WEliltllLAii m m 1848. HELDER es het K1EUWEDIEP. N°. li. IG E N H E T Dit Wcekblatl wordt eikea Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. Be Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en yoor de buitensteden franco per post 99 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren 2ijner woonplaats. II A A I 0 1 G AD VERTEN TIEN gelieve men ongeiegeld den Uitgever in le zenden, uiterlijk Zaturdagsdej middags ten 12 ure de prijs van 1 tot 4 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 13 M A. A T. BUITENLAHDSCHE BERIGTEN. ENGELAND. LONDEN, 7 Maait. Gisteren achtermiddag hebben de ex- Koning en Koningin der Franschen wederom een bezoek bij Koningin Victoria afgelegd. O O O Ook hier hebben gisteren avond en lieden ochtend ee- ne menigte volk, allo jongens uit de geringe volksklasseon derscheidene baldadigheden gepleegd, zoo als het verbrijze len van gaslantaarnen het losbreken en tot een brandstapel ophoopen der houten schutting rondom het monument van Nelson in Trafalgarsqtiareenz,, doch door de krachtdadige tusschenkomst tier politie werd allo verdere moedwil gestuit en werden een paar helhamers naar do gevangenis gebragt. Uit Edimburg zijn eenige dragonders naar Glasgow vertrokken, om de rust aldaar te helpen handhaven. Te Limmerik is het groote etablissement van den Keer Pei ree Shannon afgebrand, waarbij een man in de vlammen is omgekomen, terwijl nog twee andere worden vermist. De gehouwen en goederen waren geassureerd. Men heeft thans berigten uit New-York dd. 21 Febr. De wet, hij welke de president tol het opnemen Tan zestien millioen dollars gemagtigd wordt, was in de kamer der af gevaardigden aangenomen. ïe New-Orleans zijn geweldige koortsen uitgebroken. Men zeidc, dat du Mormons van Kalifornien met de Indiaansche stammen zamenspanden en was beduchtdat hel op den moord der ingezetenen van Missourie zou uilloopen. De geldmarkt te New-York was ruimer, de koersen Waren meestal tot den gewonen standaard terug gekeerdhet crediet had zich hersteld en de handel zijnen gewonen gang hernomen. De wissel op Londen was 110j a 111. D III T S C H L A N D. "WEENEN, 4 Maart. Do lijding der uitroeping van do re publiek te Parijs, heeft hier een onbeschrijfelijk droefgees- ligcn indruk te weeg gebragt; angst staat op clks gelaat te lezen, doch hoopt men, dal door tijdige verleening van regt- matige concessie» en het ontwikkelen van geduchte strijd krachten den storm hel hoofd moge worden geboden. De stenden van Bohemen hebben insgelijks een ver zoekschrift opgesteld ter verkrijging van onderscheiden in willigingen. PRESBURG, 3 Maart. Hetgeen men vermoeddeis thans gpbeurd. De Parijsche gebeurtenissen hebben de Hongaarscho opossitie opgewonden, en zij treedt thans met haar plan lu voorschijn. Wij zijn nog maar eene schrede van de revolutie verwijderd. In do openbare zitting van heden nam de tafel met eenparige stemmen en acclamatie het voorslei van den opossitie—clief Lodewijk von Kossuth aan waarbij besloten wordt, om morgen eenc rijksdeputatie naar Weenen aan den Koning le zendendewelke zal verlangendal er terstond een verantwoordelijk Hongaarsch ministerie benoemd worde, bestaande louter uit Hongaren en afgescheiden van het overigo ministerie, en dat alle bezwaren terstond opgeheven en eeno verandering van regeringsvormvolgens den tijdgeest zou worden daargesteld. BERLIJN, 7 Maart. De vrees voor een op handen zijnden Europischen oorlog, begint hier reeds te verminderen; hoe wel men thans angstig de oogen naar Lombardijs wendt; hoe hel zij, men is op alles voorbereid. De He rlogin van -Orleans is met hare heide zonen, den 4den Maart hier aangekomen; zij denkt hier niet lang le blijven, maar eerstdaags naar Schwerm te vertrekken. WISMAR 3 Maart. Op dit oogenblik zijn in de hoofd straten alle winkels gesloten. Tioepcn matrozen en ander gepeupel loopen onder het zingen van vrijheidsliederen door do stad. De wachten zijn versterkt en ni2t scherpe patronen voorzien. De aanleiding hiertoe is vooral het verbod dooi de politie van de voorlezingen van den advokaet Düberg. Men wil dezen in triomf door de^s_tiul_ voeren. BREMEN. 7 Maart, Ook onHjS' stad gisteren neel van een oploopvcrooi z,ïnk,t dtfor eenige beschónkenö". handwerksgezellen steld. Tege n tö ure c-chter was de rüsi iicr-i- \w - fJts-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1