ONGEREGELDHEDEN te Mi ?E het geleerd. De sïemgeregtigde zal, of in lamme, verdorvende onverschilligheid vervallen of wrevel zal zijn ge moed vervullen, dat hij gedwongen wordt, om aan een anderen de keuze op te dragen, die hij gevoelt zelf te kunnen doen. Bij hetgeen in Frankrijk, in Buitschland overal rondom ons gebeurd zal de onverschilligheid wel dra hij niemand gevonden worden en de trapsge wijze verkiezing zal dus alleen wrevel en wrok zaaijen Zal de meerderheid der tweede kamer dit erken nen, zal de bekentenis eenigen invloed op haar be sluit uitoefenen? wij vreezen, zoo de Natie niet ernstig toont, dat zij het wil; zoo eene zedelijke inagt de kamer niet dwingt, om toctegeven, om haar eigen doodvonnis te onderschrijven wij heb ben het gezienop het oogenhlik, dat de Koning eene ruime herziening noodig acht cn terwijl in Frankrijk de republiek het verkiezingsregt tot iri zijne uiterste consequentie doordrijft, cn elders meer dan nog ziglbaar is, republikeinsche beginselen woelen en werken, dat onze kamer nog eene traps gewijze verkiezing aan den Koning voorstelt. En de kamer zal hare toestemming tot regtstrcek- sche verkiezingen moeten geven en die kamer kan niet ontbonden worden. Maar wij vreezen niets zoo de Natie loont zich te willen aansluiten aan den Koning, gelijk de Koning zich aan de Natie heeft gesloten. Toen vóór weinige jaren door ecnige leden der kamer het voorstel tot herziening gedaan werd, vonden de voorstellers eenkrachtigen zedelijken steun in de talrijke requesten, die van alle zijden des lands toestroomden om den bijval der Natie uittedrukken. Dat wij dan thans aan den Koning den zelfden steun verzekeren dat het stilzwijgen der Natie geen middel worde in de handen van de vijanden des volks, om den Koning van zijne vrijzinnige hande lingen terug te doen komen dat ieder wete dat Koning en Natie vercenigd zijn dat allen zich ver eenigen om den Koning de vreugde ie doen ken nen die zijn besluit heeft opgewekt en van alle zijden dankadressen worden gezonden, dat Hij de herziening der grondwet heeft opgedragen aan mannen, die het vertrouwen der Natie genieten. Bij de onlusten, die in deze dagen een groot deel van Europa verontrusten, bewaarde het volk van Ne derland tot heden, eene bedaarde en kalme houding die voorbeeldig mogt genoemd worden. De Koning gaf een voorbeeld aan andere vorsten en verhoorde de wenschcn des volks ongedwongen, uit eigen vrijen wil. En echter heeft eene bandelooze hoop te Amster dam betreurenswaardige ongeregeldheden gepleegd, veroorzaakt door opruijing van enkele kwaadwilligen, die niet het geluk de3 volks beoogen; maar de on- gelukkigen, die naar hunnen raad luisteren in het verderf storten om huunc eigene baatzuchtige oog merken te hereiken. De vaste gevolgen van wanorde zijn vermindering van werk, verhoogde armoede, ellende. Dat echter niemand zich te zeer verontrustte; de Amsterdamsche rustverstoorders vinden nergens steun; de staatkunde heeft er geen deel aan; zij staan alleen en vinden algemeene afkeuring van hun onverschoonbaar gedrag. Prijzenswaardig is de gezindheidde kalmte en rust der ingezetenen dezer gemeente van allen rang en stand; het is onnoodigja het zou kwetsend voor hun eergevoel zijnhen aantemanen tot rust en ordeals of zij het voorbeeld van een hoop kwaaddoeners zouden willen navolgen. Dat elk die zichdoorde tijdsomstandigheden gedrukt voelt, hlijve vertrouwen op God, die rijken en armen regeert, op den Koning, die duidelijke blijken geeft, dat hij zijn volk lief heeft en gelukkig en tevre den wenscht te zienop de wijze en welmeenende mannen, die in deze oogenblikken beraadslagen, welke hervormingen noodig zijn om de volkswel vaart te vermeerderen. Dat men den uitslag hunner pogingen afwachte in kalmte en rust, en bedenke dat men alleen daar door op betere tijden mag hopen. llü I TENLAN8SC H E BERIGTEN. D U I T S C H L A N D. KRAKAU, 17 Maar!. Onze politieke gevangenen zijn vrij. Heden oclilcnd verzamelden zicliten gevolge der ge- wiglige tijdingen uit Wccnen ten minste 10 000 hier woon achtige Poolsche burgers, waarhij zich ook vele bewoners van het platteland hadden aangesloten, voor de woning van den graaf Deijm, en verlangden op vasten, doch overigens bedaarden loon, do oogcnblikkclijko vrijlating der staalkun dige gevangenen. De graaf Deijm beloonde zich eerst wei gerachtig cn poogde de menigte geduldig lo doen blijven, tot dal hij bepaalde bevelen uit Weencn zoude hebben aan gevraagd. Daar deze bedenking echter niet werd aangeno men, ja zelfs zijn rijtuig, dal op dit oogenhlik voorkwam, door do aanwezige burgers weder verwijderd werd, trad hij met den veldmaarschalk graaf Castiglione over den gedanen eisch in beraad. De uilslag daarvan was, dal de generaal Castiglionedo graaf Deijm en de raad van bestuur des namiddags ten 3 ure in een huurrijtuig slapten cn onder geleide van 10 lot 15,000 menschcn naar de criminele gevan-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2