SCHUTTER IJ. AANBESTEDING. 0 a i '2 m iD 2 si m eene beooidetlingof ur*t besteed iigoed besteed is. Stel dat met het •o& op czn dreigend oorïogs^cTaar aanzienlijke sommen voor het leger vvordco toegestaan, maar dat dit gevaar weldra wijkt, zoo dat de groolere uitgaven onnoodig worden, dan zal de rekenkamer, die slechts de uitga- ven met de begrooting vergelijkt, cene beschikking over het gansche toe gekende bedrag moeten goedkeuren. De staten-generaal zullen nu be- oordeelen nieï alleen, of men binnen de cijfers der begrooting is geble ven maar of de uitgaven nuttig, noodzakelijk waren. De af- en over schrijvingen van de eene post op de andere, die tot vele misbruiken aanleiding gaven, zijn vervallen. De Jeilen der Provinciale staten zullen voortaan regtslreeks door de in gezetenen, op de wijze bij de wet te bepalen, voor den tijd van drie jaren worden verkozen en daarmede zal dan de dwaze vertegenwoordiging van standen, waarvoor in onze maatschappij geen redelijken grond meer be staat, vervallen. De wet zal bepalen, hoe dikwerf de Provinciale staten zullen vergade ren. Aan den koning blijft echter de bevoegdheid ze buitengewoon bij een te roepen. Aan den sints lang geuilen wensch, dat ook zij in het openbaar mogten beraadslagen, wordt in het ontwerp toegegeven. Het zal de belangstel ling in de Provinciale aangelegenheden vermeerderen en leven en kracht aan de staten bijzetten. Bij regtstreeksche verkiezingen schijnt liet bo vendien een volstrekt vereischte dat de kiezers beoordeelen kunnenhoe de gekozene aan bet in hem gestelde vertrouwen beantwoordt. De staten dragen de kosten van hun bestuur, voor zoo ver bet rijks bestuur is, vooraan den koning, die ze op de begrooting der staatsuitgaven brengt. De begrooting van enkel provinciale uitgaven wordt alleen aan '"skonings goedkeuring onderworpen. De belastingen vereischen de bekrach tiging eener wet. De staten wordeu met de uitvoering van zoodanige wetten en besluiten, als bij die weiten of door den koning aan hun wordt opgedragen, belast. De belemmerende opnoeming der onderwerpen in de bestaande grondwet is daarmede weggevallen. De magt des konirigs, om de besluiten der staten te schorsen of te vernietigen zal door de wet worden geregeld. De vroeger veel besproken rraag of dc commissarissen des konings, de gouverneursdie in de vergaderingen der staten en van gedeputeerden voorzitten, ook bevoegd zijn mede te stemirun, isbij hetontwerp in ontken- nenden zm beantwoord. Zij zullen alleen ecne adviserende stem mogen uitbrengen. Dc znmenstelling der gemeentebesturen zal door de wet worden ge regeld met inachtneming der bepaling, dat aan het hoofd der gemeente cenen raad zal staan voor een bepaald aantal jaren door de ingezetenen verkozen. 5Ien ziet dat openbaarheid hier niet volstrekt door de grondwet wordt voor geschreven. Zij ligt echter in de bedoeling der voorstellers, daar zij in de memorie van toelichting regtstreeksche verkiezingen en openbare hande ling der provinciale en plaatselijke vertegenwoordiging de levensbeginselen dezer regeling noemen. Daar echter bij de plaatselijke vertegenwoordi ging in vele kleine gemeenten openbare mededeeling van het verhandel de voor den aanvang althans, voldoende en zelfs deze in onderscheidene plaatsen te moeijelijk en kostbaar kan schijnen, hebben zij niet onbepaald bij de grondwet willen gebieden, maar aan de wet overgelaten de regels voor tc schrijven. De BURGEMEESTER der Gcmecnle Heldervestigt l ij deze de aandacht op de Publicatie betrekkelijk do oproe ping Ier inschrijving voor de Schutterijwelke heden heeft plaats gehad, met herinnering aan zoodanige ingezetenen, welke in den jaro 1823 zijn geboren, of onder zijnde, zich in vorige jaren ni< l hebben aangegeven, (lat dc inschrijving op den eersten Junij aanstaande wordt gesloten, en de ïialaligcn aan de inschrijving, de daaruit voorlvloeijende nn- dcelige gevolgen aan zich zelven zullen tc wijten hebben. HELDER 12 M»i 1848. De Burgemeester voornoemd J. i .t 't VELT NB. In da vorige Courant van den 15 dezer No. 21 stond het jaar van gehoor le abusi vel ijk 1822 in plaats van 1823, Op Maandag den 29 Mei 1848, des voormiddags ten 10 ure, zal de Ontvanger der Domeinen te Alkmaar, ten overstaan van den Burgemeester der gemeente Helder, in het Heercn Logement aan den Helder, publiek bij opbod en afslag, in één perceelaanbesteden: Het onderhoud der DOMAN1ALE PACHTHOEVEN, met de vva:erkccrende AARDEN KADE c*i cenige DUIKERS en DAMMEN, op het Kóegkas, in de gemeenten den Beider en Callantsooggedurende den tijd van één jaar, welke gerekend wordt te zijn ingegaan 1°. Mei 1S48 en to zullen eindigen den 30 April 1849. Het bestek en voorwaarden liggen ter lezing ten kanto re van den Ontvanger der Domeinen te Alkmaar; ten Raadhuize der gemeente Helder; te Alkmaar in den Roo- den Leeuw en in de Toelastle Helder in het ileeren Logementaan het Nieuwe Diep in het Ileeren Logement en in den Burgen aan hel Zand bij J. Bergen. Do aanwijzing zal gedaan worden door den Opziener J. SWERVER wonende lo Alkmaar, bij wien nadero in lichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd B E N T E IJ N. HELDER en NIEUWEDIEP, 20 Mei. De Artillerie is hier deze week druk bezig geweest met het ontschepen van ammunitie. Dc Heer Mr. S. P. Lipmanheeft dezer dagen een adres aan dc Tweede Kamer der Slalen-Gencraal ingediend, dat om zijne belangrijkheid gewis door alle welgezinde bur gers in Nederland met belangstelling zal gelezen worden. De Arnh. Ctyan den 14 dezer heeft het in hare ko lommen opgenomen en ook wij zouden dit belangrijk stuk volgaarne cene plaats inruimen, ware het niet te uitgebreid voor de beperkte ruimte van ons weekblad. Wij laten hier alleen volgen liet verzoekin gemeld adres voorkomende lo, Dal het der Vergadering moge behagen, door alle Ie harer beschikking slaande middelen dc bespoedigde in voering der nieuwe staatsregeling lo bevorderen; 2o. Dal het haar moge behagen, door bloot tijdelijke maatregelen in lijdelijke behoeften te voorzien en 3o. Dal het der Vergadering moge behagen, hare goed keuring tc onthouden aan alle zoodanige ontwerpen, ali welke, ingrijpende in de finanliëte toekomst van Nederland, tot den werkkring behooren van dc aanstaande vertegen woordiging van hc,t Nedcrlandsche vo'ik." L' Esprit Public zegt dat Lodewijk Filips naar men wil, het kasteel Clarcmont zal verlaten, om het paleis Cuen Rctiro te gaan betrekken, dat (Ie koningin-moeder van Spanje, Maria Chrislinater zijner beschikking hoeft gesteld. Dö lucht in Engeland is schadelijk voor dc gewe zen koningin Amelia, die aan zware hartkloppingen lijdt. Dc geneesheeren adviseerden, dat de koningin zich naar ecne zachtere luchtstreek meest begeven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 2