Al nemen wij aan dat het eigenlijk gezegde werkvolk op de andere werven verdeeld wordt, dan zal men toch do kominan- deurs, bewaarders, bureau-bedienden kunnen besparen. De kommaudeurs zullen toch op de andere werven wel een tiental personen meer onder hun opzigt kunnen houden; de bewaar ders zullen niet vermeerderd behoeven te worden, omdat de magazijnen wat beter gevuld zijn en zijn de bureaulisten zoo overkropt van werk, dat zij vermeerderd zouden moeten wor den Men pensionere deze allen to gelijk en verdeele zo niet op de andere werven, want dan gewent men hen, om met hun beiden te doen, wat écn best aï kan en bij sterfgeval moei men een honderdtal sollicitanten afwijzen, die meenen, dat er een baantje is opeagekomen en als er dan ouder die sollicitanten begunstigden zijn, dan wordt het zoo ligt noodig geacht die vacature van een overtollig persoon weer te vervullen. Een tweede punt, waardoor bezuinigd kan worden, is eene vereenvoudiging iu de administratie. Hier vooral heerscht eene onbegrijpelijke luxe van noodelooze werkzaamheden die be taald moeten worden. Het valt moegelijk dit in ons kort bestek aantetoonen. Dat de administratie veel te zameu gesteld is, erkent ieder. Een paar opmerkingen veroorloven wij ons. In de eerste plaats zou de eenvoudige bepaling, dal ieder kouiniandaul van een schip ge acht zal worden zijne zaken in order te hebben, indien hg van het tegendeel geen rapport maakt, met afschaffing van al die periodieke rapporten, die niet gelezen wordeneene ontzetten de hoop noodelooze schrijverij besparen. Het is eene bekende anekdote, dat een kapitein gedurende zes maanden iu zijn maaudeiijksch kruidrapport over den slechten toestand van zijn kruid klaagde eu een zeer onaaugenameu brief van den Directeur generaal ontving, dat hij (toen hij naar zee moesten iu cenen bljzouderen brief om ander kruid vroeg) niet eerder over den slechten toestand van het kruid geklaagd had. En kan het wel audors, wanneer men weekelijks, maandelijks; driemaandelijks, ja wanneer al niet, een stapel rapporten ca tabellen ontvangt, die in den regel zeer weinig bijzonders be vatten, dat men aan het departement van marine van al dis paperassen zegt: pal them on the ijnarter g aller ij. Eu nog de schrijverij der Koaimandanteu is het geringste kwaad. Ook de werven, ook de administrateurs zeudeu restantlijsten en journalen alles ou» te controleren en nog eens te controleren en om iu het eind toch niet te beletten, wat men beletten wil. De tegenwoordige minister heeft dit wel niet ingevoerd, maar evenmin de krachtige hand er aangeslagen, om te vereenvou digen. "VV ij zouden bovendien alle subalterne bureaulisten willen afschaffen. Er is geen chef de bureau die als hij zijn klerken zelf moeat betalen, niet met de helft van bel tegenwoordig personeel zon werken.Het zal overbodig zijn te zeggen, dat wij de chefs dan eene verhoogiug van tractamcut zouden toe kennen. Dit moge niet dadelijk eene groots bezuiniging daarstellen, op den duur zeker. De hoofden eener administratie hebben dan geen belang, om op alle mogelijke wijzen de zukeu inge wikkeld te maken; maar wel om ze te vereenvoudigen. Ten andere: hetrijk zal van al die subalterne ambtenaren ontslagen worden teen heirlcger!), wier tractaineuteu. toch ook «eer geadmini streerd moeten worden, waarvan ook weer staten en rollen in triplo en quadruplo worden gemaakt. Eu het ergste is, dal als die ondergeschikte schrijieis en kopiisten niet in dienst van den bureauchef, maar iu dienst van den lande zijn, dan zijn zij ambtenuren een titel die hen iu hunne gedachten in eene andere spheer overbrengt, dan de aard hunner werkzaamheden medebrengt; die titel wekt een eerzucht, die niet voldaan kan warden en terwijl de kopiist op hel kantoor van een particu lier te vrede met zijnen slaat, tol aan zijn dood kopiist blijft beroept de landskopiïst zich op zijne lange dienstjaren, als een onmiskenbaar rcgt op bevordering, ofschoon zijne werkzaam heden niet veranderd zijn en hij let geeue andere iu staat is Wij spreken nu uie! ccus van het verleenen van pensioenenhet creëren van baantjes, om de ouden of met vele kinderen gé- zegenden ecu voordeeliger te bezorgen en dergelijke zaken meer. Zoolang de regering niet beseft, dat hel beter is gevestigd ta zijn, op eigen verdienste en zedelijke grootheid dan op het eigenbelang der menigte, zal hierin geen verandering komen eu het eigenbelang was de hefboom waarmede men trachtte to regeren, 't Is juist geen kleingeestige bemoeizucht geen ver langen om alles zelf te doen, die do2u minister deed aan 2tch houden het benoemen van ecu jagloppassereen ander het be noemen van een straat werker of' schoonmaker, maar door zelfs deze nietigheden aan zich te trekken, kan men het aantal van afhankelijke eu verpligtc personen vergroeien en het werd legeringsmiddel. O dal alle regeringen zich aan Lodewijk Philips spiegelen en uit zijne geschiedenis loeren, dat men door op het eigenbelang der menschen te speculeren, wel vleijers eu toejuichers, tnaar geen vrienden noch vereerders maakt. Vervolg hierna. SSIsASVUILIsïKG. Moeder en Dochter. »Solia!» zeidc eene moeder op waarschuwenden loon tol hare dochter, «de mannen zijn vaischo kallen, eerst vleijeu zij en naderhand gaan zo krabben.» «Och, moeder!» antwoordde het trouwlustige Sofielje«we hebben zoo veel muizen in hnis, ik zal mo dus zoo een katje uitzoeken.» Stbtjcrtjeutiëu. Voor de vele en hartelijke deelneming, mij bij het overlijden van mijne geliefde echtgenoot betoond, beluig ik door dezen aau allen mijnen hartelijksten dank, Jb. VAN DER HAAR. Helder, 20 Mei IS48. Ouders of Voogden, genegenheid hebbende hun Zoon of Pupil het vak van horologiema- ker grondig te laten leeren, kunnen zich vervoegen tnet franco brieven of in persoon bij den Horologiemaker B. J. POTTING. Kanaalwe.tj No. 109 te Nieuwediep. Tevens vraagt hij een LOOPJONGEN, die bij vlijt en oppassendheid de gelegenheid zal hebben zich te bekwamen. Mijne geëerde begunstigers worden verzocht, de van mij gekochte PELTEREIJEN, deze weck hier le bezorgen, om dezelve behoorlijk to zuiveren^ de genen die hiervan geen gebruik maken hebben zichzcl- veu to wijten, wanneer hun goed met de warme dagen tot bederf overgaat. P. JACOBOWICZ, Pont werker eu Kleermaker. Benoorden do rasters No. 33. N. B. Zomerklccderen van Wollen sloffen, Circasje, enz, quins van Laken en Zomerstof, Everlasten Huis- en Kamerjassen. Wijders wordt alles op bestelling naar den laatsten smaak voor civiele prijzen gemaakt. Uitgegeven bij C. BAKKER Bz. te Nieuwediep» C«drukt bij S. GILTJ5S G. KOÜTER U Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 4