HET MINISTERIE. WAARSCHUWING. SCHUTTER IJ. De instelling cener eerste kamer is behouden gebleven. liet aantal harer leden zal de helft der tweede kamer bedragen. Zij zullen den ou derdom van 40 jaren moeten hebben bereikt en in de directe belastingen, met uitzondering van bet patentregt, in Zuid-en Noord-HollandZeeland, Utrecht en Vriesland ƒ1200, in Overijssel ƒ1100, in Groningen 1000 in Noordbrabnnd en Drenthe ƒ900 eu in Gelderland en Limburg 800 moeten betalen. Zij lullen voortaan geen tractement, maar alleen ver goeding van reiskosten genieten. Waarom inen eene eerste kamer heeft behouden is moeijelijk te zeggen. De g-oote kapitalen bezitten reeds zoo veel invloed in den tegenwoordigen toestand der maatschappij, dat wij nielnoodig achten den rijkdom nog eens afzonderlijk te laten vertegenwoordigen. Als er strijd is tusschen de beide kamers, wie zal dan de geest der Natie vertegenwoordigen? De eerste kamer welker leden niet zijn gekozen omdat men hen boven anderen tot zijne vertegenwoordigers verlangde maar omdat men uit een beperkt getal rijken moetende kiezenzich tot iemand moest bepalenom geen erger te verkrijgen. Als de kamers altijd eenstemining zijn, is de een nutteloos, als er strijd is, dan maakt men de veronderstellingdat beide de Natie vertegenwoordigen te schande. Beschouwt men ze als bolwerk voor den troon, als eene machine om de regering de onaangenaamheid der weigering van een verlangen der tweede kamer te besparen, dan ver liest zij weldra hareu zedelijken invloed en zij is minstens overtollig, zoo niet schadelijk. Vervolg hierna Wij hebben het een oogenblik betreurd, dat wij verhinderd waren ons overzigt van het ontwerp der gewijzigde grondwet vroeger te beginnen, daar wij vreesden, ook met inachtneming der meest moge lijke beknoptheid bij de wcekelijksehe uitgave van ons blad niet het eind te zullen bereiken, voor dat de ontwerpen reeds bij de Staten-Gencraal zouden zijn ingekomen; die vrees is ij del geweest. LMen ver neemt nu dat de ontwerpen nog niet bij den raad van staten zijn ingediend! Toen wij in ons extra nummer van den 31 Maart jl. verklaarden, dat de uitsluiting van Thorbecke aan kuiperij of reactie moest toegeschreven worden en wantiouwen jegens het ministerie, dat daaruit voortgekomen was, moest inboezemen, dat de on bestemde verklaring, die de president Schimusel- penninck bad gegeven, dat wantrouwen moest ver meerderen, toen was er menigeen, die ons verweet verkeerd te bandelen nu reeds wantrouwen te too- nen. En wat beeft nu de ondervinding geleerd. Ishet ministerie een dat handelt? of zijn Donker Curtius en Eusac reeds niet de handen als verlamd door hunne vcrbindtcnis met den Angloinaan. Een paar millioen is er extra voor oorlog aange wezen, zonder dat men weet van waar het geld moet komen. Ken belofte is er gedaan om den accijns op gemaal en geslagt aftcschaffcn of te ver minderen. die elk verstandig mcnsch alleen als middel om bet gemeen eenig zand in de oogen te I strooijen, als kwakzalverij zal beschouwen, daar het onuitvoerbaar is zonder eene gehecle omwerking onzer belastingwetten. Maar wat alles de kroon opzet, is de traagheid, waarmede de herziening der grondwet wordt behandeld. Is het thans tijd van dralen? Mag men het regtmatig ongeduld der natie tergen? Zijn de Ministers het zelve onderling on eens, wat zij van het ontwerp der Commissie wil len behouden? Treedt dan af! Laat den Koning ee ne keuze doen, wie hij wil behouden en de natie zal weten, wie hare wenscheti wilde verhooren, wie aan reactie gehoor gaf; maar verbeuzel den kostelijken tijd niet door uwe oneenigheid! Het Ministerie was een weik van transactie en daarvoor is de lijd voorbij; het was dood geboren, en weinige weken zijn voldoende geweest om zelfs de meest vertrouwenden d arover de oogen te ope nen. Hoe eerder het hegraven wordt hoe beter! De BURGEMEESTER van den Heldermaakt hij dezen aan de Ingezetenen en belanghebbenden bekend, dat over eenkomstig artikel twaalt der Plaatselijke Keure van der» 28 Augustus 1844, de jaarlijksebe schouwing over de alge- mecne Plaatselijke uitwateringen cn goten door lleeren Wijk- meesteren zal worden gehouden oj» dingsdag den 23slen Mei aanstaande, en herinnert allen, wien hel aangaat, aan de hejialingen van bovengenoemde Keure, met uilnoodiging en aanmaning, om te zorgen, dat de waterleidingen cn goten, die over en langs de jierceelen der bewoners loo|ienbe hoorlijk zijn ojigemaakt, besehoeid en voor zoo verre die langs den algemeenen weg zijn gelegen, van behoorlijke dek- planken zijn voorzien. Wordende elk cn een iegelijk, die daarbij belang beeft gewaarschuwd, do hejialingen van meergenoemde keure op lo volgen, als zullende de overtredingen len dezen, met ernst worden vervolgd. HELDER den 11 Mei 1848. De Burgemeester voornoemd J. in 'T VELT De BURGEMEESTER der Gemeente Heldervesligt bij deze de aandacht oji do Publicatie betrekkelijk dc ojiroe- ping ter inschrijving voor de Schutterijwelke heden heelt plaats gehad, mcl herinnering aan zoodanige ingezetenen, welke in den jare 1822 zijn geboren, of ouder zijnde, zich in vorige jaren niet hebben aangegeven, dat de inschrijving op den eersten Jnnij aanslaande wordt geslotenen de nalafigcn aan de inschrijving, de daaruit voortvloeijcnde na- deeligc gevolgen aan zich zeiven zullen lo wijten hebben. HELDER 12 Mei 1848. De Burgemeester voornoemd J. in 'T V E L T, H 3 8ÏÏÏ3 '11£ D 3 ff S 5§ H» HELDER cn NIEUWEDiEP, 13 Mei. Naar men verneemt heeft Noord-Amerika Ie Kopenhagen geprotesteerd tegen het in beslag nemen van Noprd-Ameri?

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2