenbreitstein is een kwaadaardige typhus uitgebroken. Merkwaardig schijnt hel, dat juist dat gedeelte van het garnizoen door deze ziekte aangetast wordt, hetwelk tot het matigheidsgenootschap behoortterwijl die soldaten die een matig gebruik van den brandenwijn ma ken van dezelve verschoond blijven. FRANKFORT 19 Febr. Men spreekt van eeno nieuwe ongesteldheid van den keizer van Rusland welke door den ontvangen indruk over de jongste staatkundige gebeurtenis- ven moet ontstaan zijn. Prins Paskewitsch is van Warschau naar Pelersburg opontboden ten einde raad lo gaven ten opzigle van eventuele troepenverzendingen naar het Westen. VAN DEN MAIN, 21 Feb. De berigten uit Italië worden met den dag belangrijker. Men twijfelt nietof ook do Paus zal er toe komen om zijnen onderdanen eene con stitutionele orde van zaken te verleeuen en hoedanig Oos tenrijk zich alsdan in Lombardije en Venelie zal kunnen slaan ie houden, zonder almede den stroom lo volgen, is moeijelijk te berekenen. Velen zijn niet vreemd van het denkbeeld dat de Paus wel lot op eene zekoro hoogte door zijne onderdanen tot het beloonen van eenige vrijzinnigheid wil gedrongen worden om zich to beter in de oogen van de buitenlandsche mogendheden maar inzonderheid jegens zijno kerkelijke raadgevers to kunnen verantwoorden. Men bespeurt inlusschen meer en meerdat hetgeen thans in Italië plaats heeftalom in Duitschland een' diepen indruk te wee" brengt en ook aldaar niet zonder uitwerking zul O O O blijven. Velen stellen zich voor, dat de duitsche Bonds vergadering veel kan en zal doen om den stroom to leiden. BINNENLAND. HELDER EN NIEUWEDIEP, 20 Februari). Ofschoon men nog geen bepaald berigt heeft erlangd van hel herstel der rust in Parijs, welke gisteren is gestoord ge worden, schijnt men er niet aan te twijfelen, of de regering zal moeten toegeven. Men leest in do Amsterdamsche Courant: Ecnigcn lijd geleden hebben wij gemeld, dal aan de hoe ren Wtncktkach en van Hall concessie is verleend tot den aanleg van eenen electro-magnelischen telegraaf tusschen Amsterdam en het Nieuwe Diep. Dat deze zaak spoedig lot stand kome is in het belang van onzen handel zeer te wenschenen wij vertrouwen dat onze reeders, assuradeurs en kooplieden gaarne hunno be langstelling zullen toonen om daartoe mede te werken. Het is bekend, dat de handel van Hamburg reeds sedert vele jaren eeno telegraaf-dienst bezit tusschen die stad en Cuxhaveu. Men is echter daar voornemens den gewonen te legraaf door een electro-magnelischen te vervangen. O O o Ook te Antwerpen is men voornemens een electro-magne lischen telegraaf naar Vlissingen in te rigtendoch de ver- gunniug daartoe is tot nog toe vruchteloos van het Neder- landsch gouvernement gevraagd. Bremen bezit sedert eenigen tijd zoodanige versnelde com municatie met Bremerhaven. Uit al deze voorbeelden alleen kan reeds blijken op hoe hoogen prijs de handel op andere plaatsen het nut van der gelijke inriglingen waardeert. Niet onbelangrijk kon het zijn, hier eenige bijzonderheden nopens den telegraaf tusschen Bremen en Bremerhaven over Ie nemen, welke dezer dagen door de fVtser-Zeitung be kend gemaakt zijn. Deze telegraaf is in 1846 door eenige kooplieden aange legd minder met het doel om daaruit financiële voordeelen to trekken, dan om eene voor den handel nuttige zaak lot stand to brengen. Evenwel heeft reeds het eerste jaar der ondernemingtegen de verwachting der ondernemers zeive hun eenen matigen in terest van hun kapitaal opgeleverd. Zoo zeer heeft het al gemeen hel gebruik van den telegraaf op prijs gesteld. De werkzaamheden van den telegraaf zijn tweeledig: lo. De overbrenging van particuliere mededeelingen 2o. Do spoedige opgave te Bremen van to Bremerhaven binnengekomen en uitgezeilde schepen. Gedurende 1847 werd het volgende getal particulier» mededeelingen overgebragt 3048 berigten van Bremen naar Bremerhaven, inhouden de 51,267 woorden. 3754 berigten van Bremerhaven naar Bremeninhouden de 58,586 woordon. Voor adressen, dagteekening en onderteekening gemid deld 10 woorden per berigt (die niet berekend worden) nog 68,020 woorden. Dus te zamen 6S02 berig'.en met 177,973 woorden, ot gemiddeld dagelijks 18 berigten met 490 woorden. De scheepstijdingen, welke de administratie zelve ontvangt en aan de (laanoor geabonnccrden dagelijks twee of drie malen door middel der drukpers bekend maakt, hebben ge- loopen over 20S5 binnengekomen en 1859 uitgezeilde schepen. De afstand tusschen Bremen en Bremerhaven bedraagt ongeveer 8 Duitsche mijlen. De particuliere berigten waren geregeld binnen 15 minuten na de opgave aan de bureau* verzegeld in handen der geadresseerden afgeleverd. Voor eenige dagen kwam een beercnlijdcr ie Hison departement der Ardennen, met een' beer en verscheidene honden. In een naburig veld zag hij de overblijfselen van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2