K P. VAN' DEN N°. 19. 1848. A A B S T E D I N G. ZESI533 JAARGAXG. .t5^lGE^ "Bt G0 Maandag-morgen te Nieuwe Diep. Dit Weekblad wordt eiken uitgegeven bij C. BAKKER Bz De Prijs is 80 Cts. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men abonneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. M A1KBAG m ADVERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaturdags des middags ten 12 ure de prijs van 1 tot i regels is CO centen voor eiken regel meer 15 centen behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. 1 MEI. Jk A ÏIDÏ Op Woenslag den 3 Mei 1813, des namiddags ten twee ure, zal, onder nadere approbatie, door den Staatsraad, Gouverneur van Noord- Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedepu teerde Staten en in liet bijzijn van den Iloofd-ïngenieur van den Wa terstaat aan het Lokaal van het Gouvernement te Haarlem worden aanbesteed lo. Het doen van eenige Werkzaamheden en de leverancie van 1080 kubiek ellen Blik tot onderhoud der lleldersche Zeewering. 2o. De leverancie van 575 lasten Ünkelstten tot onderhoud der Hel- dersclte Zeewering. 3o. Het doen eener Beslorting aan den voet der Steenglooijing van den Helder schen Zeedijk, met 500 lasten Noordsche Dreutsche Duitsche of Brabandsche Keisteen. lo. Het doen van eenige Vernieuwingen en Herstellingen aan de Zeewerken te Petten met het leveren van Materialen. 5o. Het doen van eenige Vertimmeringeu en Herstellingen aan de Hoof den van de Haven beoosten het Oude Schild op Texel. Deze Aanbestedingen zullen geschieden bij inschrijving en opbod. De bestekken op welke deze Aanbestedingen zullen plaats hebben zullen ter lezing liggen behaiven aan het Gouvernement van Noord- Holland in de voornaamste Logementen en Koflljhuizen als te Am sterdam in het Logement het JVapen van Medcmhlik op den Dam; in het Koffijhuis het Vosjehij het plein van de afgebroken Beurs; in het Logement het Harlinger Veerhuisop de Texelsche Kade in de Nieuwe Stads Herberg aan het Y en in de Bel op den hoek van het Haarlemmerplein te Haarlem in het Logement de Kroon in hit Noord-Hollandsche Koffijhuis en in het ffossche Koffijhuistc Alkmaar, in de Logementen de Roode Leeuw in de Toelast en in het JVapen van Haarlem te Hoorn in het Logement het Ongemaakte Schip en in de Doelen; te Helder, in het Heer en-Logementte Nieuwediep in het Logement den Burg en hij Ihrunte Medembiik in het Logement de Valk -, Ie Enkhuizen, in het Logement de Valk-, te Pui-merende in de Vergulde Roskam-, te Monnickendam in het Logement de Doelen, te Edam in het Ilecrcn-Logèmcntte Weesp in het Logement de Roskam; te Muiden, in Int Logement het Hof van Holland- te Naar- den hij den Logementhouder Jut rissen te Sliedrecht in het Reglliuis te Ilardinxveld in de Dorps Herberg-, op het Eiland Texel te Oude- schild in de Zeven Provinciën; op hel Eiland Wit ringen, te Ilippoii- lushoef; te Zaandam, in het Logement dcOllerte Buiksloot, in het Roode Hert. Zullende acht dagen vóór de Besteding do noodige aanwijzing in loeo worden gedaan en inmiddels informatici! te .hekomen zijn hij den Iloofd- Ingenieur E. de Km ij ffte Haarlem en bij den te Alkmaar. In° Orll Op Woenslag den 10 Mei, des jaars 1818des namiddags ten 2 ure, zalonder nadere approbatie door den Ileere Staatsraad Gouverneur der Provincie Noord-Holland, of, bij deszelfs absentie, door een der Leden van de Gedeputeerde Staten en in bijzijn van den Iloofd-ïngenieur van den Waterstaat, aan het locaal van het Gouvernement te Haarlem, voor en ten koste van dc ter dier zake bestaande Maatschappij worden aanbe steed Hut daarstcllen van eenen BIJWEG van Zaandijk en den Zee dijk te I Vest zaan af, tot aan de Gemeente Beverwijkof wel tot aan den Gioaten Rijksweg aldaar. Deze aanbesteding zal geschieden bij Inschrijving en Opbod. Hot Bestek, op welke deze Aanbesteding zal plaats hebben, zal ter le zing liggen, bo>en en behaiven aan het locaal van het Gouvernement der Provincie Nöord-Holland, in de voornaamste Logementen en Kof- fijhuizen als: te Amsterdam, in het Logement het Wapen v a ri M e d e in b I i k op den Damin het Noord-Hollandsche K o f- fijhuis in de Kalverslraatin het Koflijhuis het A osje hij het Plein van de afgebroken Beurs, in het Logement het Harlinger A eer- huis op de Texelsche Kade in de Nieuwe S t a d s - li e r b e r g aan het IJ, in de II e e r e b ij t huiten de Utreehlsche Poort, in de Bel op den Hóek van bet Haarlemmerplein; te Haarlem, in het Logement de Kroon, in hot Noord-Hollandsche en in het Bossche Koffijhuis,1 te Alkmaar, in de Logementen den Rood en Leeuw, de Toelast en in het AArapen van Haarlem; te- Hoorn, in de Logementen het Ongemaakte schip en in den Doelen; aan den Helder, in het Heeren-Logementjte Nieuwediep, bij Iirxitx en in het Logement den Burg; te Mede rn- b 1 i k en te E n k h u i z e n in de Logementen den A alk; te P u r- m erende in den Vergulden Roskam; te Monnickendam, in den Doelen; te Edam, in het lleercn Logement; lo W e e s p in den Roskam; te M u i d e n in het Hoi' van Hol land; te Na arden, hij Jcrrisses; te Utrecht, in de Koflijhuizen den Ouden en Nieuwen Rak; te Sliedrecht, in het Re g t- huis; te Uardinxveld, iu de Dorpsherbergte 's Graven li age, in het Bossche Veerhuis; op liet eiland Texel, aan het Oude Schild in dcZeven Provinciën; op het eiland W i e r i n g e n te St. II i p p o 1 i tn s—II oef; te Buiksloot, in het Roode Ilert; te Z a a n d a m in d e n Otter; te Beverwijk, bij den Kastelein Holsmas en te Z a a n d ij k te Westzaan en tc s e n d e 1 f tin de Dorpsherbergen, alsmede te Koog aan de£Zr'aan, bidden Kastelein JA» DB Jacir. -,\ V',-. Zullende acht dagen vóór de besteding de'jioódigö aanwijzing in IgJo worden gedaan, en inmiddels informatiën loihekomen zijn hij di n Ho*l- Ingenieur E. de Kr v ij ff tc Haarlem, en dên Ingenieur A. ffMfjli te Purmerendc. -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1