genis reilen. Soldaten vertoonden zich nergens. Castiglione zelf schaarde do monschennaassa op twee rijen on terwijl de Krakauers hunne nationale kleuren opstaken, werden al de politieke gevangenen, ten gelulo van 400, geestelijken, or debroeders, studenten en edellieden, onder het wuiven der zakdoeken en hoeden en hel tranen plengen der menigte, door den Oostenrijkschen holkommissaris graaf Deym naar buiten geleid cn aan het Krakausclie volk terruggegeven. Do bevolking verlangt nog onderscheiden andere concessiën, met name de wapening des volks. BINNENLA N D. HELDER en KIEÜWEDIEP, 25 Maart. Bij den Heer Burgemeester dezer Gemeente is ontvangen -an de Directie der Licdertafcl FELIX ARTE alhier, eene som van ƒ87.10 zijnde de zuivere opbrengst van het op den 8slcn dezer gegeven Concert. Deze som moetende die nen tot eene buitengewone gift aan de algemeene armen, zal naar men verneemt voorloopig gedeponeerd blijven, om ter gelegener tijd, met andere buitengewone giften, ten be hoeve der armen te worden aangewend. Zoo even vernemen wij dat op het Damplein te Am sterdam gisteren lusschen 12 en 1 uredoor eene ver spreide naamlooze oproeping tol bijeenkomst van werklieden die werk verlangden eenige duizende nieuwsgierigen bijeen waren. Noglhans is daar de rust niet gestoord geworden daar men spoedig begreep dal de oproeping eene ellendige scherts was. Eene bende echter, meestul jongens van 12 tot 15 jaren, gebruik makende van het oogenblik dat aller aandacht op het Damplein gevestigd washeeft een aantal stralen en grachten doorloopen hier cn daar dc glazen in geslagen zelfs ten huize van den algemeen geachlcn Bur gemeester en de goederen uit eenige winkelkasten gestolen. Overigens heeft de gehcelc bevolking eene voorbeeldige kalmte en rust bewaard. Wij deelen onzen lezer de volgende levensbijzonder heden van wijlen Z. K. H. prins Alexander der Nederlan den mede Geboren te 's Gravenhage den 2den Aug. 1818, ontving de prinsonder het toezigt van den baron de Constant Re- becque, eene met zijn rang en stand overeenstemmende op voeding van den kolonel Riyot de Reguinscn genoot hij voorts in verschillende vakken van wetenschaphet onderwijs der heeren van der Spuy en Caoin; hij bezocht daarna te gelijk met zijn broeder den prins van Oranje, de Leid- sche hoogeschool, en onder anderen, de lessen der hooglee raren de Cock en van Assen. Hij nam met onzen Koning deel aan den liendaagschen veld logtdoorliep de op elkan der volgende rangen der cavalerie en bereikte dc waardig heid van Luitenant-Generaal van dat wapen. Onder zijne bijzondere studiën deed eene geneigdheid voor de penningkunde, vooral de Vaderlandsche zich kennen; met vrucht bezocht hij verscheidene vreemde landen, en vvenschte dan lol nut van zijn geboortegrond het goede aan te wenden, dal hij daar had ontmoet; dit noopte hem onder anderen, pogingen daaitestellen lot verbetering van hel paar denras in ons Vaderland. Het is aan dezen jeugdigen prins dat men te danken heeft dc herleving der hier lo lande zoo lang verwaarloosde Valkenjagt, die ridderlijke uitspan ning der middeleeuwen, dan welker vernieuwde invoering men verschuldigd is de uitgave van het fraai en prachtig boekwerk: Traité de la Fauconneriehetgeen de kundige schrijvers Dr. Schleyel cn de heer Verster van Wulven horst voornemens waren, bij de voltooijing, aan den prins, beschermer van dit edel vermaakop te dragen. Do Fransche minister van oorlog heeft eene instructie aan alle generaals en opperhoofden van legerkorpsen gezon den ten einde maatregelen voor te schrijven welke geno men zullen worden om de stemmen der soldalen voor de aanslaande verkiezingen te ontvangen. De Arnhemsche courant dc overtuiging hebbende dat onze regering titans op weg is om populariteit en aanhan kelijkheid te winnen heeft een dankadres aan Z. M. den Koning in haar bureau nedergelcgd en noodigt allen uit die het met hare gevoelens eens zijn, hunnen naam te on- derlcekcnen. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd P. Rensmang eu B. Schel. J. Altena en P. A. Metselaar. M. Griek en T. M. Kooger. C. Bakker en G. van Outbroekhuisen. J. J. Mulders en A. Kikkert. Bevallen A. Liphuijien geb. Evers Z. M. A. Leeuwer.s geb. Bü- sensellZ. C. Lus geb. dc Lange, Z. P. J. T. Lammleth geb. Herckenrath Z.T. Zeeuw geb. Visser, D. II. Brandt geb. Ruden dal, D. A. Dekker geb. de Lange, D.A. Geel geb.Kramer, Z. R. Berlijn geb. Stern, Z. J. Dienst geb. Mutsaerls -T. Eibers geb. Spijkman Z. T. Sneekes geb. Vlaar Z.A. Raven geb. Ruijfc, D. G. Kerstens geb. Latjes Z. M. Droog Z. Overleden N. Schager2 j. B. Kok 50 j. II. Leer, 50 j. G. de Leeuw, 80 j. J. II. Wessel 13 m. J. C. Vergragt47 j. ©emengbe ïacvigfcn. De nieuwe Wurlembergsche ministers hebben afstand se- daan van hun traclement van ƒ10,000 en zullen zich met 4,000 vergenoegen en te Stultgard heeft eene vereeniging van vrouwen zich voorloopig voor den tijd van twee jaren verbonden, om zoo veel mogelijk inlandsche goederen te koopen. Zóó handelt men in Duitschland. Hare Britsche Majesteit heeft eene petitie ontvangen, inhoudende hel ver zoek om hare tegenwoordige ministers weg te zenden. - Do stedelijke afgevaardigden der provincie Saksen mogen in hunne openbare zittingen gecne staatkunde behandelen. De koning van Wurlemburg is door de dankzegging der burgers lot tranen toe geroerd. De 19de eeuw is rijk aan vorstelijke aandoeningen. Vertrokken uit Utrecht naar Utopia een ex-student met zijne minnares, moeder van tien kinderen. In Parijs heeft men repukliekeinsche gaar keukens en een verwcr aldaar, die vlekken uil kleederen maakt, stelt een republikeinsch-vlekken-uitmakend-stelsel voor. Bij de Budcnschc troepen zijn dc lijfstraffen afge schaft. De burgervader van Lippsladl heeftaan hel hoofd van ordelievende burgers, de onordelijke door forse/te stok slagen lot orde gebragt. Uit een finanliëei oogpunt be schouwd, is dit een goedkoop middel om volks-tumulten te bedwingen. In Frankrijk steekt men den draak met de verkiezingen: men wil in een arrondissement van dc Creuse mevrouw Dudcvanl als kandidaat voorstellen. Tc Gent moeten de herbergen cn plaatsen van openbare bijeenkomst

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3