WEEKBLAD van des HELDER es bit KIEUWEHIEP. N9. 25. 1848. VRIJHEID VAN GODSDIENST EN VAN ONDERWIJS. W' - I Hmt c STAATKUNDIGE BESCHOUWINGEN. VERTOGEN usz. ZESDE J.1AIIGAS«. Dit "VTeekblad wordt eiken Maandag-morgen uitgegeven bij C. BAKKER Bi te Nieuwe Diep. De 1'rijs is 80 Cis. in de drie maanden en voor de buitensteden franco per post 90 cents. Men «bouneert zich bij de Boekhandelaren en Postkan toren zijner woonplaats. HAAN»A» ADYERTENTIEN gelieve men ongezegeld aan den Uitgever in te zenden uiterlijk Zaterdags des middags ten 12 ure; de prijs van 1 tot 4 regels is 60 centen voor eiken regel meer 15 centen, behalve 35 centen zegelregt Toor elke plaatsing. 12 .3 I X IJ. Minder in het openbaar, dan wel in het geheim, wordt er hier en daar met requesten rondgeloopen waarbij de tweede kamer der Staten- Generaal eerbiedig en met aandrang wordt gebeden, om toch vooral,de vrijheid van godsdienst en van onderwijs niet toe te staan. Als men niet wist, van welke zijde die requesten kwamen, men zou lick verwonderen, hoe het mogelijk ware, dat iemand zich ais bestrijder van deze vrijheden kan voordoen. Is er eenige vrijheid die den mensch dierbaarder is en behoort te wezen, dan die van godsdienst en van het I onderwijs zijner kinderen? Het schijnt ons meer duldbaar toedat de staat zich bemoeit met de wijze, waarop ik mijn soep mag koken, dan met mijne godsdienst, of met de wijze, waarop ik mijne kinderen wil doen onderwijzen. De soep moge wansmakelijk wezen, men moge er mager bij worden, maar wat is dit in vergelijking met het leed, dat de belemmering van de godsdienst, moet veroorzaken, met het grievende gevoel, om zijne kinderen ter scho- le te moeteD doen gaan, waar men beginselen hun inprent, die niet de onze zijn? De meeste requestranten zijn eenvoudige protestanten, die men bang gemaakt heeft voor, ik weet niet welke, Roomsche overmagtof het zijn onverdraagzamen die zoo ze hun hart regt durfden uitspreken, eerbie dig zouden verzoeken, dat de eenige ware gereformeerde religie toch weer kerk van staat mogt worden. Men fluistert elkander toedat als het ontwerp der grondwet wordt aangenomen, zoo als het daar ligt, dat dan weldra pauselijke hullen én breven allerhand kwaad zaad zullen strooijen in de harten der geloovige catholijken en dat wij weldra hier kerkelijke processiën op straat zullen lien verschijnen. Dat de vrees voor het eerste ijdel is, hebben wij vroeger reeds aange toond en wat het andere betreft, dan vragen wij wat kwaad zou er in ste ken als er een processie langs straat ging. Als de Koning met zijne mi nisters in het openbaar het standbeeld van Willem de I kunnen onthul len en daar toespraken hij houden, dan zie ik ook niet in, waarom eene publieke processie zoo misdadig zou wezen. Maar even als wij ons ver oorloven te spotten met de nare wijze waarop de plegtjge onthulling heeft plaats gehad en te lagchen of ons te ergeren over de lamme nielsbe- duidende aanspraak van den minister van binneninndsche zaken de Kc.m- jjcnaerzoo zal ook de Roomsche geestelijkheid zi ;li de bespotting en de uitjouwing moeten getroosten van het protestanlsch gemeen.Maar welk een tweespalt! welk een onrust zal daarvan dan het gevolg zijn? Dat zou het indien de regering verzuimt hcar pligt te doen. Elke vrijheid vindt hare grens in het regt van den staat, om tegen onrust en tweespalt te waken. Eene godsdienst, die daartegen strijdt, moet het land uit. Wat zal er dus in het ons gestelde geval gebeuren? Dat de regering, hetzij lands in het algemeen of de regering van iedere plaats voor hare gemeente in het hijzonder, oordeelcof eene publieke processie aanleiding kan geven lot onrust en het daar loelatewaar liet zon der ergernis geschieden kao, het daar verhiede, waar men er straat- schandaal van heeft te vreezen. HetSis de beperking van het ontwerp van grondwet: »Alle openbare oefening van godsdienst wordt toegelaten voor zoo ver die niet kan worden geacht eenige stoornis aan de jtu- yybitke orde en rust toe te brengend1 Over de vrijheid van onderwijs hebben wij reeds met een woord bi» ons overzigt van het ontwerp gesproken. Wij willen er echter nog eens op terug komen en alle dominésdie nu met een request tegen de vrij heid van onderwijs in hun zak loopen, deze vraag stellen «Als de schoolopzieners en het meerendeel der plaatselijke schoolcoramissiëu tu «de onderwijzers in de scholen, roomschgezinden waren, zoudt gij dan «voor uwe protestantsche kudde de vrijheid vorderen; om piotestansche leermeesters naar uw hart te verkiezen, of zoudt gij dan ook tegen die «noodlottige vrijheid ijveren?" Laat ieder protestant in gemoede die vraag beantwoordenzichzelven niet door sophismen bedriegen de vraag niet ontduiken maar reglstrecks antwoorden «zoudt gij dan vrijheid willen al dan niet?" Als ieder die- vraag eerlijk wil beantwoorden, dan komt het tequesl, als het nog niet verzonden is, nooit uit de zak naar de tweede kamer j maar zoo hij requestreert het zal zijn, om vrijheid van onderwijs te vragen. Maar vrij heid van onderwijs! vergeten wij dan de noodlottige gevolgen dier vrij heid in Belgie In Piuisen ligt het onderwijs aan ijzeren hoeijen en ziet eens hoe heerlijk daar het onderwijs bioeil! In Belgie is vrijheid en het lager onderwijs kwijnt! Deze voorbeelden bewijzen niets. Men zou ïr.et hetzelfde regt kunnen zeggen: «A. geelt in de West-Indien zijne slaven goed eten/ B. laat in «Holland zijne bedienden honger lijden, dus is het heter een slaaf dan «een vrije bediende i« zijn." Het is niet de vrijheid, die in Belgie het onderwijs doodt, maar de verwaarloozing der regering; het is nitl dehand, waarmede in Pruisen het onderwijs bekneld wordt, die het doet bloeijen; maar het ïs de zorg dei- regering voor onderwijs en onderwijzers.De regering vrijheid aan liet ondeiwijs schenkende wilde laten groepen aanwenden; zieh daarvoor des noods de grooUte opoffering getroosten. Be ter daarvoor een gulden hesleed dan een cent voor vestingen als Maas tricht, of Yenlo; want de gulden zal rijke renten geven, maar de cent is in het water geworpen. De regering bepale hoevele onderwijzers elke gemeente zal moeten heb ben 9 die behooolijk geëxamineerd, leglslreeks onder de surveillance der regering staan en uit ?s lands- of gemeentekas een goed tractement ge nieten, zoodat alle kinderen legen «en zeer matig schoolgeld, het onder wijs kunnen genieten. D« staat, die als zoodanig geen vpiscliil van gods dienst kent, maar iedere moet eeihiedigeH, zorgedal in die scholen, schiijven rekenen, lezen, aardrijkskunde geschiedenis, vooral denken en eene algemeene zedekunde zonder verhard--tót ëenTJ^s^epaalu gelooi, ge leerd worde. Zij late dan verder de gfoolsle vrijheiu\— W illen lieu, twaalf afgescheidenen een meester lieren en dogmeu leert naklappe moet daarom niet het onderwijs ais een plant in den maar hare uiterste zorg voor deze heilzame plant 1 UC tltUw'v IC -11 IJ II c lu i' tnvu iiiu, voor Jnn'ine lintei ciaju uie hen foi n, hitoMiéir Fun gang ga®indie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep | 1848 | | pagina 1