HELDER es hetNIEUWEDIEP. m des N°. 13. èa. - JS48. SES29E JA1RGAX», H£r w Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER liz te Nieuwe Diep He Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor «Ie buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MÜIDAfi ADVEIITENTIEN gelieve men ongezegeM aaa den Uilgever in te zenden, uiterlijk Zntunlagsde» middags ten 12 ure ile prijs van 1 tot i regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelrcgt voor elke plaatsing. 2? HAAS T, Wij hebben gezien dat in het rapport der twee de kamer omtrent de veranderingen, die inde grond wet behooren gebragt te worden, de meerderheid eene verkiezing van de leden der Staten Generaal in twee trappen verlangde. Stemgeregtigden zou den kiezers benoemen, die op hunne beurt de ver kiezing zouden doen. Ziet daar het punt, waarop de strijd tegen de behoudsmannen moet gevoerd worden! Wij juichen van harte de keuze der mannen, dooi den Koning met het ontwerp van voorstel tot her ziening belast, toe. Het is een bewijs dat de Koning waarachtig wil, wat Hij beloofd heeft, dat Hij in de moeijelijke om standigheden, waarin gansch Europa verkeert, gee- ne halve maatregelen wil nemen; dat Hij de wen- schen der Natie kent, dat Hij zich aan de Natie wil aansluiten en eene zedelijke kracht wil opwek ken, die alleen ons bestaan kan verzekeren. Van mannen, als Thorbecke, Lusac, Dirk Donker Curtius, Storm vreezen wij geene transactie, geene halve maatregelen, geene trapsgewijze verkiezingen, die de volks vertegenwoordiging tot een leugen maakt. Maar die commissie, maar de Koning, maar de Natie vermogen zelfs niet alles. Tusschen den Koning en de Natie zitien de kamers van de Slaten-Generaal, op wier onwil alles zou kunnen afstuiten. Omtrent alle andere wijzigingen zullen zij onver schillig zijn, maar in de verkiezingen ligt de hoek steen van het behoud. Onze grondwet was minder slecht, dan de prac- tijk haar gemaakt heeft. Het grootste gebrek lag in de verkiezingen. Niet de Natie, maar eene coterie werd vertegenwoordigd, en welke wijzigingen men ij ook in de grondwet wil brengen, zij zullen weinig jj baten, zoo geen andere geest in de volksvertegen woordiging doordringt; men zal weer ploojen, de letter der wet wringen en mantels der liefde over alle misbruiken verspreiden. He edele bedoelingen des Konings zullen voor de Natie verloren gaan. Zonder regtstreeksche verkiezingen zal aan elke volksvertegenwoordiging het ware element, dat haar moet bezielen, kracht en leven geven, ontbreken; want zij zal ophouden de uitdrukking te zijn van den volkswil, zij zal den zedelijken steun missen van het besef en gevoel, dat zij den geest der Natie uitdrukt. De behoefte om deel te nemen aan de belangen van den staat, wordt meer en meer gevoeld en zon der krachtige algemeene medewerking van allen zullen de groote sociale hervormingen, die er 1100- dig zijn, als men de dreigende armoede en het ze- debederf dat er het gevolg van is wil tegengaan, nimmer tot stand kunnen worden gebragt. De algemeene belangstelling in het welzijn van den staat optewekken den publieken geest te ver sterken aan het gevoel van behoefte tot mede werking, een wettelijkcn uitweg te openen, waar het werken kandat zullen alleen regtstreeksche verkiezingen vermogen. Zal een stemgeregtigde ooit belangstellen in dé handeling, om een kiezer te hètuffemgn. die voor hem kiezen zal onmogelijk. t|e- ondervinding heeft

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1