DE PUBLIEKE YERKOOPING, DILIGENCE DIENSTEN Met Permissie FEUIhEETOW. dbujcricntiën. Alphonse Lamartine, die als de ziel der nu voltooide omwen teling, althans van het nu gevestigd voorloopig bestuur schijnt te mogen worden aangemerkt, werd den 10 October 1791 te Macon geboren. Zijn vader, de ridder de Lamartine was kavallerie-kapiteinzijne moeder de dochter des kanseliers van den hertog van Orleans, vader dts nu gevallen konings. Hij de verdediging der Tuileriën, op den beruchten 10 Augustus, werd zijn vader gekwetst en gekerkerd. Na het schrikbe wind gingen zijne ouders te Millv stil leven, en de zoon groeide daar, inzonderheid onder de leiding der moeder, op. Na in eene geestelijke school te Belley verder opgevoed te zijn, vestigde hij zich in 1809 te Lyondeed eene korte reis naar Italiëen ging toen te Parijs de verma ken der jeugd en de genoegens der vriendschap genieten. Yerzwakt van ligchaam keerde hij in 1813 naar Italië terug en nam, bij zijne weder komst, na de herstelling der Bourbons, onder de lijfwacht dienst. Ech ter trad hij, na den tweeden val van Napoleon, in 1815 niet ander maal in de krijgsdienst, maar schijnt door eene ongelukkige liefde gele den te hebben. Hij gaf zich bijna geheel aan dichterlijke bespiegelingen over, waarvan de eerste vruchten ten jare 1820 het licht zagen, en die hem algemeenen en welverdienden roem verwierven. Door zijne familie aangemoedigd, nam hij dien roem te baat, om de diplomatieke loopbaan in te tredeü en werd geattacheerde hij het gezantschap te Florence. De roem eene rijke erfeniseen gewenscht huwelijk met eene jonge Engel- sche dame, alles liep hem mede, en stelde hem tevens in staat, om aan de zucht tot weldoen bot te vieren. Tijdens de Julij-omwenteling was hij secretaris van de ambassade te Florence, en reeds tot gevolmagtigd minister in Griekenland bestemd; maar dewijl zijne liberale gevoelens weinig overeenstemden met het door de Restauratie gevolgd stelselhad hij zijn ontslag als diplomaat ingediend en keerde tot het afgezonderd leven terug. Kort na de uitgave van een staatkundig geschrift, waarin hij zijne denkbeelden van vooruitgang ontwikkelde, en de voorschriften der zedelijkheid en der Evangelische liefde op het besturen dermenschen toepaste, vertrok hij naar het Oosten, waar hij twee jaren doorbragt en door het verlies zijner eenige hoogst beminnelijke dochter diep geschokt werd. Door de kiezers van Bergues, in het departement du Nordnaar Frankrijk terug geroepen, trad hij in de Kamer der Gedeputeerden op, en toonde daar en sedert in andere betrekkingen hoe zijne politieke uit- zigten al verder en verder reikten, waaivan zijne deelnemingen aan re formistische banketten nog korten lijd geledennieuwe bewijzen ople verde. In de laatst verloopen jaren heeft hij zich, meer dan vroeger, ook als proza-schrijver roem verworven, inzonderheid door zijne uitvoe rige gesehiedenis der Girondijnen, die door levendigen stijl en krachtige schildering der gebeurtenissen uitmunt, maar van eenzijdige voorstelling «■n overdrevenheid in de toepassing zijner politieke beginselen geenszins rs vrij te pleiten. i¥lcuw Hslelilca ojai eeaa TCïsêokieai Bellnquent tfst beStcnteiizs 4c brengen. Men verhaalt dat voor ecnigo dagen in zekere stad een deken vermist werd. Een militair werd algemeen voor den man gehoudendie denzelven Lij dezen of genen zou verkocht hebben, Daar de bewijzen die legen hem bestonden, stellig en onwcderlegbaar warenen dewijl de patiënt volstrekt tot geene bekentenis was le brengenom tien koopcr to noe men, zoo werd besloten, om hem zoo lang te laten schil deren, lot dat hij lot andere gedachten kwam. Onze vriend hield het twee dagen en twee nachten uil: toen was echter zijne verveling ten lop gestegen en hij viel door do ben. Het is mogelijk dat dit middel ook wel bij andere slan- den en bij andere gelegenheden rnct nul kan worden toegepast. Getrouwd Helder 21 April 1848. W. JULIUS, en W. M.UNNIK. Men vraagt tegen primo Mei a. s. eene knap pe DIENSTBODE. Adres bij den Uitgever dezer. Ten huizo van Mejufvrouw de Wed. D. H. Prinsin do verbrande buurt aan den Helder van 6 GELDE KOEIJEN1 KALF KOE1 VAARS1 1IOK- KELING, 1 PAARD, 2 BOERENWAGENS, 1 CHAIS, 1 KLAMP MEST, EENIGE TUIGEN, BOEREN- en BOUWGE REEDSCHAPPEN enz. is, om den markdag te Schagen, uil- gesteld tot, en zal nu plaats hebben op Vrijdag, den 28 April 1848, des morgens om 10 uren. tusschen ALKMAAR HAARLEM, aanvang nemende den 20 April 1848. Van Alkmaar naar Haarlem des morgens ten 6 ure en des namiddags ten 2 ure. Van Haarlem naar Alkmaar des morgens circa 9t ure en des avonds circa 51 ure. Na aankomst der Rolterdamsche treinen. Bij de aankomst der spoortreinendie op de Diligences naar Alkmaar corresponderen, worden de Passagiers koste loos por Omnibus naar het kantoor gebragt. De Ondernemers J. vair der HAAGEN do Wod. J. J. QUINTERNE. NB. NB. De reizigers, welke per Schuit van het Nieuwediep arriveren en de reis dadelijk per Diligence vervolgenkomen reeds omstreeks ure te Amsterdam, ten 10 ure te Lei den, ten 10^ ure te 's Gravonhage en ten lij ure to Rol- Lerdamaan. aan het geëerde Publiek. Twce<te_ï*aaselMÏas Maanelag 24 ApriS 1848. Berigt Voorafgegaan door Harmonie muzijk in het lokaal Tivoli. Do Dansmuzijk zal worden gedirigeerd door P. NAMINK. aanvang, 'savonds 6| uur Entree voor een Heer met of zonder Dame 49 j et- Dame afzonderlijk 25 ct. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Nieuwediep. G«drukt bij S. GILTJES G. KOOTEIt, te Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4