BUITENLANDSCHE BERIGTEN. BINNENLAND. Wij huldigen het goede! Aan die leus zullen wij getrouw blijven; vordert die getrouwheid, in buitengewone omstandigheden, buitengewone maat regelen welaan! MEDEBURGERS, verleent ons uwen invloedrijken bijstand. Een adres, dat den dank der Natie uitdrukt, onderteekend door orde lievende en bezadigde Burgers zalhopen wij een gunstig onthaal vinden bij onzen geliefden Vorst, die vooral in de laatste dagen, zoovele blijken ge geven heeft, dat Hij met den tijd vooruit wil. zindheid der ingezelenen en van aller alkeer Tan wanorde en vergrijp aan eens anders eigendom zoodanige maatrege len nemen dat elk en een iegelijk kan verzekerd zijn, dal voor de veiligheid van personen en de bewaring der eigen dommen voldoende zorg wordt gedragen. Hebben onder goedkeuring van den Gemeenteraad goedge vonden om, op hel voetspoor van hetgeen in andere plaatsen des Rijks geschiedt, nu reeds de oprigling eener burgerwacht voorlebereiden, ten einde dezelve, ingeval van nood, dadel ijk te kunnen in dienst stellen en aan haar de handhaving der orde en bewaring der rust to kunnen toevertrouwen. BURGEMEESTER en ASSESSOREN voornoemd, hebben zich reeds van de medewerking van een aantal ingezetenen verzekerd en noodigen thans alle burgers, welke genegen inogten zijn om, des gevorderd, als leden van de burgerwacht dienst te doen uit, zich ten Raadhuize, ineen daartoe I e- stemd register te doen inschrijven, waartoe gedurende do eerstvolgende acht werkdagen, van des morgens 9 tot 12 uren gelegenheid zal worden gegeven. HELDER den 31 Maart 1848. Burgemeester en Assessoren voornoemd J. in !tVEL T. Ter ordonnantie van dezelve J. SCHOON, Secr. FRANKRIJK. PARIJS, 27 Maart. Het voorloopig gouvernement beeft wapenen geweigerd aan de Polen, die zich tot de bewinds lieden hadden gewend met verzoek om krachtdadige onder steuning, ten einde den opstand in hun vaderland te helpen bevorderen. De heer de Lamartine heeft eene merkwaar dige aanspraak gehouden aan de afgevaardigden van hel commilté der Poolsche uitgewekenen, en heeft bij die ge legenheid op nieuw, in de welsprekendste bewoordingen, de groote staalkundige beginselen doen geldenwelke hij in zijn bekend inanTest aan hel buitenland heelt ontwikkeld. heeft hoofdzakeljk verkondigd, dat Frankrijk geen an deren propaganda-krijg begeert te toeren, dan dien, waarin door hel verbreiden van denkbeelden wordt gestreden. Uit het thans bekend geworden antwoordgisteren door den lieer Lamartine aan de deputatie der Poolsche uitgewekenen gegeven, blijkt dat liet stellige voornemen van het Provisioneel Bewind is, om den oorlog met Rusland te vermijden. Gisteren had men gepoogd geruchten dienaan gaande in eenen anderen zin te verspreiden. Gisteren morgen vereenigden zich een groot aantal jonge werkmeisjes op de place Yendomezij voerden eene nationale vlag, waarop met gouden letteren het woord Vé- suoiennet stond. Zij hebben zich vereenigd lot vcrbelering van haar lot. De reglementen zijn zeer streug, Ten twaalf ure hebben zij zich in goede orde naar hel stadhuis begeven om van het Voorloopig Bewind hulp en bescherming te vra gen. Dezelve is haar toegezegd. Men wil dat vriendschappelijke verklaringen plaats heb ben gehad lusschen den Heer Lamartine en den Belgischen gezant, ter zake van do terugzending van Belgische burgers naar hun land. Uit Algiers heeft men in dato 20 dezer eene goede tijding ontvangen. Een dier gevaarlijke onruststokersdie in 1845 eenen bijna algemeenen opstand in Algerie had op gewekt, de beruchte Muf y-Mohamedbekend onder den naam van Bou-Aoudbeeft het voorbeeld gevolgd van Bou- Maza en van Abd-el-Kaderhij heeft zich aan Frankrijk overgegeven. HELDER en NIEUWËD1F.P, 1 April. Het is ons aangenaam te kunnen berigten dat het üANK-Aï)RES, voorkomende in het vorig gra tis uitgegeven No. van ons Weekblad, door vele onzer geachte Plaatsgenooten bereids is ondertee kend. Bij de Comtnissie, belast met de inzameling van vrijwil lige bijdragen voor hel Protsstantsche Weeshuis te Maas tricht, is tot heden ontvangen ƒ90,65; welk bedrag aan Heeren Regenten van genoemd gesticht zal worden overge maakt; terwijl de commissie zich gaarne zal blijven belas ten om allo daartoe afgezonderde gelden en giften, hoe ge ring ookin ontvangst te nemen en over te maken. Den Helder 31 Maart 1848. Namens de Commissie voornoemd. J. J. A. Creijghto*. De voorloopige voorzitter van de Jacobijnen-club, de Heer Buchoz Hi/ton, heeft op de muren van Parijs een beroep op het volk doen aanplakken, waarin men do vol gende zinsneden opmerkt: «Burgers, de stichting van de Jacobijnen-club zal de toewijding mijner beginselen zijn. De ze vergadering moet, even als die van eertijds, de lafhar- tigende verkochten en trouweloozen doen sidderen; zg zal de raadsman en misschien de regler zijn van hen, die ons besturen. Zij zal, tred voor tred, volgen en misschien be sturen de handelingen der nationale vergadering. De leden,,; die haar zamenslellenhebben geene vrees gehad voor de; kerkers van den es-koning Lodcwijk Filips, zij zullen de^ bedreigingen van eene nieuwe Girondo niet veel meer vree-i zen." j Toen echter Buchoz fiilton de club voor het eerst open de, vertoonde hij zich niet eene roode muts gedekt. De vergadering heelt deze zonderlinge verschijning uitgejouwd; het uitjouwen vermeerderde bij de eerste woorden, welke de redenaar sprak, zoodat hij daor eene achterdeur de vlugt moest nemen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2