(6cuu*ttgbc ficvtgtcu, DE DANS DER WILLISSEN. Cïbocvtc ti tién SOME R-Z «eissenmannen in hechtenis genomendie op den 26-ten April eeiien aanslag op de Nassausche Iroepen hadden ge maakt. Ten gevolge van een ingesteld onderzoek is bevve- tcn, dal men op dien dag eene repuhlikeinsche omwenteling Op het oog hadwelk ontwerp echter mislukte, tengevolge tan het uitblijven der verwachte hulp van hoeren. BURGERLIJKEN STAND. Gelinwd K. Smit en A. de Wijn. J. Schutter eu A. Bak ker. Bevallen M. Kenler geb. Rongen bijlZ. Overleden F Dokter, 35 j. J llniiruall, 7 m. C. J. Svrigli, j J. Piedschuian 48 j. In Pcrzie is eene revolutie uitgebarsten; waarschijnlijk cal hel rijk in verscheidene kleine deelen gesplitst worden onder onafhankelijke Opperhoofden. liet Fransehe dagldad la Press» wilde onlangs in eene petitie aan de provisionele Regering ook hel volgende opgenomen hebben: 11el «ogen blik is gekomen om ons leger op zijnen waren grondslag op lo houwen, namelijk op de vrijwillige dienstneming. Geene conscriptie Geene loling van inenschen Geene plaats vervangers! Geen slavenhandel in blanken meer!" Te Delft is onlangs een os vertoond van 1035 Ned. ponden. Eene dezer dagen uitgekomen Duilsche courant bevat eene aankondiging, hierop nederkomendeDat in een lijd, waarin zooveel over het zorgen voor werk en werklieden gesproken wordt, men aan diegenen die daarvoor willen ijve ren een bewijs moest afvragen, dat hunne bevoegdheid bij- tonder zou doen uitkomen namelijk de quitantiën van hunne kleêr- en schoenmakers. Te Brussel zijn twee Engelsclien gearresteerd wegens hel verspreiden van valschc hankuoolen, juist toen zij op hel punt stonden zich per stoom uit de voeten te maken. In hel hertogdom Nassau jagen de boe- Tën zonder acte. De Haagsche Heeren en Dames stellen zich bij voorraad een dolle pret van de aanstaande kermis voor; aangedaan door al de beschrijvingen van onrust on woelingen, vleijen zij zich alsdan afleiding en uitspan- Ding te zullen vinden. In Berlijn is eene revolutie uitge barsten onder de drukkersgezellen. De koningin ran Reijeien is voorspoedig bevallen vaneen zoon; alles wel. Bij G.J. IV AnconaHal-leeg No. 22 te Amsterdam wordt met succes gedebiteerdNagelaten bl ief van een Jenever drinker aan alle menschen met plaatwerk prijs 10 cents. In de residentie verlangt men eene keukenmeid, die lot het matigheidsgenootschap behoort. Te Raszchow heeft eene Poolsche kroeghoudster den soldaten rallenkruid in brande wijn gegeven, ten gevolge waarvan een man gestorven is. -De Belgen hebben Leopold eene Serenade gebragl. De pauselijke minister van finanlien is bezig om de schat kist te repareren men zegt dal Floris hem helpen zal. In Po-en houden dc hoeren redevoeringen. 24 Belgische werklieden zijn door hunne Fransehe naburen op eene bal dadige wijze mishandeld. Te Amsterdam Haarlem Zwol le, Leeuwarden eu Utrecht zullen spaarkassen worden op- gerigt en voorloopig opengesteld voor de leden van de ma- igheidsgenootschappeii. Behalve lungo huren cn stollen laarsjes, beginnen onze zeehelden ook pnraiols tc dragen; vroeger was het II. H. oflicierei» niet eens vergund zich van eene parapluie te bedienen. O Tempora! O Mores! FEUILLETON. Uit een der boven vertrekken van zijn kasteel wierp de trotsche barow tan Loewenstein een somberen blik op het enge pad, dat tan dea top des bergs in de vallei nederdaalde. Een jongeling- verliet Ie paard de p)ort van het kasieel; de baron hem bemerkende gliml.igchte mei eene woeste vreugde, en beval aan eeuen knecht zijne dochter E m e 1 k a te laten komen. Het jonge meisje naderde de kamer tan haren vader als eene betoo- vereriae straal ie midden tan sombere wolken. Hij geleidde haar naar het venster en zeide Ziet gij dien rid.ler, die naar den weg galoppeert, en herkent gij hem r-Jfa vader, antwoordde E mei ka met eene onoverwinnelijke angst liet is uw edele schildknaap O yula. Welnu! hernam hij koeltjes, gij zult hem nimmer wederzien. Het jonge mei-je wankelde als iemand die door een' doodelijken slag j getroffen wordthare oogen sloten zich. Haar vader was genoodzaakt haar te ondersteunenen liet haar door hare dienstmaagden in haar terlrèk teiug brengen. (i y u l a evenwel vervolgde zijnen weg naar bet huis tan de tempelier» van l'osteny, zonder zich te "bekommeren over het lot, dat de baron hem bereid had. Hij had eenen blief aan den prior te overhandigen en ver heugde zich over het blijk van vertrouwen dat de baron hem gegeven had door hem met deze zaak te belasten. Hij beminde E m e 1 k a liij werd door haar bemind en men kan zich ligtelijk de bekoorlijke droo- rr:en vooistellen waaraan zijn jong hart zicli overgaf. Tegen den avond kwam hij in een bosch nabij het klooster, waar hij zich begeven moest, e.i hield daar stil, 0111 den nacht af te wachten. Het was een der schoon ste Mei avonden. De purperen stralen der schemering het bekoorlijke azuur tan een wolkenloozeu hemel, het gerui>ch der hoornen, de welluidend» zang der nachtegalen, de frissche geur der bloemen, alles betooverde de blikken, de zinnen en de gedachten tan den jongen edelman. Iïij had in dé veriukking zijner geestvervoering, de geheele wereld wei aan zijaj hartkunnen drukken. Weldra begaf hij zich weer op weg, en na eenige oogenblikken rijden» bemerkte hij eensklaps het oude klooster somber en koud als eene wezen lijkheid die zich tegeuover eene dwaling verheft. Hij gaf het teeken dat de baron hem had aangeduid; eene ijzeren deur, krakende op hare hengsels werd geopend. Van wege wien? vroeg een dienstdoende broeder, die den drempel, nad eide. Van wege den baron van Loewenstein, voor den prior. Het is wel, volg mij. Beiden liepen een duisteren naauwen gang door, en gingen vervolgens langs eenen kleinen trap naar boven. De broeder klopte zachtkens drie malen aan eene deur. Men hoorde eene stern eenige woorden mompelen. De btoeder gaf G yula een teeken oin naar binnen te gaan, cn verdween onder de zwarte bogen eener galerij. (Vervolg hierna.) P. J AGOBOWIGZ, uit Amsterdamberigl het Geëerde Publiek, dat hij hier gearriveerd is met ZOMERJASSEN, HUIS-of KAMERJAS SEN, BROEKEN, Fijne KLEEDINGSTUKKEN worden naar den laalsten smaak op bestellingen gemaakt; zoo ook alles' wat lol dit vak behoort, tot civiele prijs. Benoorden do Rasters No. 33, te Nieuwediep. Uitgegeven bi) C. BAKKER Bi. te Nieuwedirp. G.iiruLt bij S. UILTJES G. KOUTER, U Helder. .1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4