Bezuiniging bij liet Departeméiit van Marine. ilcn kop der maand Blei zü 1 hel vertrek plaats vinden, dal den prins van Joinville veel genoegen doel, terwijl Lodeunjk Filips vermoedelijk veel liever in Engeland zou Wijven, De prins loonl zich zeer verontwaardigd jegens den Heer Guizot en heef! verklaard, dal hij naar Brazilië zou vertrekken, wanneer do Heer Guizot mede naar Spanje ging. Den 16 Mei heeft do Nationale Vergadering Ie Parijs eene gevaarlijke crisis doorgcslaanhet volk is haar binnenge drongen onder de kreten: Leoe PolenDc zitting is op geheven onder eene onbeschrijfelijke verwarringdoch daarna weder hervat. Do indringers hebben beproefd een nieuw bestuur zanaen lo stellen. Barbes, BlanquiCabet en Sobrier zouden er deel van uitgemaakt hebben; zij zijn terstond gearresteerd. De aanslag is alzoo mislukt. Gene raal Coitrtais bevelhebber der nationale garde is afgezet en in hechtenis genomen. Hij is vervangen door generaal Feu- vhèret. Dc Comissie van het Uitvoerend Bewind heeft zich des avonds naar het stadhuis begeven en begint cenige veer kracht te verloonen. Dc rente is gedaaldmaar niet zoo veel als men reden had to vreezen. Men was in Parijs van oordeel dut men zichdoor eenigen moed lo loonenge makkelijk van al deze factiën zou meester maken. BURGERLIJKEN STAND. Gehuwd J. Griek en J. Bruin. Bevallen 51. C. J. Simonides geb. van Oosten. D. 51. Dijker geb. de Graaf. Z. A. Dijker geb. Troost. D. E. Kok geb. Oglan. Z. A. Spigt. Z. Overleden J. A. C. üoppesteijn, 9 j. G. J. Breet, 77 j. Ingezonden Mr. Dirk Donker Curlius heeft bij zijne verklaring op den 13 Mei in de vergadering van (Ie Staten Generaal waarbij liij zijne beschouwingen omtrent de behoeften van het oogcnblik bloot legt onder anderen gezegd, dat liet cijferder begrooting voor Marine hem te hoog voorkwam. Dit iieeft in de Zeeha vens en bij menig Zee-Officier een pijnlijken indruk teweeg gebragt. Men vraagt, wal zal er van onze reeds zoo bekrom pen zecmagt worden, als op dat budget ook nog bezuinigd zal moeten worden? Wij erkennen met de klagers, dat onze zec- inagt, wil zij nog tot iels deugen, niet verminderd kan wor den; maar wij dccleit liet gevoelen van den Minister, dat hel cijfer voor het budget zeer wel kan worden verminderd. Wij wcnschten daaivoor een paar pnntei; aantegeven: maar vooraf vergunne men ons eene opmerking Ie maken, namelijk dat om hel budget van de Marine wel te bcoordcelen, men daarvan eerst de posten moet aftrekken, die niet toot de Zce- magt worden besteed. Hieronder rekenen wij hel Loodswezen. De loodsdien- slcn en kuslverlichting zijn, even als hel onderhoud der zee havens zelve, in hel belang van de scheepvaart in het algemeen. Even zoo is het met de posten voor de quarantaine, waarvan De uitgaven ten behoeve van bat Loodswezen komen immers niet ten laste van het budget van Marine. Het is in liet beiit van eene wel voorziene kas, die veikwist wordt met tiet stichten van gebouwen; lic alhier liet pas voltooide Loodskantoor dat plus minus ƒ50,000 kost. Waarom worden deigelijke bijzondere kassen niet in de algemeene gestort? Nut teloos geld verspillen aau gebouwen, mag de ijdelheid van den minister van Maiine of van den inspecteur van het Loodswezen streelen, de zee vaart wordj daardoor niet beter gediend. lied. dc Zeemagials zoodanig niets geen voordeel trekt. Wat afgeschaft, wat verminderd kan worden, zonder nadeel voor de Marine is de weelde. Onder die weelde rekenen wij de vele Werven, de ontslag iu de administratie, do inrigting van het Instituut van Marine, de zoogenaamde lengte-Commissie, het magazijn van klcediug en victualie, het depót van zec-in- strnmenten. Een goed stelsel van Werven zou naar ons inzien zijn: een Constructie-werf te Middelburg met een goed kanaal aan Vlis- singen verbonden, waar eene Uilrusting-werf zoude zijn; een Constriiclie-werf te Amsterdam en eene Uitrusting-werf aan het jNieuwediep. Al iict overige, de Werven le Rotterdam en te Hel levoet moesten afgeschaft worden. Niet gesupprimeerdom la ter eens le bedenken, welke kostbare cu voor ons land nultc- looze inrigtingen men in dc ledige gebouwen zonde kunnen plaatsen; maar voorgoed afgeschaft, publiek verkoent, des noods voor afbraak verkochtNiet jaren lang ledig staande gebouwen onderhouden zoodat men eindelijk uit wroeging over al dio nutlelooze onderhoudskosten gaat peinzen, of men er niet iets in zou kunnen brengen en is men eenmaal zoo verdan maakt men geen gebouw voor eene noodzakelijke zaak; maar men maakt een zaak voor een overtollig gebouw; men handelt als iemand, voor wien het onderhoud vau eene stal achter zijn huis reeds een last is. en die paarden gaat koopen omdat li ij un eenmaal een stal heeft, die hem geld van onderhoud kost. Waarom wij de constructie-werf van Vlissingen naar Middel burg wenschen verplaatst te zien, zal ieder begrijpen, die de open ligging dier werf kent en zich liet jaar 1SG9 herinnert. De verbinding vau Vlissingen met Middelburg zou aanzienlijke uitgaven vorderendie echter grootcndeels te vinden zouden zijn uit den verkoop der etablissementen te Rotterdam cu Hcl- levoetsluis, het magazijn te Delftshaven, en het gebouw te Kok huizen (daar slaat immers ook nog zulk een lastpost voor <;a Marine)? Ligt zou dc Provincie Zeeland of Middelburg daar voor iels willen opofferen. Wij hebben wel gehoord, dat de Minister vau Marine een afkeer heeft van afbreken en als dit de eenige reden is, waarom liet niet gebeurt, dan wenschen wij; dat hij nu iu liet belang des vaderlands die afkeer weet te overwinnen. Wij herinneren ons ook dat de minister toen men op de af- schaffing der werf te Rotterdam aandrong, gezegd hoeft dat het nog niet bewezen was dat zij niet noodzakelijk ware iu verband met onze rivier'verdediging. Dit begrijpen wij niet goed eens deels omdat er toen wel lijd geweest is om hclalofuict noodza kelijke le beoordeeleumaar vooral, omdat wij niet inzien, waarom de Maas in tijden van gevaar niet uit Vlissingen en Amsterdam van flotille-vaartuigen zoude kunnen worden voor zien of des noods ite partikuiiere werven langs dc Maas in zulke tijden gcene hulp zouden kunnen vcrlccneu. De minis ter liceft zeii gezegd, en dat hebben wij goed onthouden, dat ais de etablissementen er niet waren, hij ze niet zoude daar- stellen. Dit is naar ons toeschij ut tamelij k openhartig erkend dat zo niet nootlig zijn. Maar mijnheer de minister! dan handelt gij als die man, die paarden kocht, omdat hij een stal had! De minister weet zeer wel, misschien beter dan ie mand dal de etablissementen le Rotterdam cu te Hellcroetstuij overblijfsels zijn van vroegere provinciale souvercitiiteit en na ijver, maar geenszins ook iu'l algemeen belang zijn daargcstcld. Er zijn sommigen zoo hardnekkige behouders, dal zij stout weg durven beweren, dat de afschaffing vau een paar werven geerte noemenswaardige bezuiniging zon opleveren. Iti de ver onderstelling, waarin wij spreken, dat men de gebouwen ver koopt, zal (tan de besparing van hel oridei hond alleen niet reeds eene aanzienlijke bezuiniging daarstelleu? Vooral bedenke men daarbij, dal iu al die gebouwen partikuiiere woningen zijudie schandelijk veel geld kosten. Men kan verzekerd zijn, dat waar do fatsoenlijke tnan in zijn eigen huis gewone verf ge- binikt, zult gij daar staudverf vinden; waar een ander ijzer gebruikt, zal men daar koper zien; terwijl men elders otn drie jaren verft of behangt, zal men in die woningen dat alle jaren zien geschieden,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 3