O 11 U W S 1 HELDER en NIEUWEDIEP, 29 April. Onder den vloed van prulschriften, die in deze merk waardige dagen liet licht zien, deels do arheid van specu lanten, deels het werk van rnenschen die bij alle gelegen heden de wereld met hun geschrijf lastig vallen, of van hen die mccnendat deze lijd van spanning cn staatkundige cri sis bijzonder gunstig is, om hunne onbekookte en dikwerf hartslogtelijkc redeneringen aan den man te helpen is hel aangenaam hel een en ander te vindendat zich door gron dige kennis van zaken, echten geest en nuttige strekking aanbeveelt. Wij rangschikken daaronder een werkje van Mr. J. van s Gravenweertgetiteld: HET OOGENBIK. en DE TOE KOMST. De geachte en kundige schrijver verklaart, dal voor hem, die niet ambtshalve lol spreken geroepen was, .sedert eene lange reeks van jaren, bij den gang der rege ring in Kcderland het zwijgen de welsprekendste afkeu ring icas. Thans echter oordeelt hij dat du tijd van spre ken voor hem is aangebroken. Daar zijn er, cn vooral hier te lande, die stoutweg en blindelings de lesfenwoordme omwentelingen en beroerten O O O voornamelijk, zoo niet geheel, wijten aan de zedelijke ver bastering van het mcnschdom en gemis van Ghristelijken geest. Zij die deze onhoudbare stelling aankleven, zijn meest al schijnheiligen, die -onbekend met staatkunde de gebeur tenissen niet in verhand maar op zichzclvc beschouwen, cn vol van de zedeloosheid onzer dagen, in hunue theologische razernij, alles op de toenemende zedelijke verbaslering der mcnschheid werpen. De Heer s Gravenweert beantwoordt het laf geteem dier philosophen aldusMen vergeel dat de Christelijke geest vroeger niet zuiverder was, dal die geest niet bestaat in het opvolgen van een aantal kerkplegligheden en gebruikenuil de .duistere middeneeuwen herkomstig, noch in hel naleven van dorre ijskoude formulieren en blind geloof aan oude Ooslerscho verhalen cn onbegrijpelijke leerstellingen. Men verliest uil het oog dal de zuivere Christelijke zin, gelijk Christus zelf dien in Zijne bergpredikalie verkondigde en door Zijn leven cn dood bevestigde, reeds vroeg, gewis twee of drie eeuwen na de kruisiging en toen de nieuwe leer zich uitbreidde, geheel en met enkel prijselijke ja bewonderens waardige uitzonderingen, in kwaadaardigen secten- en par tijgeest ontaardde enz. Ai deze gebeurtenissen getuigen niet voor den meer Chris- O O telijkcn zin der vorsten cn der volken in vroegere tijden van do zeden of zedelijke beginselen willen wij zelfs niet sprekenen hel dus veroorloofd de mecning te bestrijden dut de oorzaak der algemcene gisting in minder godsdiens tige gezinningen of in grootcr zedenbederf dan in die van o D O O vroeger eeuwen uitsluitend behoort gezocht te worden." Reeds meermalen hebben op de Franschc grenzen voorvallen plaats gehad, die zonder de omzigligheid der Belgische officieren, lot betreurenswaardige gevolgen hadden kunnen leiden- Dikwijls gebeurde het, dat de Belgische soldalen, alsmede de bewoners van cenige plaatsen op de grenzenop Belgisch grondgebied belecdigd werden door vreemdelingendie slechts twist trachtten te stoken. In den beginne, hadden deze hun doel niet bereikt, maarden twee den Paaschdag is een feit voorgevallendat een droevig einde nam. Een Frnnsch korporaal en een soldaat van het 74ste regiment van linie, waren bij Mouscron de grenzen overge trokken en hadden zich in eene herberg op Belgischen grond begeven, waar zij twist kregen met den waard en hem met de sabel mishandelden. Er werden twee karabi- niers daar Ier plaatse gGZondenom de wanordelijkheden te doen ophouden. De soldalen hadden zich reeds verwijderd en zich naar eene andere herberg hegevendie op eenigen afstand van de eerste was. De beide karabiniers trokken derwaarts cn zagen de Franschc soldalen ook deze herberg weder ontvlugten. De korporaal keerde zich onderlusschen omuitte velo smaadredenen en bedreigingen legen do ka rabiniers en liet zich in zeer bedreigende termen over Belgie uil.» Sta of ik schiet!" riep een der karabiniers en dewijl do Franschman loch bleef voortgaan me! schelden, brandde de karabinier los en school den korporaal op de plaats dood. De karabinier is gearresteerd cn er zijn strikto bevelen gege ven om de herhaling van zulke looneelen te voorkomen. Dezer dagen werd eene zaak van eene zeldzame be langrijkheid voor het geregtshof te Korlrijk behandeld. Ze ker executeur testamentair brengt namelijk voor het admi nistreren van eene aanzienlijke erfenis, eeno som van een rnillioen francs in rekening, terwijl de erfgenamen .weigeren deze som le voldoen. De drie communisten C. IfaakkeC. Gödeke cn G. Martin die in verhand staan tot het groole proces der plun deraars van den 24slcn Maart le Amsterdamzijn den 26slen April door de raadkamer der rcglbank naar den procureur- generaal verwezen. Het renvooi is gegrond op de feiten van vaanslag of zamenspanninggebleken uit een tusschen elkander beraamd ptlanalthans kenbaar geworden door de daad, van het doen drukken en verspreiden, wat den eersten en tweeden betreft en het helpen verspreiden wat den derden betreft van oproeping s-bi\'jetten voor werk volk op den Dam, tegen 24 Maart 1848, niet voorzien van den naam of woonplaats van den autheur of druk ker en zulks met het oogmerk om verandering te bewer ken in het bestuur of althans om de burgers legen el kander op le zetten en plundering en verwoesting in deze stad te brengen, lot welk laatste de verspreiding dier gedrukte biljetten werkelijk de onmiddelijke aan leiding is geweest De aanleg van hel proces is derhalve op eene kapitale beschuldiging gegrond, vallende-de bovengenoemde feiten in de termen van Art. 91 wetboek van slralregt, dat er de doodstraf op vaststelt, LONDEN, 25 April. Aan alle loodsen is van wege on zen handelstad hevel gegeven, om de het kanaal opvarende schepen Ie onderriglen wegens den slaat van zaken op het vaste land cn diegenen, welke naar de Noord- cn Oostzee bestemd zijn in Engelsche havens te doen binnenvallen. Te Grcenock heeft Zalurdag, ten gevolge van eenen voorgenomen op'ogl der charlisteneene botsing plaats gc-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2