WEEKBLAD van den MSÜUWiSUiËP, UI N°. 12. 1818. 1IIDE JUSCUC, Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKEPi Bz te Nieuwe Diep. De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cent*. Men abonneert zich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. II A A ID A 6 YZVINJ FT ADVERTENTIEN gelieve men ongezepeld aan den Uil gever in te zenden uiterlijk Zaturdngs des middags ten 12 ure 5 de prijs van 1 lol 4 regels is GO centen voor eiken reg^l meer 15 centen behalve.35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 2® 11 A A R T. Bij den aanvang van dit jaar sloegen wij met be zorgdheid den staatkundigen toestand van ons va derland gade. Het optreden van van Rapparcl en van der Heim als ministers op het oogenblik, dat de koninklijke belofte van herziening der grondwet vervuld zou worden, haarde ecne algemeeric bekommernis. De antecedenten dezer mannen, handelingen, hunne beginselen hunne vroegere waren te bekend, dan dat men van hunne zijde uit eigen beweging ooit eene verandering van regeringsbeginselen, cene toenadering tot de wenschen des volks kon ver wachten, en men had te veel achting voor hun hij zonder karakter, dan dat men van hen had mogen veronderstellen, dat zij ter wille van wie ook hun ne beginselen zouden verloochenen. En echter werd algemeen hij de Natie de behoefte naar eene groo- ie, doortastende hervorming diep gevoeld. Kon het anders, dan dat hunne benoeming der algemeen heerschcnde malaise tot wrevel en misnoegen spande? wie durfde de gevolgen voorspellen, als de voor stellen van herziening tot de staten generaal gebragt aan het algemeen oordeel werden onderworpen en de verontwaardiging over de miskenning van billij ke wenschen, de driften in beweging gebragt had? De revolutie in Frankrijk, de bittere les, die daar gegeven werd aan vorslen en ministers, die slechts op eene kamer-meerderheid steunende, de wenschen der natie meenden te kunnen miskennendeed voor een oogenblik de hoop verlevendigen, dat de voor- stellen tot herziening der grondwet eenen milderen geest zouden ademen, dan men van de voorstellers anders zou hebben verwacht; maar die hoop ver vloog weldra; de nieuwe voorstellen kwamen inde tweede kamer, zoo bekrompen, zoo onbeduidend, dat een onzer voornaamste en meestgelezcn bladen verklaarde, zich er niet over te willen uitlaten, voor dat de verontwaardiging, door den eersten in druk veroorzaakt, wat bedaard was, en dat ieder doordrongen werd van het besef, dat slechts van een algemeen petitionnement eene opwekking der na tie om als één man met de dringende bede, dat hare wenschen niet miskend mogten worden, den troon en de vertegenwoordigers te naderen, nog iets te wachten was. Maar eensklaps verneemt men uit 's Hagedat de Koning met voorbijgaan zijner ministers aan den voorzitter der tweede kamer heeft te kennen ge geven, dat Hij is ingelicht geworden omtrent het onvoldoende der voorgestelde wijziging en van de zijde der kamer wenschl ingelicht te worden, omtrent hetgeen noodig wordt geoordeeld ter bevrediging der billijke wenschen van het getrouwe volk. Weldra hun ontslag hebben aangevraagd. Die heugelijke tijding heeft van het eene eind des lands tot aan het andere ecne algemeene vreug de verspreid en den band tusschen de natie en het regerend Stamhuis op nieuw op de hechte grond slagen van overeenstemming, van gemeen belanj gevestigd. Reeds, zegt men, dat in ge grondslagen zijn vastge zinnigen geest getuigen volgt een ander berigt dat de ministers jvjuedc kamer^ dieecnfltygK gewigtigste

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1