RRAUNFELS, 16 April. Gisteren avond en heden zijn de boerendeels om van den vorst andermaal concessien af te dwingen, deels om lo verwoesten en wraak te oefenen wegens onderscheidene plaats gehad hebbende gevangenne mingen, voor deze plaats gerukt. Yan 8 lot 12 ure des avonds werd, door de militaire magt en de burgerwacht, die zich ter bescherming der burgers vereenigd hadden, met de boeren onderhandeld. Xnlusschen waren reeds twee patrouilles door de boeren aangetast, waardoor twee der aanvallers dood geschoten werden. Des nachts ten 1 ure trokken de boeren af en ontslaken wachtvuren. Den volgenden morgen plun derden zij het huis van een molenaar, nabij de stad, en mishandelden dezen zelfs zoodanig, dat men vreest voor het behoud van zijn leven. Op deze mare trokken militairen en burgerwacht legen do boeren op, en joegen hen, na een vrij hardnekkig gevecht uiteen, zoodal men thans voor hen allo verdere vrees heeft opgegeven. PARIJS, 18 April. Hot voorloopig bewind, het feest, op 20 April te houden, waarbij het leger en de nationale gar de met elkanderjzich verbroederen moeten, zoo schitterend mogelijk, wallende maken en alle burgers de gelegenheid wil lende verschaffen, om hel te kunnen bijwonen, heeft bij de kreet beslist, dal do dag van 20 April verklaard wordt een feestdag te zijndat de bankde beursde hoven en regt- banken gesloten en de wisselbrieven op den 20sten verval lende op den 21sten betaalbaar zullen zijn. In vroegere dagen stond in de nabijheid van Parijs eene abtdij, Longchamps]genaamden allo jaren op Wit ten Donderdag begaven de Parijzenaars zich in menigte der waarts, om er eene bedevaart te doen. Iedereen trachtte zich op die wandeling door bijzonder nelle kleeding te onder scheidenen daar zij in het voorjaar plaats had, stelden de kooplieden er de nieuwste sloffen, do kleedermakers, hoe denmakers, rijtuigmakers enz. al wat zij nieuws uitgevonden haddenten loon. Na de vernietiging der abtdij bleef de wandeling bestaan welke in zekeren zin eene behoefte gebleven is voor de Pa- rijsche bevolking, die hare modes aan de wereld oplegde. MADRID, 13 April. Gisteren op het oogenbük dat de Koning, om een wandelrid te doen, te paard steeg, steiger de hel paard do Koning viel en ontwrichtte zich den arm hij keerde terug in zijne vertrekken, waar hem onmiddelijk geneeskundige hulp werd toegebragl. Men hoopt, dat dit! voorval geene ernstige gevolgen zal hebben. Z. M. is heden iels beter, hoewel hij nog hel bed houdt. De handkus, door de infante gegeven, was zeer schit terend. Do eerbiedwaardige Castanes woonde deze plegtig- heid l>ijalsmede het geheelc corps diplomaliqucmet uit zondering van den Heer Bulwer, die zich wegens den zwakken j staat zijner gezondheid schriftelijk had verontschuldigd. Het schijnt bijna stellig waar te zijn, dal deze diplomaat aan onze regering eene nota heeft ingediendnopens wclko men j geheimhouding in acht neemt. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd J. W. van Risstelick en A. IR van der Plaat. J. L. Repen- J ning en N. Ewaldt. A. Kraan en L. finitendijk. Bevallen V. Minneboei geb. Fortuijn Z. G. Mangel geb. de AYit Z. T. Bakker geb. AA enlel D. S. Schrcider geb. Steen Z. M van der Schans geb. Visser, Z.A. C. de AVaard geb Buijsman Z. A. Zijm geb. Dito, E'. A. Hartsink geb. van der Ham, D. Overleden A. Kuiper, 35 j. P. Arisser 16 m. J. Post, 20 j. Ocmctigbc Bcrtgfcn. Het voorloopig committé der barbiers te Keulen bevonden hebbende, dat in de laatste jaren het verderfelijk misbruik is ontslaandat velen zich zeiven scheren of hunne baarden, gelijk de wilde, ongeciviliseerde natuur ze voortbrengt, lalen wassen; overwegende dat zulks strijdig is met de ware on beperkte vrijheid; in aanmerking nemende dat zoodanige willekeurige handelwijze een geweldigen inbreuk op hel ter rein der werkzaamheden van barbier teweegbrengenis ge- O O O noodzaakt, lol bescherming van dit beroep, te vorderen: 1. Dat niemand zijn baard zal mogen laten staan of zclvcn afscheren. 2. Dat al wie een van beiden waagt, dubbel scheergeld zal betalen. In Engeland wil men voorlaan de vreemdelingen verdrijven, opdat van hunne zijde geene omverwerping van het bestaande te duchten zij. In eene vergadering van Chartisten gaf een der sprekers te kennen dat hel Gouvernement dan in de eerste plaats prins Aibcrt, Lodewijk Filips en Guizot behoorde te verbannen. De plaalselijko besturen in Noord-Holland zijn door den Keer Staatsraad Gouverneur uilgcnoodigd om ecu behoorlijk loo- j zigt te houden op vreemdelingen en doorreizende personen. Twee afdoelingen van de Hamburger Vrijsehaar hebben el kander, in de duisternis uit misverstand, mei pelotonsvuur begroet. Do ex-koning van Beijcren zal zich cenigen lijd in Zwitserland met Lola Montez amuseren, die zich, luidens de beriglcnin 7 7 O momentanele geldverlegenheid moet bevinden. Gearriveerd te Amsterdam eene partij geleerde goudoinken die arias, walsen en marschen fluiten. Ook zijn aldaar, op franco aanvrage aan hhel huur- en verbuur-kantoor van A. J. Onslceverkrijg baar: Eene fraaije collectie bijzonder bekwame Buvct- en Winkel-jufvrouwen van 20 tot 40 jaarzedelijken wandel en uiterlijk beschaafde opvoeding. Een volkshoop te Aken heeft vruchteloos gepoogd met lange juffers de gelederen der burgerwacht doortebreken. In de wapenfabrjjkcn te Luik is gebrek aan werklieden. In Posen vechten de boeren met zeissen. Verwacht te Londen prins KuraskofT, prins Me tic mie h en pater Roothaan, generaal der Jesuiten. 300 dienstmeisjes hebben te Leipzig eene vergadering gehouden, waarin verscheidene spreeksters met verontwaardi ging over hel despolismus van hare meesteressen hebben ge sproken. Aan den Helder klagen de meesteressen over do willekeurige handelingen der dienstmaagden. Jn Po- O O O Ion durft men thans onverholen over de buileulandsche ge beurtenissen spreken; de vrees voor den knoet schijnt mer kelijk gedaald te zijn. Een speculant heeft aan de provisionele Regering van Frankrijk eene som van 100,000 fr. geboden, om met Abd-el-Kader ie mogen rond reizen en hem voor geld te laten zien. Willigt zuilen wij dit jaar op de kermissenbehalve gewaande Friezinnetjesook psettdo Abd-el-Kaders te zien krijgen. Een Pruissischo koerier, heeft, na lang door de Deenen opgehouden te zijn, zelf zijne depêches verscheurd en is dus onverrigler zake terug gekeerd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3