Dit onbehoorlijk tooneel echler uitgezonderd, heersclile ook eeno levendige belangstelling in de staatkundige gebeurte nissen en hebben de burgers hun verlangen aan den dag gelegd naar een vertegenwoordigend stelsel. BINNENLAND. HELDER en NIEÜWEDIEP, 11 Maart. Woensdag-avond jIwerd alhier in het Lokaal TIVOLI, door de Liederlafel FELIX ARTE, een concert gegeven ten voordecle der Algcmeeno Armen dezer Gemeente. De talrijke opkomst van het beschaafde publiek, getuig de van de belangstelling in de toonkunst, welke belangstel ling voorzeker niet weinig verhoogd werd door het edel en menschlicvend doe!aan deze uitspanning verbonden. De uitvoering van MUZIJK. en ZAAG was inderdaad voortreffe lijk. Wij brengen hulde aan de edelo mannen, die zoo be langeloos hunne talenten beproefd hebben, en waaronder wij vele geachte en voornamo ingezetenen moglen tellen. De aangename herinnering aan dezen genotrollen avondzal gewis nog lang bij Hclder's ingezetenen bewaard blijven. Zijne Majesteit onze geëerbiedigde Koning, die zoo gaar ne met milde hand alles ondersteunt en bevordertwal dienst baar kan worden geacht aan het welzijn van volk en va derland heeft dezer dagen vonr f 50,000 ingeleekend in de tweede leening van den Anna-Poulowna-polderwaardoor cene belangrijke zaak is tot stand gekomen, welke haren onder gang nabij scheen. Toen een opgewonden volkshoop in de vergaderzaal der afgevaardigden binnendrong en het portret van Lodewijk Filips wilde vernielen, beklom T/'iéudore Sixeen behan gers gezel, liet spreekgestoelte, en deed vandaar deze merk waardige woorden hoeren: Eerbiedig do gedenkteekenen eerbiedig de eigendommen! Waartoe wilt gij vernielen? waartoe op deze schilderij te schieten? Wij 'nebben getoond dat het volk zich niet laat mishandelen, tooncn wij nu ook dat dil vok de gedenkteekenen weet te eerbiedigen en op eene eervolle wijze kun overwinnen." Dezo edelo taal had ten ge volgt!dal do volkshoop zich onder luide toejuichin gen verwijderde. In de algcmeeno verwarring had Iodewijk Filips ver gelen do akte van afstand te onderteekenen, en verliet rnct I do Koningin en twee kleinkinderen ijlings het kasteel. Door den tuin der Tuileriën, op de plaats de la Concorde bij den obelisk gekomen, herinnerde men hem aan de onderteeke- ning, bragt hein pen en inkt, waarop bij, hel ldad papier op zijne knie leggende, dezo formaliteit vervulde, en dus j juist op de zelfde plek abdiceerde, waar L ode wijk XF1 en zijn 'vader op het schavot het leven lieten! Op dit «ogen blik schoot het der Koningin in, dat noch zij, noch Loda- ic ijk Filips geld bad mede genomen, en zij gaf dit te ken nen aan eencn oflicicr der nationale garde te paard die het volk zocht af ie weren. De officier ving daarop terstond aan onder zijne kaïneraden en dc omstanders het waren groo- lendeels menschen uit den fatsoenlijken stand cene in zameling te doen; elk gaf wat hij bij zich had eu zoo kreeg men binnen weinige minuten eene som van 200 francs bij eendie men den Koning als reispenning ter hand stelde! Do Fransclie vrouwen komen ook op bun deel in do vrijheid aanspraak maken. De blcekslers van Chaillot heb ben zich naar het paleis van het Luxembourg begeven, ten einde aan de commissie der daglooners eene meer billijke uitdceling van werk en loon te vragen. Dit voorbeeld is des O O anderen daags door een troep borduurwerksters gevolgd die met eeno driekleurige vlag aan liet hoofden schreeuwende Leoe de Republiekzich naar het Luxembourg hebben be geven. Het opperhoofdmet een vergulden slok gewapend, heelt hare petitiën aan den schildwacht overhandigd. Spoe dig daarop leidde een bediende de drie gekozen gedelegeer den binnen; zij werden door den Heer Alhert ontvangen, die hunne klaglen aanhoorde, waarna zij terug kwamen met do blijde tijding van den goeden uitslag harer pogingen in de vermeerdering van dagloon. Het zegepralende vrouwen- leger, na bare verdroogde keel bij een wijnhandelaar op het plein do l'Odéon bevochtigd te hebben heeft de stralen door- loopen. Het weekblad de Burger meldt, dat de Redacteur van de Hijdra, de Heer de Friesop de lereglzilling door eene ovcrgroole menigte aanhangers is vergezeld onder het uitbundig geroep van: Leve de HydraLeoe de Fries! welke kreten werden geuit onder het wuiven met exempla ren van dat weekblad; ja, toen de Redacteur hel tribunaal zou verlatenwilde bet. volk do paarden afspannen van het rijtuig, waarin hij derwaarts was gekomen en zelf voorttrek ken. Zóó uitbundig waren do blijken van sympathie cn geestdrift, welko de Redacteur van do Hydrabij deze ge legenheid mogl ondervinden dat men zich gedrongen gevoeido, hem te verzoekenzich daaraan zoo spoedig mogelijk te onttrekken. Den 4 Maart des nachts, is te Breda in het gebouw der koninklijke militaire academie eene even belangrijke als brutale diefstal gepleegd. Na eene vergeefsche poging om langs een geheim gemak, aan do regter zijde van het ge bouw binnen te komen, hebben de dieven het traliewerk gebroken van een raam van de kamer des hofmeesters; vervolgens een daarin zijnd luchlglas geopend, en zoo de werwcl van het openslaand raam opengemaakt, waarop zij in de gezegdo kamer zijn gekomende kast hebben open gebrekenwaarin bet zilverwerk voor dagelijks gebruik ge borgen werd, cn weggcslolen hebben: 115 zilveren lepels, 95 vorken, 15 zilveren soeplepels en ongeveer evenveel pot- tngelcpels. De justitie doel ijverig onderzoek naar de daders die blijkbaar met de loculitcit en de bewaarplaats van het zilvergoed bekend waren. Het Provisionele Bewind der Fransche Republiek beeft bepaald, dat voor do zeetriagl dezelfde vlag zoude worden gebezigd als vroeger door de conventie naar do Rekening van den schilder Daoid was aangenomen. De drie natio nale kleuren zullen alsdus gerangschikt zijnhet bluauw legen den stok, hel wit in liet midden en het rood aan het einde, AMSTERDAM, 9 Maart. De Correctionele Reglhnnk heeft heden ochtend uitspraak gedaan in de zaak van J. de F'des,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2