(£>cmc«0bc BcrigU'u. bad lusschen lien en de politie; de volksmenigte bestond uit 7 a 800 personen. De processio werd overal belet, doch niet zonder dal door de wcerspannigen menige hardnekkige worsteling was beproefd. Te Edirnburg was men gisteren avond voornemens oene vergadering te houden tot het op stellen eener memorie aan II. M., om hare ministers te ont slaan. Ook te Nollingham heeft gisteren eene charlistische de- rnonstralio, doch van vreedzamer aard, plaats gehad, voor- namelqk om hulde te betuigen aan den Heer F. O^Connor, Nadat eene petitie aan de Koningin was opgesteld, ging de meniglo, die ten gevolge van den zwaren regen slechts tus- schen de 3- en 400 koppen bedroeg, bedaard uit een. De berigtcn uit Ierland blijven zorgwekkend ten aan zien der chartische bewegingen. PESTH, 20 April. Gisteren avond had hier een groole oploop plaats, die lot ongeregeldheden aanleiding gaf, tot welker demping men de hulp van nationale garde en mili tairen noodig had. Hoofdzakelijk gold het do Israelilen, maar de rijke Christen-bewoners werden niet verschoond. Reeds sedert eenige dagen hcerschlo eene groole gisting on der do lagere klassenhel kwam tot een conflict tusschen do werklieden en do bazenbij welke gelegenheid de*Tege- ring werd afgezet en men reeds luide de uitdrijving der Is raelilen eischle. De bazen maakten namelijk van don al- gemeenen haat legen deze lieden gebruik om de woede der gezellen, van zich op de Israelilen af lo wenden. Gisteren ontstond een oploopten gevolge van het kwetsen van een burger, door een Israëliet, dio voor het stadhuis op wacht stond en door cenige burgers was aangerandonmiddelijk eischlo het volk de ontwapening van alle Israeliten en de verdrijving van al degenen die sinds tien jaren zich hier ge vestigd hadden. De meeste winkels werden geslotende stralen wemelden van menschcndoch even spoedig ook was eene ontzagwekkende magt nationale gardes en soldaten op de been. Op hel stadhuis was do veiligheids-commissie ver gaderd, in welker midden de eerste minister Baltluyanyi verscheen, die zich zeer hevig uitliet legen de vijandige ge zindheid der burgers tegen de Israelilen. Des avonds ten 7 ure, begon men echter in sommige straten de huizen van eenigo Israelilen te plunderen en eer de nationale garde zich van de plaats meester maakte, waren verscheiden dier lieden deerlijk mishandeld. Ten 9 ure waren de straten gezuiverd en eenige honderd onruststokers in hechtenis. He den echter ontdekte men dat het niet alleen op de Israeli len gemunt was geweest, want ook aan vele woningen van Christenen waren de vensters ingeslagen. De burgerij wil nu do verdrijving van een gedeelte der Israelilen langs zoo genoemden wellelyken weg verkrijgen, en ten dien einde worden petitiën rondgcbrugl om handleekenirigen daarop lo verkrijgen. De nationale gardes, dio nog niet gewapend zijn, zullen nu van wapenen worden voorzien, en zijn des wege maatregelen genomen. PARIJS, 25 April. Omtrent den waarschijnlijken uitslag der verkiezingenkan men ook heden nog slechts vermoe- O 1 O dens opperen, zullende eerst Vrijdag de cindclijke uitslag of ficieel bpkend kunnen worden. De vrienden van orde, van het gematigde republikeinsche stelsel, blijven nog altijd goe*- do hoop koesleren. Even als gisteren hadden ook heden de verkiezingen plaats met weinig vuur en zeer langzaam. Reeds is het zeker, dat een groot deel kiezers geen gebruik van hun regt gemaakt hebben. Gisteren avond werden de ge sloten bussen verzegeld naar de mairien gebragt en den ge- heelen nacht door de nationale garde bewaakt, omdat men eenigen gewelddadigen roof der slembussen vreesde. Heden morgen ten 6 uro werden de bussen weder naar de sectien gebragt, en dadelijk daarop is het depouillemcnt begonnen. Door de aangenomen vereenvoudigde manier van depouille- ment zal reeds Vrijdag op het sladhais de algemeene lelling kunnen geschiedeninlusschen zal men bereids morgen de uitkomst kunnen weten. Reeds hu echter weet men, dat in het 1ste, 2de, 3de en 4do arrondissement de naam van den Heer Lamartineop alle lijsten, als met algemeene stemmen slaat opgeleekeud. De namen, die daarop volgen zijn die der voormalige Parijsche afgevaardigden, vooral van de Heeren Beryer, F ar in en Lasteyrie. In hel 9de, 10de, 11de en 12de arrondissement moeten daarentegen de lijsten van hel Luxembourg en van den club der clubs allo teekenaars hebben erlangd. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd P. Schenk en W. Otto. B. Keizer en II. Dumont. Baas en J. W. van der Waai. P. A. van Rees en L. D. Eartogli. Bevallen C. E. van der Haar gel). Kuipjes D. Overleden UI. E. Heller, 18 j.D. lierman, 23 j.A. Schenkius 19 j. A. Luiisz 3 j. E. Palm 78 j. In Breda is een arme drommel van honger bewusteloos op de straat nedergevallen. Bij een oproer, ontslaan in het Lycée-Mongehebben de jonge lieden een der professo ren uit het venster geworpen.Vele Engelsche werklieden uit Frankrijk ter zake van de Broederschapverdreven, zullen zich eerstdaags naar Zuid-Auslralie begeven. Me- hemed-Ali, onderkoning van Egypte, is gevaarlijk ziekmen vreest voor zijn leven. Do koning van Denemarken sukkelt aan eene keelziekte. Vacant de politieke charge van op perkok in de fabrijk teMedemblik, Iraclement ƒ500's jaars, behalve de lekkere beetjes. Bij de Isr. Gemeente alhier verlangt men een beestensnijder, Een ex-officier van ge zondheid, 38 jaren oud, thans vrocdmeesler, wenscht in familiare kennis te geraken met eene fatsoenlijke en niet geheel onbemiddelde Jufvrouw. (Zie Hand. 6078.) Te Keulen is dezer dagen de burgerwacht op de been geweest, om een vermeend oproer te dempen; bij nader onderzoek bevond mendat eene groolo driekleurige vlag op den Dom, door den regen verzwaard en door den storm hevig bcwo- O O gen, klappen gaf die naar geweerschoten geleken. De dames te Vcnelic hebben een verzockschift gerigt aan het voorloopig Bewindten einde de vergunning te erlangen lot de oprigling van een bataljon vrouwen, belast met de zorg voor do gekwetstenof om des noods de gevaren des slrijds te deelen. Bij het feest van verbroedering, den 20 April te Parijs gevierdbevond zich in de gelederen van een der legioenen der voorstad eene vrouw, met eene roode muls

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3