t .i ii (5 Ie Kaarden, lij Jisrisn» te Utrecht,, in de Koltijhuiie •I e n Ouden en Nieuwen Bak; te S 1 i e d r e e h tin hel He»l- lu II; te II a I d i n x v e 1 d in de Dorpslieibrrg le 's G r a V e n h a g e jn hel Bossche Veerhuis; op het eiland T e x e 1aan het Oude Sciiiid in de Zeven Provinciën; op liet eiland W i e r i u g e n ie Sl. II i p p o 1 i lu s-II oef; te B u i k s i o o lin het R o o c] e Hert; le Zaandam, inden 0 t I e rte Beverwijk, bij den Kastelein Heumak en te Z a a n d ij k te W e s ta a n en te A s s e n delft, in de Dorpsherbergen, alsmede te Koog aan de Zaan, bij den Kastelein 3a* dï jacïR. Zullende acht dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco worden gedaan, en inmiddels iiiformatiën te bekomen zijn bij dt n Hoofd ingenieur E. de Kruijff te Haarlem, en den Ingenieur JZ BMcntz »e Pui merende. 'U 'W 3 31ï2)l ït HELDER en NIEUWEDIEP, 6 Mei. Te Groningen is een menbelmagazijnj aangelegd van al lerlei oude meubelstukkenwelke bij verhuizen en schoon maken vpor velen een last zijn, en voor de armen zoo jiilnemend le pas kunnen komen. Ecno commissie van ecnigu Datnes heeft zich gevormd, en door do welwillendheid der voogden of regcnlen van het Groene Weeshuis een lokaal n O verkregen. De biunerimoeder van dit huis heeft zich belasl alles te ontvangen wat men van oude stoelen, ramen, la- fels, s'oven, kleederen, gordijnen, enz. kan en wil missen, terwijl do commissie voornemens is hetgene haar aldus wordt toevertrouwd lo laten vermaken of herstellencn alsdan voor brave armen to bezigen. In eene Damesclub in den faubourg St. Germain te Parijs, worden de regten der vrouwen met kracht onder steund en de standaard tics opslands tegen den man alle stonden van 7 lot 11 ure opgestoken. Een aantal vrouwen wedijvert aldaar in welsprekende klagten over hare eclitge- noolcnmaar de schoone sexo verzwijgt wijselijk hare ei gene gebreken. Men spreekt to Madrid van een romanesk avontuur, dal den hertog en de herlogin van Montpensicr zou zijn overgekomen. Zij begaven zich naar Aranjuez alleen van één bediende vergezeld. Op de hoogte van Benelezzo werden zij omringd door eene bende Cabccillus, die daar bet land afloopt ouder de bevelen van den kapitein Leand.ro Mous- jen. Alle wederstand was onmogelijkdo hertog gaf zich dus met zijne vrouw aan de genade der Cabccillas over. De roovers vernamen spoedig wie hunne gevangenen waren want de jonge vrouw trachtte hen door haro smeekingen te verloederen. Toen zy dat vernamen, begonnen zij blijde fandango's te dansen, onder de kreten: Leve het volk en de vrijheid.' Dood aan de koningindie onze reg ten tcher.dtl Men oordeele over do verbazing der reizi gers. Echter kwamen zij hierdoor nog niet vrij; maar na fen angstig wachten van vier uren stond men hun toe, rantsoen lo betalen. Zij gaven al bun geld en kleinoodiën en beloofden bovendien nog eene aanzienlijke som gelds. Men zegt dal de hertog van Montpensier maatregelen heeft genomen, om deze belofte naauwkeurig te vervullen, daar hij wel overtuigd is, dal wanneer li ij de Cabecillas eenmaal bedroog, iiij hun de tweedemaal niet zou kunnen ontsnap- j pen. LONDEN, 2 Mei. Gelijk wel te denken is, ondervindt onze handel met liet vaste land, vooral door hel aanhouden van schepen in Denemarkengroot nadeel; gelukkig daar entegen worden de vooruilziglen wegens de vaart' op Oost» iudiu en Amerika meer opbeurend. De Hertog van Wellington is den Islen Mei zijn 80ste levensjaar ingetreden. De boriglen uit Ierland worden al meer en meer be slissend. Dij eene, gisteren le Dublin uitgevaardigde pro clamatie van den Onder koning wordt de voorgenomen ver gadering van den raad van 300 en liet oprigteii eener na tionale garde verboden. Dit verbod beeft eene onbeschrij felijke sensatie verwekt. Ook is er sprake, om het gansche graafschap Limmeriek in slaat van beleg le stellen. Zatur- dag avond zijn le Limmeriek ernstige ongeregeldheden uit gebarsten, door hel uoodigen van den Heer Mitchell in eene vergadering van liet jonge Ierlandwant ten gevolge van (Ie scheuring, welke onder de repealers begint veld lo winnen, werd hel gebouw der vergadering met eene hagel bui van sleerien aangevallen, waarop de leden der klub met geweerschoten uil de vensters antwoordden, waardoor een man werd gedood; ook de Heer S. O'lirien ontving eene ernslige kwetsuur en hij heeft zijne plaats in het par lement opgegeven. Policic en troepen doorkruisen de stad, KONINGSBERGEN, 27 April. Zoo even ontvangt men bier de lijding, dal le Memel drie Dcensche Wcst-Itidie- vaarders in beslag zijn genomen. Morgen vei trekt van hier zwaar geschut naar die plaats. Het lstc regemeiit infante rie gaat morgen uil deze stad naar Inslerbiirg om liet voo> de plundering van Russische overloopers te beveiligen. BERLIJN, 2 Mei. De verkiezingen der kiezers zijn gis teren alhier zonder eenige slouinis afgeloopcn. De Koning heeft gblerpn eene proclamatie aan hel Ie», ger uitgevaardigd, waarin hij hetzelve aanmaantom zich steeds als dappere verdedigers der Duitscho vrijheid te too- uenen tevens ook om orde, achting en gehoorzaamheid aan de wel te verzekeren, eu de staatsregeling te handha ven. De Koning geeft zijne verwachting te kennendal het Pruisische leger lot vervulling dier pliglen en lot bereiking van clat groote doel geene offers to zwaar zal achten. O o To Sohnceberg zijn bij een, in den ochtend van 29 April uitgebarsten brand, ten huize eens bakkers, eene zwangere vrouw, hare moederbenevens 5 kinderen omge komen. FRANKFORT, 2 Mei. Gisleren voormiddag is de stad Mannlieim in slaat van beleg verklaard; le gelijker lijd ruk- len 3000 man Beijcrsche troepen van Ludwigvliafen over den Rijn en bezelledcn benevens de Keurliessisclio cn Nas- sauschc, die zich reeds daar bevonden, de openbare pleinen en de hoofdstratenterwijl eene groolhertoglijke verordening werd afgekondigd, dat alle burgers binnen 3 uren hunne wapenen moesten afleveren, die lol dat de rust hersteld en verzekerd zal zijn, door den militairen koniuiaiidaiit in be waring zullen genomen worden. De burgers leverden zon der tegenstand de wapenen af. In Mannlieim zelf werden vele arrestatiën bewerkstelligdouder andeieu werden al)$

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3