MARIA LOUISA, PUBLIEKE VEKKOOPING. tt 9 uro gesloten zijn. In Leeuwarden heeft men papie ren van opruijenden aard aangeplakt. In Berlijn heeft de militaire magt zich zeer baldadig gedragen en hare woede aan weerlooze burgers, vrouwen en kinderen gekoeld. Toen heeft het volk zijne verbittering krachtig en luide geopen baard en daarop hebben de Koning en zijne zieke gemalin hunne innige en van tranen overvloeijende gebeden vereenigd, ten einde de natie te bewegen, naar de vaderlijke stem van hunnen Yorst to luisteren. Ook daar heeft het Stelsel van Behoud uitgediend: een nieuw Ministerie zal het oude ver vangen. Koningin Victoria is voorspoedig bevallen van eene Prinses; do kraamvrouw en het kindje zijn redelijk welvarende. De Times beschouwt de bewegingen in Fran- O O krijk als eene utopie, die hier op aarde onbestaanbaar is. Vele Engelschen aldaar keeren naar bun vaderland terug, Het Weener volk heeft voor het paleis van den prins van Mellernich eene "galg opgerigtwaaraan zijne beeldlenis hangt cn de Keizer aldaar heeft, terwijl hij door de slad reed, hel dreigende volk onophoudelijk toegeroepen: lk verleen u alles! In Toskanen is do verspreiding van geschriften en dagblad-artikels met eeno republikeinsche strekking verboden. De officiële Warschuuer courant heeft alle ge beurtenissen van do jongste omwenteling in Frankrijk in een tiental regels aan het Poolsche volk medegedeeld. Mr. G. P. E. Bobidé van der Aade bestrijder van Jezuiteri en jenever, die onlangs in een exlcinporé geknaagd heeft aan Lamarline's grootheid, heeft een VOLKSLIED gefabriceerd, met het opschrift VOORUIT, op de wijze van Vivat Papa Chassé. Prijs 10 cents. Als de Grondwet herzien is zullen wij zingen, eerder niet. Bij besluit van den Dich'er-Ko- ning heeft Lola Monlez opgehouden het Beijerscho burger- regt te bezitten. De Badensche tuchthuizen zijn van staat kundige misdadigers gezuiverd. In Frankrijk ontslaan onder alle klassen der bevolking redenen tol ontevredenheid; elk wil hel eerst geholpen worden. Reizigers uit Berlijn moeten verhaald hebben dal het getal der dooden 4000 en dat der gekwetsten 2000 bedroeg; het is te hopendal de ze berigten overdreven zijn. Eene slem uit het leger ver langt dat onze Armee nationaal zij, dat gcene vreemdelin gen in het vervolg meer in de gelederen zullen worden op genomen. In Ierland zijn sedert het begin van den hon gersnood 35,166 personen werkelijk van gebrek omgekomen; 04,007 zijn overleden ten gevolge van ziekten, uil slecht en ontoereikend voedsel voortgesproten; 58,340 lijders lelt men tegenwoordig nog aan zoodanige ziekten en het getal landverhuizers gedurende den hongersnood bedaaagt 62,756. FÜFIXIJBTOl. Ken stille ^ood, eene schitterende fortuin, eene gelijke onderwerping a.in voor- en tegenspoed, ziedaar het lot van Maria Louisa. Den dood der vergetelheid, Tan eene verdiende vergetelheid, was zij sints lange gestomn, en haar einde moest daar zijnom aan hanr leven te denken. Indien dat einde de herinnering aan een roemrijk en luisterrijk tijdperk niet had opgewekt, en geene nieuwe verwikkelingen in Italië veroorzaakt door de wederkeering van Parma, Plaisancc en Guas- ta 11 aonder den hertog van LuccaMaria Louisa zoude het too- heel der wen ld zijn afgetreden zonder dat de wereld zulks bemerkt had. Maar hit is linar voldoende geweest dat eene terugkaatsing van dern glans des keizerrijks een oogenblik op haar voorhoofd geschitterd heeft zoo willens door haar zelve van de Napoleontische grooiheid beroofd opdat de tijdgenooten bewogen mogten zijn met haren dood, en opUït de geschiedenis haar het voorregt van een oordeel verleenen mogt. Aan haar doorluchtig huwelijk met een mandoor roem en genie tot het hoogste aanzien geraakt, heeft zij, de telg uit het huis van II a b s- burg, aartshertogin van Oostenrijk, het te danken, dat zij aan de ver getelheid ontsnapt is, en dat het eerste en laatste tijdperk haars levens een contrast maken. Daar zijn van die betrekkingen in welke de ongenoegzaamheid bijna eene fout is, en Maria Louisa bevond zich in eene van die betrek kingen, en men mag het zeggen, in de zonderlingste en hoogste, waar van de herinnering bewaard is. Verbonden aan een' buitengewoon man was zij middelmatig, zonder twijfel een onvergeeflijk onregt; geplaatst in omstandigheden waar zij ten minste iets had moeten bijdragen tot de grootheid der inzigten van het scherpziendste genie vertoonde zij :sicli zwak, een onregt, allezins te veroordeelen en zonder verschooning. In dien zij, ten tijde van 's keizers geheele magt, noodwendig had moeten verdwijnen in de stralen van zulk eene verbazende glorie zij had daar over in de dagen des tegenspoeds op eene edele wijze wraak kunneu nemen, door eene waardige gehechtheid te doen blijken, door zich met het hart tot het genie te verheffen, dan zoude zij, toegejuicht door de wereld en de nakomelingschap, eene treffende gelijkheid met hem ge had hebben, dien zij niet kon evenaarden. Toen Napoleon, neergestort van het verhevenste toppuntimmer door menschelijke eerzucht bereiktin zijn persoon een zoo droevig en leerzaam vooibeeld van de wisselingen dezer wereld gaf; toen hij verra den en verlaten werd, moest zij ten minste getrouw geweest zijn te mid den van den algemeenen opstand; hare plaats was aan zijne zijde, ge zellin der grootheid, gezellin der ellende; maar roem, pügt en teeder- heid verlatende, liep zij naar fortuin, ondankbaarheid en vergetelheid. Terwijl dat Napoleon, met nieuwe magt bekleed, zich in Europa vertoonde in de majesteit vnn een ongeluk zonder wederga gelijk zijne magt groot geweest was, ontkroonde Maria Louisa zichzelve van dö keizerlijke begoocheling; door de gebeurtenissen vervallen verklaard, verklaarde zij haar huwelijk ontbonden, en wist weduwe te zijn, toen zij echtgenoot had behooren te wezen. Gesproten den '12 December 1791 uit het huwelijk van Frans I, keizer van Duilschland en Maria Theresia van Napelsis Maria Louisa, aartshertogin van Oostenrijk, ex-keizerin der Franschen her togin van Parma, Plaisance en Guastaila, den 17 December 1847 over leden in den ouderdom van 56 jaren. Haar leven heeft twee merkwaar dige punten: haar huwelijk met Napoleon, dat liaren naam aan da Frinsche geschiedenis verbindt, en de gebeurtenissen van 1814 en 1815, welke terwijl zij haar van Frankrijk en den keizer scheidden, haar in eene betrekkelijke duisterheid stellen; het is bij die twee tijdstippen dat haar rol werkelijk begint en eindigt; vóór en na is zij slechts eene Oosteniijksche aartshertogin. Vervolg hierna Qbncvientiêtt. ad opus jus habentium. Op Maandag den 27slen Maart 1848 des voormiddags ora 10 uren, bij het Pakhuis van wijlen den lieer J. Gil- tjes, aan den Kanaal weg aan den Helder, ten overslaan van den Notaris J. Schoon, van: 2 BOOTEN (waarvan een defect), 1 Baal KATOEN, 2 ANKERS, 1 KETTING, 1 TONMOLEN2 BAL KEN, 1 STENG, 1 RONDHOUT, enz.; liggendo alles op den verkoopdag in of bij gemeld Pakhuis Ier bezigliging. T. GROEN aan het Nieuwediepheeft in dépot ontvangenechte GENUA-OLIE en geoclroijeerde, geneesbare en echte Berger LEVERTRAAN. van do Ileeren OBRIO de GASTRO. Uilgegeven bij C. BAKKER Bï. te Nieuwediep, Gedrukt bij S. GILTJES G. K00TER, te Helder,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4