PliMKi VERKO0MG. £l&t?cvicuticu. DILIGENCE DIENSTEN op hel hoofd en een driekleurige sjerp op een wit kleed zij droeg een vaandel, waarop men las: Moeder van zestien kinderen gewond den 24 Februarij voor de verdediging der vrijheid. In Triëst zijn 24 opstandelingen met de wa penen in de hand doodgeschoten, de stad is in slaat van beleg verklaard. In de taalzuiverende klasso van hel Kon. Instituut is gesproken van getrapte verkiezingen. Op eene boekverkooping, onlangs te Londen gehouden, werd eene oudo uitgave van Esopus fabelen voor 3| Eng. schel ling verkocht. De kooper ontdekte bij het doorbladeren dat liet een eigen exemplaar van Erasmus was geweest en verscheidene eigenhandige aanleekeningen van dien beroem den geleerde bevatte, zoodat het nu door gegoede liefheb bers tegen hoogen prijs zou betaald worden. Een werkman heeft een betoog geleverdwaarin hij bewijstdat de maat regelen van Louis Blanc voor meer dan 1500 millioen frs. schade aan de Fransche nijverheid berokkend hebben. SIAClWETI»52ÏJg. Een jong geneesheer van Toulousc, die do geneeskunst van Mesrner volgt, werd door een' zijner cliënten onder ligt, dat eene jufvrouw hem wenschte te raadplegen over eene aandoening, die hoewel niet gevaarlijk, telkens terug kwam. Ka eenige inlichtingen, welke noodzakelijk schenen, werd het magnetismus voorgesteld en do dag voor de ope ratie bepaald. Het duurde niet lang of de zieke viel in slaap; bij haar ontwaken zcide de geneesheer met de meest doctorale ernst: Mejufvrouw, gij moet u in het huwelijk begeven." HoeMijtdieer, mij in het huwelijk begeven! Het hu welijk is mij nimmer aangeraden; integendeel hebben vele geneesheeren zich zelfs verzet tegen het remedie, dat gij mij voorslaat." Juist daarom zijt gij ook niet genezen; voor het overige hebt gij zelve, in uwen staat als somnambule, dion raad gegeven." Maar Mijnheer, op mijnen leeftijd lo huwen (39 jaren) zoude belagchelijkten minste moeijelijk zijn, vooral omdat ik verscheidene partijen van de hand gewezen heb." Mejufvrouw, ik bied u mijne hand, en zal gelukkig zijn, indien het mij vergund wordt aan uwo herstelling te werken." Do zieke bloosde en verwijderde zich. Ka verloop van eenige dagen werd de doctor de gelukkige echtgenoot van zijne cliënte, en dat niet minder voordeclig wasbezitter van een aanzienlijken bruidschat. Heden overleed na een smartelijk lijden van tien maan denmijne geliefde echtgenoot HENDRiKJE WIERSEMA in den ouderdom van circa 03 jaren, na eene echtverbind- tenis van bijna 45 jaren. Aldegenen dio de overledene gekend hebben, zullen be seffen, wat ik, mijne kinderen en behuwd kinderen in haar verliezen. A. RU IJ G H. Op uildrukkelijko begeerte van do overledene, zullen er geene uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. Nieuwediep, 24 April 1848. Een ieder wordt gewaarschuwd geen Geld of Goederen aftegeven, aan Martje Bijlbuiten voorkennis van haar vader fV. Bijl. Kieuwediep, 29 April 1848. tusschek ALKMAAR HAARLEM, aanvang nemende den 20 April 1848. Van Alkmaar naar Baarlem, des morgens ten 6 ure en des namiddags ten 2 ure. Van Haarlem naar Alkmaar, des morgens circa ure en des avonds circa 5i, ure. Ka aankomst der Rotterdamscbe treinen. Bij da aankomst der spoortreinendie op de Diligences naar Alkmaar corresponderenworden de Passagiers koste loos por Omnibus naar het kantoor gebragt. De Ondernemers J. vak der HAAGEK de Wed. J. J. QUIMTERNE. KB. KB. De reizigers, welke per Schuil van het Kieuwediep arriveren en de reis dadelijk per Diligence vervolgenkomen reeds omstreeks 9| ure te Amsterdam, ten 10 ure te Lei den, ten 10J ure te 's Gravenhage en ten 11| ure te Rot terdam aan. Een ieder wordt gewaarschuwd aan niemand eenige goederen of waren aftegeven, of op zijn naam crediet te verleenen, zonder schriftelijk bewijs van hem of zijne kinderen. Willemsoord, 28 April 1848. H. J. vak ES. Do ondergeteekende heeft het genoegen aan het geëerd publick bekend te maken, dat hij ontvangen heeft alle soorten van KleedenKarpetten en Mattenzich vleijende door eene civiele en prompte be diening, zich het vertrouwen zijner geëerde begunstigers waardig te maken. P. G E L H A R D. Nieuioediep 29 April 1848. Men is voornemens op Dingsdagden 2den Mei 1848, des voormiddags om 10 uren, ten sterfhuize van JAN KOOIJ, aan de kleine Keeten, onder de Gemeente Helder, ten overslaan van den Kotaris J. SCHOON, publiek om Koktakt Geld te verkoopen 7 KALFKOE1JEN, 4 PIKKEN, 3 KUIKALVEREK1 BUL- KALF, 20 SCHAPEN met LAMMEREN, 6 GANZEN, 1 Zwart RUINPAARD oud 7 a 8 jaren, 10 BIJENKORVEN met BIJEN, 1 SPEELWAGEN, 1 BOERENWAGEN, en 1 KAR. Voorts: BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN, HUISRAAD en INBOEDEL, waaronder: BEDDEN met der- zelvcr loebchoorencenig GOUD- en ZILVERWERK, ccne partij BRANDHOUT, en eindelijk: de Opstal van een HUIS, met STALLING, DARS en KAPBERG, do Opstal van een KEETen hetgeen verder lo koop zal worden aangeboden. Uitgegeven bij C. BAKKEll Ih. te Nieuwediep. Gedrukt bij S. UILTJES G. KOOïER, te Udder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4