GELIEVE HIERVAN NOTA TE NE OPROEPING YAN CREDITEUREN. PUBLIEKE VEILING STOOMBOOT tan Amsterdam naar tien Helder komen? Te Mom is ee ne „vrouw verlost van 4lingon. lis Middelburghebben de trouwen de soeieteit bezocht, en Ie Parijs zag men bij de ècrsle zitting der nationale vergadering sierlijk gekleetlo da mes op de voorste banken. De emancipatie der verdrukte schoonheden zal in de 19de eeuw op eene schitterende wijze haar beslag erlangen. Gemelde zitting heeft plaats gehad 5 Mei (Napoleons sterfdag) en geduurd lot 's nachts half een. De redevoering van den burger Lamarline werd her haaldelijk toegejuicht; overigens moet de zitting weinig vol daan hebben. Te Amsterdam is de Kardinaals dochter verschenen en te koop voor ƒ6.75. (H. 6696). De Ooslenrijksche en Fransche schatkisten hebben behoefte aan klinkende specie. Idem de Nederlandschc. Te Munchen is een bier-oproer gestild. De Pruisen hebben eene groote slagting aangerigt onder de bevolking van Posen. De Pie- montesche soldaten deserteren uil ontevredenheid. Enge land is gansc'n niet gesticht over de aanmatigende politiek tan Koning Karei AlberlLord Minto zal hem eerstdaags namens zijne regering, een krachtig protest laten zien, waar in hevige bedreigingen voorkomen. De Koning van De nemarken is ook lang niet op zijn gemak: hij moet aan boord van een oorlogschip het binnenrukken der Pruisen in Apenrade met opmerkzaamheid beschouwd en tol een zijner adjudanten gezegd hebben: Hel is misschien de laatste maal dat ik Apenrade als mijne stad mag zien." De Russische gezanten bij de Duilsche hoven maken zich allen tol hun vertrek gereed. To Dusseldorp hebben de sol dalen een wandelenden burger zijn meisje willen ontnemen, ten gevolge waarvan bloedige tooneclen hebben plaats gehad. De Prinses van Oranje wordt te Slulgardl verwacht. BLADVULLING. Regifugium of koningsvlugt was een oud Romeinsch feest dat op 24 Februarij gevieid werd, ter herinnering aan de vlugt van den laalsten Romeinschen koning Tarquinius Superbus en aan de vestiging der Republiek in Rome (510 jaren vóór Christus). De 24ste Februarij is ook de dag van do vlugt van Lede wijk Filips en van de Pio- clamatie der Fransche Republiek. Qlbocrtentiën De erkende Schuldeischers in het Faillissement van JAN BREETJz, Leerkooper cn MrSchoen en Laarzenmakerwo nende aan den Helder, worden bij deze opgeroepen, om op LVoensdag den 24 Mei 1848, des voormiddags precies ten 11 uren, te compareren, in de gewone Audiëntie Zaal der Arrondissemenls Reglbaiik te Alkmaar, ten einde de Rekening en Verantwoording aan te hooren, welke door den Cura tor ten overstaan van den EdelAchtbaren Heer Regler Com missaris in dat faillissement zal afgelegd en na goed bevin ding, door laatstgenoemden Heer gesloten worden. Helder den 13 Mei 1848. De Curator voornoemd II. P. L I O T A R T. Tot onderstaande zeer lage prijzen zijn hij de em- dergeteekenden te bekomen: gedrukte Rekeningen 8vo per 1000 Exe. ƒ4.00. Nota's per 1000 Exempl. 4.00 Adreskaartjes per 1000 Exe. 4.00. Prijscourantjes per 1000 Exe. 4.00. Kwitant. (gew.) p. 1000 Exe. 2.00. Assignaliën per 1000 Exe. a 2.50. Convocatie-bilj. p. 1000 Exe. 4.00. Nachtlijsten voor Heeren Logement houders per 100 Exeƒ1.00. Trouwbrieven per 100 Exe. 3.00. Rouwbrieven per 100 Exe 4.00. Sigarenzakjes met gedrukte etiquetten op wit en gekld. papier (ongeplakt) per 1000 Exempl4.00. Drukloon v. sigarenzakjes zonder leve ring van papier p. 1000 Exe. .ƒ2.00. Voorts: Allo soorten van Biljetten, Stalen, Circulaires en hetgeen verder tot het vak behoort, alles tot geëvenredigde zeer lage prijzen, geen kosten noch moeite sparende voor eene, aliezins nette en spoedige bediening. 8. GILTJE8 en Ct. KOOTER. van UITMUNTEND te veld staand KOOLZAAD, in den droog- gemaakten veenpolder te Assendelft. De Notaris fVillem Smitstand plaats hebbende te Zaan' dam, zal op Dmgsdag den 30slen Mei 1848, des voormid dags ten 10 ure, in hel logement de Prinste fVest zaan, voor zijne principalen, in het openbaar te koop aanbieden: Hel, op ongeveer 300 Bunders in den drooggemaakten veenpolder, onder de gemeente van Assendelft, uitmuntend te velde staande WINTER-KOOLZAAD; breeder bij de gedrukte notitiën vermeld. Dc aanwijzing in loco, zal gedaan worden door den Heer Cornelis Kooijmangrondeigenaar, wonende aan hel Vrou- icenverdrietonder Assendelft, bij wien levens nadere in- forinaliën omtrent dezen verkoop to bekomen zijn; terwijl dc notitiën, houdende eene breederc omschrijving tan het te veilcne, op franco aanvrage verkrijgbaar zijn bij ge noemden Hoer Kooijman en bij den Notaris. Dienst tusschen ALKMAAR en AMSTERDAM, dagelijks, uitgezonderd Donderdag* Van Alkmaar 's morgens 5§ uur. Amsterdam i> 7| Alkmaar 's middags lA Amsterdam 5 Uilgegeven bij C. HAKKER liz. te Nieuwediep. C#«!ruk» bij S. GILTJKS G. KOOTER, t. Hddtr,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4