WEEKBLAD van den HELDER en het NIELWEDIEP. AAN BE NATIE PUBLICATIE. eesoe j.Urgaxg. N°. 15. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAANDAG G 1848. ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdagsde» middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 3 APRIL. Wij ontvangen van den Heer de Kempenaer een protest legen zekere lasterlijke geruchten, die omtrent zijnen per soon zouden worden uitgestrooid, met verzoek om hetzelve in ons blad over te nemen. Wij voldoen gaarne aan dat verzoek, zonder daarom ge bruik te willen maken van zijn aanbod om de kosten te voldoen. Wij laten het hier volgen: Sedert den jare 1839 heb ik moedig, zonder ommezien van personen, veelmalen ten koste der koninklijke ongenade, voor de wezenlijke belangen van het Tadcrlantl geijverd. Ik heb de aandacht van Z. M. tien Koning steeds zonder verbloeming op de openbare meening gevestigd; een milde herziening dei- Grondwet, een beter ingerigt Koloniaal Bestuur eerbiedig en veelmalen klemmend aangeprezen! In de laatste dagen meer dan eenig ander bij den Koning aangedrongen, de voorgestelde wijzigingen der Gondwet ten spoedigste in te trekken, andere Raadslieden te kiezen, uit aanmerking van deswegens vrij algemeen ontvonkte wrevel cn misnoegen. Ik zoude door openbaarmaking der deswegens gevoerde cor- respondentiën en gegevene berigten aan den Koning; van die trouwo beginselen, van dat moedig streven kunnen doen blij ken, ter beschaming van tic laaghartig". wezens dia mij van onedele bedoelingen en hoogs! laakbare handelingen beschul digen; en die mijne dezer dagen gebezigde invloed op de he vige oppositie bladen, ten nulie van Vaderland en Koning doen voorkomen, als de strekking te hebben gehad, om het Volk op te ruijen, tot oproer en plunderingen aan te zetten. Ik werp die verachtelijke praktijken, van wie die-ook uit gaanmet de groolste verachting van mij af! Ik ben aan mijn Vaderland en aan mijnen Koning steeds getrouw geweest in alle omslandigheden mijns levens. Ik ben aan den Koning bovendien door de grootste dankbaarheid ge hecht! voor aan mij betoonde gunsten en weldaden vandaar de zucht om Koning en Vaderland steeds nuttig te hebben willen zijn. Be Koning en de Minister van Justitiedie ik van deze uilgestrooide geruchten geïnformeerd hebdragen van alle mijnen dezer dagen gedane verrigtingen kennis. Ik heb gemeend mij voor heden tot deze openlijke verkla ring te moeten bepalen, ik doe daarbij een beroep nau alle welden kenden in den Lande; aan het volk voor wier belan gen ik steeds eerlijk en getrouw cn met de beste bedoeliugen heb geijverd, in tegenstelling van de vuilaardige eu ellendi ge LASTERINGEN, die men met zeker doel over mij uitstrooit, maar waarvan ik de bedreigingen noch de uitwerking vrees. Ik ben deze openlijke verklaring aan mij zeiven en aan alle degenen verschuldigd, op wier achting ik prijs moet stellen! Onder plegtige verklaring, die ik hier aan de gehecle Natie openlijk afleg, dat ik dezer dagen in Amsterdam niet geweest hen, nimmer of ooit in cenige correspondentie, verhouding of betrekking heb gestaan, hetzij aldaar of elders, met lieden, die. de onlangs plaats gehad hebbende volksbewegingen hebben uit gelokt of geprovoceerd, veel minder daarvan kennis heb ge dragen, of die op eenigerhande wijze te hebben uitgelokt, be vorderd en gaande gemaakt, daar ik do grootste afschuw ge voel, voor volksoproeren en manifeslatiëudie cene andere strekking ten gevolge kunnen hebben, dan degenen, die door mij te 's Hage zijn toegejuicht! Namelijk vreugdeblijkeu aan den Koning te betoanen, dat Neërlands Koning het land voor schokken en opschuddingen in tijds heeft behoed, ter voorkoming van volksbewegingen, die het onvermijdelijk gevolg zouden zijn geweest, wanneer de Koning aan de algemeone wenscheu en verwachtingen niet tij dig hadde toegegeven tot heil van Norst en F'olk. Ik kan en wil de behoudende en de gevallene partij niet verdenken, de tegenovergestelde volksbewegingen te hebben uitgelokt en bevorderd, maar betwist die partij het regt, om die beschuldiging op mij te werpen en zich in voege op mij te willen wreken. De waarlijk onafhankelijke dagbladen in den Lande uitnoo- digende deze mijne gevoelens en bekendmaking in hare kolom men over Ie nemen zoo noodig tegen betaling eu vergoeding der daarop vallende kosten, die tegen kwitantie te 's Hage zul len worden voldaan door R L. VAN ANDRINGA DE KEMPENAER. 's Gravenhage 27 Maart '1848. BURGEMEESTER en ASSESSOREN dezer Gemeente In overweging genomen hebbende dat de bewegingen welke thans in andere landen plaats hebben en de betreu renswaardige baldadighedenwelke onlangs ifrHoofdstad des Rijks ziju voorgevallen veler gemoederen verontrusten, en willcndo hoezeer dan ook overtuigd ran de goede ge-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1