WEEKBLAD van des ClLDER üh! llIMJÏluosm HET NIEUWE MINISTERIEL Il"T O STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN esz. ZESBE JAARRAA'G. N». 17. Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Iiz te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. MAAK SS A G 1848. ADYERTEPiTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen, voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1? A. P II I Is. «fcsasfkvjsssagi Hetgeen wij in ons extra nummer van vrijdag den 31 Maart over het Nieuwe Ministerie schreven, heeft naar wij vernemen, bij sommigen onzer lezers d< geschriften bekend geworden, alleen eenigen naam bij een paar zijner leerlingen hebbende; maar ge vaarlijk kan het niet wezen. Is het daarentegen waar, dat in deze tijdenver- trouwen aan de Natie moet worden ingeboezemd, is het waar, dal een onbekende geen vertrouwen vraag doen rijzen, of het wel gepast vvas in deze kan inboezemen, is het Avaar dat eene vage en on tijden van spanning eenig wantrouAven jegens dat i bestemde belofte, in plaats van eene duidelijke en Ministerie op te wekken. Prijs stellende op de achting onzer lezers, meenen wij die vraag niet on- beantAvoord te mogen laten. Wat wij schreven vloeide niet voort uit eenige zucht, om altijd aanmerkingen te maken, maar uit bepaalde staalkundige geloofsbelijdenis AvantrouAven moet inboezemen, dan is het pligt dat wantrouAven luide uit te spreken. Door dat Avantrouwen te bedekken zal men het niet uitroeijen; het zal evenzeer bij honderden ge boren Avorden en in de onderlinge gesprekken voort een c innige en gevestigde overtuiging, dat het thans geen tijd is, om zeere Avonden te bedekken en on- groeijen; men zal eene bedriegelijke rust daarstel- der windsels te laten verergeren, maar om ze te leu, Avaar achter de ontevredenheid morrend zich peilen en te genezen. uitbreidt; men zal zich zelf misleiden, en eenmaal Wij meenen dit alternatief te mogen stellen: of te laat beklagen niet gesproken te hebben, terwijl ons geschrijf was een uitvloeisel van eene zwartgal lige geestgesteldheid en er bestaat geen grond voor het wantrouwen, of onze redenering was juist. In het eerste geval zal ons AvantrouAven door nie mand gedeeld worden en dus ook volstrekt niet ge vaarlijk zijn. Heeft de president-minister zich vroeger te Petersburg of te Londen door zijne han het nog tijd was. Toen wij onze vorige beschouAving schreven, had den wij nog niet gelezen het verslag van de zitting van den 28 Maait, dat geAvis niet in staat is ons gerust te stellen. Be minister van justitie Donker Curtius verklaar de bij die gelegenheid, dat bij de eerste gelegenheid dat delingen of gescbriltcn reeds bij de natie bekend zijn raad door den Koning werd ingeroepen, van zijne en geliefd weten te maken, getuigen zijne daden lippenen tegelijkertijd uit den mond van den Heer Lu imde bij de Natie, zal daarin dan iets veranderd sac den naam van den president-minister gevloeid was, worden, omdat wij er nimmer van boorden? In- als den man tot wien men zich wenden moest. BeHeer dien graaf Schimmclpenninck inderdaad in ieders Lusac liet hierop echter eene tcregtwijzing volgen, oog de man van het oogenbbk is, dan hebben wij zeggende: dat men uit de verklaring van zijn ambt ons bespottelijk gemaakt; de geheelc wereld zal genoot zoude kunnen opmaken, dat de Koning graaf om onze onwetendheid lagchen, gelijk wij uitgc- j Schimmelpenninck als het ware op hunne aansnq v' lagchen zouden worden, indien wij schreven, dat ring uit Engeland had doen komen. Hij verklmj- Ihorbccke een onbeduidend mensch is, door gcene de, dat zulks niet geheel juist was, dewijl hij Jh

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1