WEEKBLi N». 18. ZESBE JAARCMC. vv^16» "et g0 Y.U DEN 1848. EN BET NIEUWEDIEP. OPENBARE VERPACHTING. A A B 1 f i S I 1T C-. m a m w s s m a is sr» Maandag-morgen te Nieuwe Diep. Dit Weekblad wordt eiken uitgegeven bij C. BAKKER Bz De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men ebonneert zich bij de Boekbandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. SI A i K 0 i Si ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsdes middags ten 12 urede prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. g£ APRIL. Op Dingsdag den 25 April 1848, des voormiddagsten 10 urezal de ontvanger der Domeinen te Alkmaarten overslaan van den heer Burgemeester der gemeente Helder in het Heeren Logement aan den Helderin het open baar voor den lijd van een en vier jaren verpachten Eenige Dojianiale goederen in de gemeente Helder ge legen benevens het grasgewas der Commumicatic-linie tusschen de forten Erfprins en Dirkse Admiraal. Do voorwaarden van de verpachting, waarbij de goederen in het breede omschreven zijn, zullen acht dagen voor de verpachting ter lezing liggen ten Raadhuize der gemeente Helderin het Heeren Logement aldaar, in het Logement den Burg aan het Nieuwediep, alsmedo ten kantore van den voornoemden ontvanger. Be ontvanger der Domeinen B E N T E IJ N. Op Woensdag den 3 Mei 1848, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord- Holland of, bij deszelfs absentie door een der Leden van de Gedepu teerde Staten en in het bijzijn van den Iloofd-Ingenieur van deD Wa terstaat aan het Lokaal van het Gouvernement te Haarlem worden sanbesteed lo. Het doen van eenige Werkzaamheden en de leverancie van 1680 kubiek ellen Brik tot onderhoud der tleldersche Zeewering. 2o. De leverancie van 575 lasten Unkelsteen tot onderhoud der Hel- dersehe Zeewering. 3o. Het doen eener Beslorting aan den voet der Steenglooijing van den Ilelderschen Zeedijk, met 500 lasten Noordsche Drentsche Duitsche of Brabandsche Keisteen. 4o. liet doen van eenige A'einieuwingen en Herstellingen aan de Zeewerken te Petten met het leveren van Materialen. 5o. Het doen van eenige Vertimmenngen en Herstellingen aan de Hoof den van de Haven beoosten het Oude Schild op Texel. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken op welke deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen behalven aan het Gouvernement van Noord- Holland in de voornaamste Logementen en Koffijhuizen als te Am sterdam in het Logement het Wapen van Medcmblikop den Dam; in het Koffijhuis het Vosjehij het plein van de afgebroken Beursin het Logement het Harlitiger Veerhuisop de Texelsche Kade, in de Nieuwe Stads Herberg aan het T en in de Bel op den hoek van het Haarlemmerplein te Haarlem in het Logement de Kroon in het Noord-Hollandsche Koffijhuis en in het Jjossche Koffijhuis; te Alkmaar, in de Logementen de Hoode Leeuw in de Toelast en in het IVapen van Haarlem te Hoorn in het Logement het Ongemaakte Schip en in de Doelen; te Helder, in het Heer en-Logementte Nieuwediep in het Logement den Burgen bij Ihnente Medemblik ia bet Logement de Valk-, te Enkhuizen, m hel Logement de Valk-, te Purmerende in de Vergulde Roskam te Ulonnickendam in het Logement de Doelen te Edam in het Heeren-Logementte We esp in het Logement de Roskam te Muiden in het Logement het Hof van Hollandte Maar den bij den Logementhouder Jurrissen te Sliedrenht in het Reglliuis te Hardinxveld in de Dorps Herberg -, op het Eiland Texel te Oude- schildin de Zeven Provinciën-, op het Eiland Wieringen te Hippoli- tushoef; te Zaandam in het Logement deOtterte Buiksloot in het Roode Hert. Zullende acht dagen vóór de Besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan en inmiddels informatien Ie bekomen zijn bij den Hoofd ingenieur E. de Kruijffte Haarlem en bij den Ingenieur J. Ortf te Alkmaar. HELDER en NIEUWEDIEP, 22 April. Wii vestigen i'.e aandacht onzer lezers op eeno brochure o o r door Mr. A. S. van Nierop, uitgegeven bij den boekhan» delaar A. Zweesaardt te Amsterdam. Zij beval eene aan prijzing van de reglstreeksche verkiezingende bewijsgron den zijn ia eenen geleidelijken stijl fiks uiteengezet. De kun dige schrijver verdient allen lof en zijn boekje is de lezing overwaardig. De Heer Adriaan van Bevervoordeverantwoordelijk directeur en uilgever van den Courrier Batave en de Burger beeft de uitgave zijner bladen geschorst. «Vrijwillig" dus schrijft hij in het laatste nummer van de Burger, «vallen wij nu bijkans drie jaren geleden, do pen op, en vrijwillig leggen wij zo beden neder. Wij leggen ze neder om dal alle onze bedoelingen sc (lelijk worden gelasterddoor de mannin van het nid bestuur, tot welks optreding wij missfehien iets loehra^iVtji en ook omdat onze handel cn wandel het voorwerp is vee-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1