redacteur, en N. TV. van Nifterickdrukker van liet weekblad de Hydra. Beide zijn schuldig verklaard aan laster en hoon, en veroordeeld, J. de Vries, lot 3 maanden ge vangenis en twee geldboeten, gezamenlijk van ƒ125, en N. TV. van Nifterick, tot eene maand govangenis en twee geldboeten ten gezamcnllijken bedrage van 33 zijnde daar enboven aan beide voor den tijd van 5 jaren ontzegd de regten vermeld in art. 42 van het Wetboek van Slrafregt, O O in tc gaan na expiratie van hunnen straftijd. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd II. Bi'lie en T. van der Schans. J. Monteer en G. Bosman. L. Wiltems en O. Siersma.J. Boon en A. van der Meer. Bevallen M, de Gelder geb. Kraaiveld Z. R. Dilogeb. Gomes Z. T. Amiabel geb. de Graaf, Z.J. Metzelaar geb. Zwart, D. P. van der Meuten geb. Kok, Z.G. AVitsenburg geb. AYitkamp Z. G. Baas geb. Oosterling, I). J. C. Sonstral geb. Ublenbtoek D. C. Driessen geb. Driessen, Z. Overleden 0. Ewalt35 j. J. L. Verschuren, 6 w. AV. Geerling, '!5 j. G. Soetemans 76 jJ. Heepke 13 m. (ÜJctwcïïJtjbc &c?tgtca. I)o hardnekkigheid van den koning van Napels is in buig zaamheid veranderd hij heeft verklaard niets te willen doen builen zijne ministers, aangezien hij een constitutioneel vorst is. Te Jena is een hond het slaglolfer geworden van een proefje met de ehloroforme. De provinciale ontvanger te Dantzig bevindt zich in verzekerde bewaring wegens een deficit van 24,000 th. in zijne kas ontdekt. Bij eene aardinslorting in eene kolenmijn bij Charleroi zijn drie ar beiders bedolven twee zijn zwaar gekwetst en do derde er dood uitgehaald. Toegediend te Ophetnert de H. Doop aan een twaalfjarigen knaapgeboren aan de kust van Guitiea.In het graafschap Cork zijn sedert 1 Jan. j. 1. j 1400 personen wegens diefstal gevangen gezet. In Napels j zullen avondscholen voor do arbeidslieden worden opge- j rigt. Zestig inwoners van Staphorst gaan met een vermo- i gen van ƒ10000 naar Noord-Amcrika. Te Harderwijk zal ccn badhuis worden opgerigt dat naar H. K. II. Mevrouw j do prinses van Oranje, Sophiahad zal heeten. Een jon geling van 28 jaren verlangt een meisjetusschen de 20 en 26 jaren oud, dat niets heeft door een wettig huicelijk gelukkig Ie maken. Brieven franco aan hel bureau Han delsblad. Letters M. N.In Brussel mogen niet meer dan vijf personen op straat bij elkander gevonden worden.j Gevangen op de Merwode in eeno gewone fuik een zeehond van 80 a 90 ponden. In Parijs is een balaillon Polen op gerigt.Eene lerschc dame heeft in ccn aanval van krank zinnigheid twee harcr kinderen op haren rug vastgebonden, liet derde in hare armen geklemd en is leen in de zee gc- loopen waar zij allen den dood vonden. De schade aan den spoorweg van Si. Gerniain loegebragt, wordt begroot op 4a 5 miiiioen. Bijgezet met greote plegligheid in den vor- slelijkcn grafkelder te Rotschild hel lijk van Chrisliaan Vill. Op sommige plaatsen van den Elzas heeft het graauw bui tensporigheden bedreven tegen de Joden ten gevolge waar van vele de viimt hebben genomen naar Bazel. De 's Gra- O O venhaagschc Nieuwsbode hoopt dal de sterke drank geheel ver bannen wordt van 's Iands oorlogschepen. Dal blad heelt ze kerlijk niet geweten, dat op de vesting Ehrenbreiislein juist dat gedeelte van het garnizoen door den lyphus is aangetast geworden, hetwelk lot het matigheidsgenootschap behoorde, en dat die soldaten, welke een matig gebruik van den bran dewijn maakten, van denzelven verschoond hieven. Wij hou den niet van een gehuichelde leer, vooral niet wanneer zij uit den Haag gepredikt wordt. Yictor Hugo is benoemd lot Maire van het 9de arrondissement. De oorlog tusschen de Engelschen en de Kaffers is geëindigd. Het Handelsblad heeft de Nieuwe Rotterdamsche Courant broederlijk de hand gereikt, wegens het huldigen van dezelfde beginselen. Lord Palmerstonnoemt Engeland de kampioen van billijk heid en regtvaardigheid. (Getuige de in-bezitneming van Laboan.) Te Clomtiel hebben twee ter dood veroordeelden met den beul oj> het schavot eene kloppartij aangerigt. In Ierland wordt Lodewijk Filips als een dwingeland voorge steld. -To Konstantinopel zal een grooteprachtigeTurk- sche Schouwburg worden opgerigt, waarvan de midden-loge voor den Sultan bestemd is. Als het personeel van het Sé rail ook in die loge moet compareren, ten einde de reprc- sentatie's bijtewonen, dan zal dezelve eene aanmerkelijke ruimte beslaan, en een charmant gezigt opleveren. Gear resteerd iu het Nieuwe Rotterdamsche Koffijhuiseen gepen sioneerd kapitein, wegens den revolutionairen? kreet: Leve de Republiek Ook hebben eenige kinderen bij zes inge zetenen vari Zierikzee de glazen ingeworpenoverigens is het in Nederland rustig. In de Charivari een Parijsch dag blad las men dezer dagen Lodewijk XVI werd onthoofd; Karei X werd over de grenzen gebragtLodewijk Filips laat men loepen. FEU I E 3j E T O 7T. LIJKREDE OVER I), O' COMEL, vasi den eerwaarden IjACOIMMlIIEE. Men zal zich herinneren, dat op den 10 Februari) j.1., Ie Parijs, door den beroemden prediker Lacordaire, een lijkrede is gehouden, over den Itrschen volksleider D. 0'Connel. De Democratie Pacifique geelt daarvan het volgende verslag, dat welligt door onze lezers met belangstel ling zal ontvangen worden. »Ik kom hier niet tot uzeide de prediker, »om te spreken over een vorst, of een' beheerscher der volken; maar hij, wiens gedachtenis gij met mij vereert is grooter dan de koningen der aarde. Hij is grooler.- waut al zijn roem is hij aan zijne zedelijke mngt alleen verschuldigdhij is grooter; want hij was de bevrijder der keik en der raenschheid. liet is niet één mensch; want het hart van een gansch volk klopt in O' Con- n e 1. Het is niet één volk; want hij draagt al liet lijden en al de reg ten der menschheid in zich om. l)e geschiedenis vertoont ons overal mar telaren die zich aan de zegepraal der waarheid, tot den dood toe wijdden. Ierland biedt ons voor de eerste maal liet voorbeeld van een martelaar in een gansch volk; en die martelaar sterft niet, zijn lijden duurt altijd, door honger en allerlei dwingelandij uitgeput, vindt het telkens nog krach - ten in zijn ingewanden, om zich te herstellen en voort le leven tot den naderenden dag zijner bevrijdihg. De zaak van dat volk is de «aak der menschheid is de zaak van God. Over die onmetelijke uitgebreidheid van rijkendie zich van Japan tot aan de Britsche eilanden uitstrekt, in China, in Rusland, in Pruis- sen in Denemarken in Engeland overal was de vrijheid van geweten onderdrukt. Die vrijheid van den geest is door de wijsbegeerte van de achttiende eeuw afgekondigden zegevierend verkregen. Ik breng hier luide die verdiende hulde toe, aan mannen, die werkten zonder de kerk die de kerk bestreden, maar niet minder dienden, dan tol een werktuig in de handen der Voorzienigheid cm het christelijk denkbeeld le doen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3