MARIA LOUISA, AMSTEKDA.HSCHE COURANT. feuilleton. 01 b v e v I c t i u. NAPOLEON HiRSCn C™»p. {Vervolg van het vorige.") Hare opvoeding was niet van dien aard, om eenen gelukkigen invloed op haar uit te oefenen. Het is bekend naar welk een beperkt en streng svstema de aartshertoginnen van Oostenrijk opgevoed worden, die door de huwelijks-politiek van het huis van Habzburg niet anders beschouwd worden, dan als lijdelijke werktuigen, bestemd om de belangen van het keizerrijk door middel van vereenigingen met andere Europische vorsten te bevorderen. De jonge aartshertoginnen leven100 lang zij ongehuwd zijnin vol strekte afzondering, hebben geenerhande betrekking met de wereld en het hof, en al hare zamenleving bepaalt zich tot hare onderwijzers, vrouwelijke dienstboden en knechten. De voorzorgenwaarmede men haar omringt, hebben iets kinderachtigs en belagchelijks. Zoo snijdt men uit de boeken, tot haar gebruik bestemd de passages en zelfs de woor den, welke hare verbeelding zouden kunnen opwekken. Maar met eene zonderlinge wijsheid laat men staan, wat voorafgaat en volgtzoodat men tioor behulp der geheimzinnigheid, haren geest aanspoort, om zich juist op datgene te bepalen waarvan men haar de kennis onthouden wil. Dit vree3 dat zij al te duidelijke denkbeelden van de natuurlijke historie mogten erlangen, verbant men uit hare tegenwooidigheid alle huisdie ren van het mannelijke geslacht; men laat alleen de wijfjes toe, waar van men zonder twijfel meer ingetogenheid en kiesehheid verwacht. Het i-. eene onverstandige opvoeding, niet gesehikt om juistheid en uitge breidheid aan de denkbeelden te geven. Evenwel had de naam aan Napoleon zelfs de barrière bereikt van de verblijfplaats, waar Maria Louisa opgroeide voor de onverwacht ste lotsbestemming. Haar onder welken aanblik vertoonde zich die roem- liihe naam? Men kan het gissen, als men denkt aan al de nederlagen, van al de onheilen welke 's keizers overwinningen Oostenrijk berokkend hadden. Eene geheel onbeduidende omstandigheid zal er een denkbeeld van geven. De jongere broeder en zusters van Maria Louisa, bezig zijnde in hunne kinderspelen de verschrikkelijke veldslagen van Napoleon na te bootsen, plaatsten de beeldjes, welke het fransche leger moesten voorstellen, in slagorde, en behaalden door hunne krijgslist, gelukkiger dan die der oosteurijksche veldheerengemakkelijk overwinningen. In die bekoorlijke Austerlitzenen die Wagrams in miniatuur, figureerde Napoleon altijd in de gedaante van een' kindereter of van een' Blaauwbaard, en werd meêdoogenloos met speldesteken doorboord. Men stelle zich nu de stomme verbazing van Maria Louisa voor, toen men haar zeide dat zij de gemalin moest worden van hemdie üuitsch- land met bloed bezoedeld, en van hare familie de welvaart vernietigd en den hoogmoed vernederd had. Opgevoed in de gewoonten der lijde lijke gehoorzaamheid, bood zij geenen weerstand, en gaf zi«h aan de grootheid over, die haar van wege Napoleon gemakkelijk en zelfs dierbaar moest worden. Wij zullen de staatkunde, welke Napoleon tot dit huwelijk deed besluiten, niet beoordeelen. Door zich met het huis van Oostenrijk te verbinden, meende hij soliditeit aan zijne nieuwe dynastie te verschaffen doch de gebeurtenissen hebben deze politiek veroordeeld. Wat ook Na poleon mogt doen, hij was de omwenteling, de gekroonde omwente ling voor Europa. Zoo lang de kracht van zijn genie met dien omwen telingsgeest vereenigd was, overwon hij; maar zoodra was die vereeniging niet verbroken, of zijne individualiteit, hoe groot en msgtig ook, moest bezwijken voor de vereenigde aanvallen van Europa. Ons jongste zoontje DiiuëL is heden overleden. Getrouwd N. VROON, en N. BOLL. Helder, den 30 Maart 1848. Eenige Kennisgeving. Helder den 30 Maart 1848. G. KIKKERT. A. C. KIKKERT. RIJKERS. Van de AMSTERDAMSCHE COURANT .erjehijnt lelken Dage eene Eerste Uitgifte 's Namiddags ten 4 Ure, ter verzending met de Spoortreinen en vroegste Posten. Een Tweede Uitgifte ten 5| Ure f voor de circulatie binnen en -j Amsterdam ter ver/.en- Eene Derde Uitgifte ten Ure ding metde latere posten. Met lo. April zal er bovendien eene geregelde Morgbn- Editie van de Amsterdamsche Courant des Middags leu 12 Ure worden uitgegeven. De ABBONNEMENTS-PRIJS is per Drie Maasden: Te Amsterdam ƒ6,50. Franco buiten de Stad - 7,50. Enkele Nummers -0,10. Voor de MORGEN-EDITIE Te Amsterdam ƒ6, Franco buiten de Stad - 6,50. Enkele Nummers -0,10. De Prijs der ADVERTENTIëN is Van 1 tot 3 regels .ƒ1, 4 7 - 1,50. Elke regel meer - 0,20. Zegelr. bij elkeplaatsg,- 0,35. NB. Voor Kapitale regels ge»- ne bui tgengewone verhooging. Abonnementen worden aangenomen aan het Ba- icau des* JLmst. Cottsrantbij alle soliede Boekhandelaars en JPost-iMrecteuren. Er zijn nog verkrijgbaar 2 Plaatsvervangers of Remplafanlen voor de Militie. Nadere inlichtingen verkrijgbaar bij C. D. GRAAFF, Kommandeur bij de Marine. Op zeer aannemelijke voorwaarden wordt uit de hand te koop aangeboden een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERFstaande en gelegen aan den Helder. Nadere inlichtingen desvvegens zijn te bekomen bij J. vair der LAAN, aldaar. beriglen hun aankomst alhier met eene buitengewoon groole nieuwe partij Behangselpapier alsRANDENSCHOOR STEENSTUKKENGORDIJN PAPIER in alle soorten, tot buitengewoon goedkoope prijzen. Gelogeerd bij den Heer de BREUKin den Burg aan het Nieuwediep. De Hoeren op de Eilanden fVieringen en Texel van de koopjes gebruik willende maken kannen op franco aanvrage in hét bovengenoemd Logement stalen bekomen. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. ÜILTJES G. KUÜTER, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4