WEEKBLAD vat dm ff". 20. HET ONTWERP VAN GEWIJZIGDE GRONDWET. «^b1G w e STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN, VERTOGEN km. ETS79E JAARGANG. irLill Ut Dit Weekblad wordt eiken Maandag-morgen •itgegeren bij 0. BAKKER liz te Nieuwe Diep. J)« l'rijs is 80 Cts. in de drie maanden en mor ie buitensteden franco per post 00 cents. Men «bouneert zich bij de Boekhandelaren en 1'cstkan- .erea zijner woonplaats. M A A ar I» A G ADVERTENTIEN gelieTe men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden, uiterlijk Zaturdagsd»» middags ten 12 urede prijs van 1 tot 1 regels is GO centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt voor elke plaatsing. Het ontwerp van gewijzigde grondwet door de commissie van den 17 Maart ji. den Koning aangeboden, is reeds, zoo wij verhouwen, in de handen van ieder, die eenig belang in zijn vaderland stelten zal over het algemeen eenen goeden indruk hebben gemaakt. Wij willen edrtr kortelijk naar de maie van on* bestfek op de gewiglig- *te verandeiingen de .aand >cht onzer lezers vestigen. Het is bekend, dat de bestaande grondwet aan vreemdelingen -eéne ge lijke bescherming voor persoon en goederen als aan de ingezetenen toe fcent en hoe desniettemin meermalen vreemdelingen zonder eenige vorm van proces het land zijn uitgezet; hoe zelfs vele tractaten zijn geslo ten, waai bij de regering zich lol uitlevering van deserteurs en misdadi gers verbond. Ofschoon niemand ontkende, dat de grondwet in dit opzigt al te vrij gevig omtrent vreemdelingen geweest was en het nuttig, noodzakelijk kon zijn een woelzieken vreemdeling die onrust en oproer stookte, hel land te doen ruimen, moest echter eene schending der we» bij ieder die gevoelt, dat alle. vrijheid en zekerheid ophoudt, zoodra wij ophouden slaven der wet te zijn, eene voortdurende ergernis verwekken. Wij juichen dus opiegt toe de wijziging, waarbij met behoud van het vrijzinnig beginsel, aan de wet wordt overgelaten, on tijdelijk in buiten gewone omstandigheden, den Koning niet zoodanige, magt te bekieeden éls noodig zal zijn en de regelen te stellen, volgens welke de Koning ver dragen zal kunnen aangaan tot uillevering van misdadigers. De grondwet ,sl it Ie naturalisatie van den vreemdeling uit. Dil ison- redelijk. Waarom zou de natie Z'ch v n bet voorn gt versteken, om van de kunde eens uifs'ekcnden vreemde.ings voo deel te trekken? Het ont werp Komt hierin te gemoet, maar suil tekens den weg al, dat die mo gelijkheid lot mijjbiuik onta rde, door de b«paling, dat die naturalisatie •llren bij de wet zat geschieden. Hit ontweip l-andbaaft de bepaling, dat niemand een voorafgaand ver lof behoeft, óm zijne .gedachten en gevoelens dooi de drukpers te open haren, maar J'vit (ie bijvoeging weg, in Art. 225 der grondwet voorko mende nb.ijten Se nogtans elk voor hetgeen hij kchriifi verantwoordelijk vaan «'e rma.it schappij bijzondere peizonen voor zoo ver dezer regten smogten - beleedigd zijn." Er >chijnen sommigth »e zijn die dit wensebten te behouden. Wij tchten bef oveilo.iig, omdat dit uit deri'aaid der z ak voortvloeit. Er is geene vrijheid, die niet hare natuurlijke grens vindt, in de régten van andei en. Het regt om vei zoeken aan de bevoegde magt schriftelijk in te dienen, is wel verplaats» onveranderd overgenomen. Wij hebben niets daar tegen. fnlusscheo meei.en wij in den IFdw net/u r (reeds o> ei leden?) eens •en betoog t<t hebben gelezen, dat dit ngt .-.({een betrof partiruMeie be langen en dus alie vei zoeken over grondwet-die ziening of andere politie ke regten uitsloot. De tijd is voorbij, dat dergelijke dwaze interpretatie in gang kan vinden en de voorstellers hebben het te regt beneden zich ge acht, on door eene andere omschrijving het regt, om ook over dergelijk# onderwerpen te petitioneren boven des iF aar nemer s bedenkingen te stellen. Van het grootste gewigt is de nieuwe bepalingwaarbij den ingezetenen het regt worlt gewaarborgd om zich te vereenigen.Het Handelsblad •chijni te weoschendat het regt om te vergaderen evenzeer daarbij er kend was. Indien wij vreesden dat bij een ander kiesstelsel de grondwet evenzeer zou worden verwrongen, ais wij dat vroeger hebben zien doen, dan ware die bijvoeging misschien niet overtollig; maar behalve» dat de voorstel lers in hunne memorie van toelichting het regt van vergaderen een uit vloeisel noemen v in het regt van vereeniging en dus de bedoeling van de b«*pn^mg niet twijfelachtig kan zijn, zouden wij durven vragen, wat het regt van vereemgen toch zou beduiden, als men niet zamen mag komen? Indien zoo l uiige toepassing der grondwet ooit mogelijk wordt, dan zal hare wijziging weinig heil aanbrengen dan zal men met behoud der let ter alles weten te piooijen of zich even als vroegersoms ook van de letter weten te ontslaan. Het inkomen van den Koning is op denzelfden voet behouden gebleven. Een miliioen guldens boven de opbrengst der Domeinen in het jaar 1822 aan den Koning afgestaan, die op een half miliioen 'sjaars berekend is, en zeker niet beneden die som zijn zal. "Wij gevoelen zeer wel, dat de commissie dit zuiver finantiëel punt niet gaarne heeft willen aanroeren. Ware liet echter niet beter geweest te bepalen, dat bij de aanvaarding van de regering bet inkomen van den Koning telkens bepaald zou wo.den. Wij erkennen gaarne, dit het inkomen van de kroon niet kan wor den afgemeti n naai den maatstaf van een ambtenaar.lïat hofstoet, pa- ieizenaanmoediging van kunstenaars, giften van liefdadigheid, de luis ter van een kioon uitgaven vorderen die niet dan door een nnn/.ieniijk inkomen kunnen worden gedekt; maar "Tiet is evenzeer waardat bijonzen hnan ieelen toestand eme uitgave van anderba 1 miliioen ook niet onver schillig is en wanneer derhalven e*n Kon ng uit eigen middelen tceJs een aanzienlijk inkomen b«zit, de behoefte, om de Natie met zu»k eene belangrijke uitgave ie belasten, minder wordt. Het is daarom, dit wij bij den a invang van elke regering door de wet, het inkomen voor den ganseden duur van die regering werischten te zien bepalen, waai hij dan in aanmerking kon woiden genomen, welke eigeu inkomsten dc Koning iee<N bezit. Dat de onschendbaarheid cb-s Kon'ngs en de verantwnnidelijkheid der ji ministers uitdrukkelijk vo <ll erkend, brhoclt naiuwedjks vermtdd te worden. Hei regt des Konings om verdragen niet vieemde mogend! eden te sluiten, woidt in zoover bij het ontweip bepeikt dal nu l aileen wan neer zij afstand of ruiling van grondgebied, maar ook wanneer zij man deling van wettelijke regien betreffen, door de staten-geueraaT"^moelen j worden. go* d gekeurd. Dn eheudige wijze, waarop de bestaande grondwet; is ioegep^sfh\ft deze bijvoeging noodzakelijk gemaakt. Het ligt in jden anul der zaak, dat elke we»lelijke bepa in d e de medeweiking dei stal* n-grnei *al vertischtniet door Jeu Koning alleen kan worden veranderd evenmin

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1